Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 303

  • Multikriteriální porovnání realizovaných sanačních opatření proti vlhkosti u historických budov 

   Autor: Sehořová Martina; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Petlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Práce se zabývá multikriteriálním porovnáním realizovaných sanačních opatření proti vlhkosti u historických budov - kostelů. Rešeršní část je věnována vzniku vlhkosti, jejímu šíření v objektu a podkladům, které jsou potřeba ...
  • Enterprise Office Center - doprava a zásobování 

   Autor: Lukmanov Minkail; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Usmanov Vyacheslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Ústřední téma bakalářské práce je problematika dopravy a zásobování. Stavbu doprovází potíže spojené s malým staveništěm a o to je důležitější správný technologický postup a vhodné nasazení strojů. Právě posouzením jeřábové ...
  • Sanace historických krovů 

   Autor: Priečko Radovan; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá poruchami krovů historických památek. Dále autor řeší legislativu spojenou s památkovou péčí. V práci jsou popsány a zhodnoceny nejběžnější sanační metody, na základě kterých jsou vypracovány ...
  • Možnosti využití metody měření částečných výbojů pro zjišťování porozity betonu 

   Autor: Járková Petra; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Škvára František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato práce se zabývá experimentální analýzou porozity betonu měřením aktivity částečných výbojů. Měření se provádělo na vzorcích cementového betonu s různou porozitou, které bylo docíleno dávkováním rozdílného množství ...
  • Vady a rizika při výstavbě montovaných dřevostaveb 

   Autor: Tesařík Michal; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Balún Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   V této bakalářské práci se autor zabývá vadami a riziky vznikajícími při výstavbě montovaných dřevostaveb metodou Two by Four. Autor analyzuje všechny technologické etapy výstavby, které jsou klíčové pro realizaci a během ...
  • Vybrané aspekty problematiky zateplovacích systémů 

   Autor: Fedorová Markéta; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Petlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá vybranými aspekty problematiky zateplovacích systémů. Teoretická část shrnuje základní informace, pojmy a problematiku oceňování staveb. Dále je v této části navržen technologický postup pro ...
  • Technologie výstavby nosné konstrukce výškových budov a mrakodrapů 

   Autor: Brotánek Lukáš; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Cílem této bakalářské práce je zmapovat technologie v realizaci nosné konstrukce výškových budov a mrakodrapů, popsání rizik BOZP při realizaci, provozu a údržbě těchto staveb.
  • Technologické posouzení udržitelnosti zemědělské stavby - objekt K100 - farma Kostelní 

   Autor: Bareš Filip; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá tématem "Technologické posouzení udržitelnosti zemědělské stavby - objekt K100 - farma Kostelní". V první části se práce zabývá obecnými degradačními procesy, které mají negativní vliv na budovy. ...
  • Návrh modifikované konstrukce roubené stavby 

   Autor: Plíhal Ondřej; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V této práci se zabývám porovnáním roubených staveb a zhodnocením z ekonomického a technologického hlediska. Popisuji zde průběh návrhu nové konstrukce roubené stavby, porovnávám doby výroby, výstavby a ekonomickou náročnost ...
  • Zajištění bezbariérovosti v rodinných domech pro osoby s pohybovým postižením 

   Autor: Maršík Jaroslav; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se věnuje potřebám pohybově znevýhodněných lidí, konkrétně přizpůsobení jejich bydliště pro jejich potřeby. Zejména pak přístupu do všech místností a podlaží. V této práci se řeší možnosti přemisťování osob na ...
  • Sanace vnějších povrchových úprav kostela sv. Prokopa v Budiměřicích 

   Autor: Klarovičová Michaela; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Hlava Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Práce se zabývá problematikou sanace a obnovy historických omítek. Konkrétně možností sanace vnějších povrchových úprav kostela sv. Prokopa v Budiměřicích. Popisuje objekt, jeho historii a jeho aktuální stav. Obsahuje ...
  • Stavebně - technologický projekt bytového domu, Praha - Evropská 

   Autor: Havlůj Roman; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Holubová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce je rozdělená na část technologickou a část seminární práce. Účelem technologické části je zpracování vybraných dokumentů stavebně technologického projektu, zejména modelu realizace stavby - časoprostorového ...
  • Stavby s dotacemi EU 

   Autor: Sušanková Jana; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou oblasti čerpání dotací z Evropské unie, která je demonstrována na příkladu vodohospodářského projektu "Povodňová ochrana - rybník Vernéřov" realizovaného ve zvolené referenční obci ...
  • Sanace povrchových úprav kostela sv. Josefa v Úhercích 

   Autor: Hošek Radek; Vedoucí práce: Popenková Miloslava; Oponent práce: Pleskač Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se zabývá problematikou sanace povrchových úprav historických objektů. Konkrétně se zaměřuje na kostel sv. Josefa v Úhercích. Seznamuje čtenáře s jeho historií a aktuálním stavem. Dále práce popisuje průběh provedených ...
  • Investiční náklady a doba realizace jako porovnávané parametry při využití variant demolice a výstavby nového objektu nebo rekonstrukce a optimalizace stávající budovy 

   Autor: Fait Tomáš; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce řeší časové a finanční srovnání stavební úpravy objektu ve variantách demolice a výstavby nového objektu nebo rekonstrukce a optimalizace stávající budovy. Jsou zde řešeny tyto hlavní oddíly: zakreslení ...
  • Operativní řízení stavby - novodobá funkce mistra na stavbě 

   Autor: Zahradník Tomáš; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Cílem práce je komplexní analýza funkce mistra na stavbě v jeho novodobé formě. Práce si kladla za úkol prozkoumat možnosti operativního řízení stavby z pohledu stavebního mistra a stanovit jeho povinnosti při řízení ...
  • Stavebně - technologický projekt rodinného domu v Rakovníku 

   Autor: Urbancová Michaela; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V této práci se autor zabývá rekonstrukcí a výběrem zateplení rodinného dvojdomu v Rakovníku. Práce se skládá ze dvou částí, seminární a technologické. Předmětem seminární části je výběr zateplení obvodových stěn kontaktním ...
  • Variabilita řešení garáží DS Tusarova proti vztlakovým silám 

   Autor: Beneš Jan; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Zdrálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Autor této práce zkoumá alternativní konstrukční řešení podzemních garáží objektu domu pro seniory Tusarova v Praze 7 Holešovicích. Tyto garáže jsou ohroženy vztlakovými silami při vzedmutí hladiny Vltavy. Objekt se vyskytuje ...
  • Lehký obvodový plášť - srovnání dvou variant 

   Autor: Ribár Jan; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Hlava Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce pojednává o výhodách, nevýhodách, možných řešeních lehkých obvodových plášťů nejprve v obecné rovině. Následují dva konkrétní případy aplikace plášťů a porovnání výsledků jednotlivých případů. Zabývá se také stanovením ...
  • Metody sanace zdiva proti zemní vlhkosti 

   Autor: Babák Tomáš; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou nadbytečné vlhkosti ve zdivu a její sanace. Postupně popisuje druhy vlhkosti, její transport, příčiny a zdroje zvýšené vlhkosti zdiva. Dále popisuje způsoby měření vlhkosti ve zdivu, ...