Show simple item record

Design of composite mixture of masonry blocks using recycled concrete and additives

dc.contributor.advisorTesárek Pavel
dc.contributor.authorHrůza Jaromír
dc.date.accessioned2018-01-25T21:45:19Z
dc.date.available2018-01-25T21:45:19Z
dc.date.issued2018-01-07
dc.identifierKOS-781238241705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74303
dc.description.abstractDiplomová práce se v úvodu věnuje rešerši zabývající se současným stavem problematiky v oblasti kompozitních materiálů s využitím recyklovaných betonů, chemických přísad do betonu včetně jejich použití, uplatnění a aplikace. Rešerše přibližuje také problematiku samotného cementu, jeho výrobu a chemické procesy při styku tohoto pojiva s vodou. Hlavní částí práce je experimentální stanovení fyzikálních a mechanických vlastností mnou vyrobeného kompozitního materiálu s jemně mletým recyklovaným betonem a chemickými přísadami. Je zde zahrnuta samotná výroba, metodika testování a následně testování samotné se závěrečnou prezentací výsledků. Hlavní část je rozdělena do třech fází, jejichž návaznost a posloupnost vede k výrobě kompozitních směsí s recyklovaným betonem a přísadami. Jedním z cílů práce je i zjištění samotného fungování přísad ve styku s mletým recyklátem, jelikož se jedná o doposud prakticky neprozkoumanou oblast. Výsledkem experimentu je na základě testování zvolena nejvhodnější směs na výrobu betonové tvárnice. V závěrečné části jsou zjištěné poznatky z testování shrnuty a v diskusi jsou vlastnosti kompozitních směsí objektivně zhodnoceny.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals in the introduction with the current state of the problematics in the field of composite materials using recycled concrete, chemical additives in concrete including their use and applications. The research also focuses on the issue of cement itself, its production and chemical processes in contacting this binder with water. The main part of the thesis is the experimental determination of the physical and mechanical properties of composite material made with fine ground recycled concrete and chemical additives. This part includes production itself, testing methodology, and then testing itself with a final presentation of the results. The main part is divided into three phases, which continuity and succession leads to the production of composite mixtures with recycled concrete and additives. One of the aims of the thesis is also to find out the function of the additives in contact with fine ground recycled material, since it is a practically unexplored area so far. The result of the experiment is choose the most suitable mixture for the production of concrete blocks. In the final part, the findings from the tests are summarized and in the discussion the properties of composite mixtures are objectively evaluated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRecyklovaný beton,superplastifikátor,urychlovač tuhnutí,mechanické vlastnosti,betonové zdivo,plnivo,náhrada pojivacze
dc.subjectRecycled concrete,superplasticizer,solidification accelerator,mechanical properties,concrete masonry,filler,binder replacementeng
dc.titleNávrh kompozitní směsi zdicích bloků s využitím recyklovaného betonu a přísadcze
dc.titleDesign of composite mixture of masonry blocks using recycled concrete and additiveseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePlachý Tomáš
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record