Show simple item record

Peculiarities of assembling floor wear layers on one´s own in comparison to contracting a professional supplier

dc.contributor.advisorPospíchal Václav
dc.contributor.authorRajn Václav
dc.date.accessioned2017-06-07T15:51:43Z
dc.date.available2017-06-07T15:51:43Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587864548105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69257
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce jsou specifika realizace masivní dřevěné podlahy na jednoduchém roštu v obytných prostorách z pohledu svépomocné montáže v porovnání s využitím služeb odborného zhotovitele. V počátku jsou uvedeny obecné informace o dřevu coby materiálu pro podlahové krytiny a výčet typů dřevěných podlah společně se způsoby montáže. Část věnovaná svépomocné realizaci je vypracována ve sledu činností, které je nutné v souvislosti s tímto způsobem montáže podstoupit. V začátku jsou tedy zhodnoceny možné zdroje informací. Následuje výpis potřebných materiálů, strojů a vybavení s ověřením jejich dostupnosti na trhu. Proces vlastní realizace je zpracován ve formě technologického postupu. V protikladu k dosud uvedenému stojí realizace odbornou podlahářskou firmou, která je koncipována z pohledu objednatele služby od okamžiku výběru zhotovitele až po případné reklamační řízení. Nelze opomenout ani kapitoly zaměřené na údržbu dřevěných podlah a jejich nejčastější, především pak realizační, vady. V závěru práce jsou porovnány náklady na provedení dřevěné podlahy oběma uvedenými způsoby. Na základě těchto kalkulací je provedeno objektivní vyhodnocení a vypracován výčet možných skutečností, které výsledek ovlivnily.cze
dc.description.abstractThe focus of this thesis is on laying solid timber floor on simple grid in living space from the point of view of DIY laying in comparison with laying by a professional contractor. The beginning of the thesis provides general information about wood as the material for floor covering and a list of the wooden floors and methods of their laying. The part that deals with DIY laying covers a sequence of activities that are necessary to perform with regard to this method of laying. The beginning of that part evaluates possible information sources. Then a list of the materials, machines and equipment that are needed for the process follows as well as checking their availability on the market. The process itself is described in the form of a technological procedure. On the opposite side of the already described process, there is the process of laying the floor by a professional company which focuses on this service and it is described from the point of view of the client, starting from choosing the contractor and ending with a complaint procedure that could occur. The thesis also contains chapter that focus on wooden floor maintenance and their most frequent defect especially those created during the execution of the process. The end of the paper provides a comparison of the incurred costs of both ways of executing the process. On the basis of these calculations, an objective evaluation is made and a list of the facts that could influence the result is provided.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectNášlapná vrstva, podlaha, podlahář, dřevo, svépomoc, realizace, technologický postup, vada, údržba, smlouva o dílo, reklamace.cze
dc.subjectFloor finish, floor, floor-layer, wood, DIY, technological procedure, defect, maintenance, contract for work, complaint.eng
dc.titleSpecifika realizace nášlapných vrstev podlah svépomocí a odbornou firmoucze
dc.titlePeculiarities of assembling floor wear layers on one´s own in comparison to contracting a professional suppliereng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeNeumann Pavel
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record