Show simple item record

The feasibility study of a scientific research project

dc.contributor.advisorVytlačil Dalibor
dc.contributor.authorKment Štěpán
dc.date.accessioned2016-05-13T16:13:06Z
dc.date.available2016-05-13T16:13:06Z
dc.date.issued2016-01-25
dc.identifierKOS-528513586905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64274
dc.description.abstractDokument studie proveditelnosti slouží k posouzení realizovatelnosti projektu a z hlediska ekonomického, je prostředkem k posouzení efektivnosti využití potenciálně vložených finančních prostředků. V současné době je možné žádat o grantové vědecké prostředky velkého rozsahu, s celkovými rozpočty přesahující 100 mil. Kč, v rámci operačních programů MŠMT a EU. Nedílnou součástí grantových přihlášek těchto projektů je také závazná studie proveditelnosti, s předem určenou osnovou. Tématem této diplomové práce je zpracování dokumentu studie proveditelnosti vědeckého výzkumného projektu, jehož cílem je ustanovení nového excelentního výzkumného týmu, vedeného klíčovým zahraničním vědeckým profesorem v rámci stávající výzkumné instituce. Studie proveditelnosti zahrnuje rozbor hlavních vlivů, kterými jsou i) vědecké téma dané skupiny; ii) stávající a nové lidské zdroje; iii) stávající a nová výzkumná infrastruktura; iv) mezinárodní vědecká spolupráce a v) finanční plán a ekonomická udržitelnost projektu.cze
dc.description.abstractThe Feasibility Study (FS) document is designed to assess the overall feasibility of the project. In terms of economic aspects, the FS means to evaluate the effectiveness of the use of potentially deposited financial resources. Currently in the Czech Republic, it is possible to apply for scientific large scale grant support with total budgets exceeding CZK 100 mil., within operational programs of the Ministry of Education and the EU. An integral part of grant applications of these projects is also a mandatory feasibility study with a predetermined outline. The theme of this thesis is a feasibility study proposal of particular scientific research project. This project aims at establishing of a new excellent research team, governed by a key international scientific professor within existing research institution. Feasibility study includes an analysis of the main factors, including i) scientific topic for the group; ii) existing and the new human resources; iii) the current and the new research infrastructure; iv) international scientific cooperation and v) financial plan and the economic sustainability of the project.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectStudie proveditelnosti, vědecký projekt, finanční plán projektu, cost benefit analýza, fáze udržitelnosti projektu.cze
dc.subjectFeasibility study; scientific project; financial plan of the project; cost benefit analysis, sustainable period of the project.eng
dc.titleStudie proveditelnosti výzkumného vědeckého projektucze
dc.titleThe feasibility study of a scientific research projecteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-02-11
dc.contributor.refereeDobrylovský Jiří
theses.degree.disciplinePodnikání a management v průmyslucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmePodnikání a komerční inženýrství v průmyslucze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record