• Návrh opatření pro zvýšení efektivity konceptu CSR ve vybrané organizaci 

   Autor: Dvořák Petr; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Tato práce se zabývá konceptem společenské odpovědnosti firem. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán koncept společenské odpovědnosti firem. Teoretická část čerpá informace od českých ...
  • Personální řízení projektu 

   Autor: Kozák Jan; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce na téma "Personální řízení projektu" má za cíl analyzovat personální procesy ve společnosti, která se zabývá výrobou interiérových dílů do automobilů. Následně tyto popsané procesy optimalizovat tak, aby ...
  • Gamifikace v získávání a výběru zaměstnanců 

   Autor: Vopičková Karolína; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Hlavním tématem této diplomové práce je gamifikace ve výběru a získávání. Cílem je sestavení návrhu procesu implementace gamifikace do získávání a výběru zaměstnanců. V průzkumu jsou zkoumány nejčastěji využívané metody ...
  • Fluktuace pracovníků ve společnosti Tally Weijl s.r.o. 

   Autor: Jana Poláčková; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Tato diplomová práce analyzuje fluktuaci pracovníků ve společnosti Tally Weijl Czech retail. Konkrétně pobočky s dámskou módou sídlící v OC Palladium v Praze. Cílem práce je zlepšit koeficient fluktuace zaměstnanců a ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců ve vybraném podniku. 

   Autor: Barbora Čermáková; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Diplomová práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců ve vybrané firmě. Cílem diplomové práce je analýza potřeb organizace v oblasti lidských zdrojů, metod a procesů získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti. Na ...
  • Analýza vybraných personálních činností v rámci zvolené společnosti 

   Autor: Lucie Lepková; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zaobírá vybranými personálními činnostmi z oblasti řízení lidských zdrojů, konkrétně hodnocením zaměstnanců, jejich odměňováním, péčí o zaměstnance a pracovními vztahy. Práce si klade za cíl teoreticky ...
  • Psychologie reklamy a její využití pro podporu image organizace 

   Autor: Jan Svoboda; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce je zaměřena na psychologii reklamy a její využití pro podporu image organizace. Teoretická část vysvětluje pojmy reklama, psychologie v reklamě, psychika spotřebitele a image organizace. V praktické části ...
  • Profil osobnosti podnikatele a dopad na podnikovou kulturu 

   Autor: Zbyšek Samiec; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Němečková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce analyzuje dopad osobnosti vedoucího pracovníka na podnikovou kulturu pomocí dotazníkového šetření a na základě těchto výsledků navrhuje komunikační plán. Tento plán byl navrhnut zejména pro problematické ...
  • Personální audit ve vybrané výrobní společnosti 

   Autor: Denisa Pechánková; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce s názvem Personální audit ve vybrané výrobní společ-nosti byla vytvořena na základě aktuálních potřeb managementu společnosti CAG s.r.o. Jedná se o objektivní a nezávislou analýzu stávající organizační ...
  • Psychologie reklamy a její využití pro podporu image organizace 

   Autor: Petra Limberská; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Teoretická část práce se opírá o tři hlavní pilíře, kterými jsou psychologie reklamy, image organizace a společenská odpovědnost firem. V rámci první kapitoly jsou blíže rozebírány psychologické efekty využitelné v reklamě, ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců ve vybrané projektové společnosti 

   Autor: Jan Pietsch; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Práce se zabývá personálním řízením ve společnosti, konkrétněji personálními činnostmi s detailním zaměřením na získávání a výběr zaměstnanců. Teoretická část má za cíl vymezení základních pojmů z oblasti personálního ...
  • Psychologie reklamy a její využití pro podporu image podniku 

   Autor: Aneta Bencová; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Cílem diplomové práce je zhodnotit využití psychologie reklamy ve firemní strategii a na základě poznatků získaných z dotazníkového šetření užšího segmentu obyvatel České republiky navrhnout zlepšení a konkrétní reklamní ...
  • Mystery Shopping zaměřený na oblast automobilového průmyslu 

   Autor: Daniel Cédl; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce se věnuje pozorovací metodě Mystery Shopping se zaměřením na oblast automobilového průmyslu. Cílem diplomové práce je zhodnotit a zmapovat kvalitu a úroveň obsluhy zákazníků v oblasti prodeje vozů s ...
  • Pracovní motivace a spokojenost zaměstnanců 

   Autor: Tereza Lopatová; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Cílem diplomové práce je průzkum metod motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané firmě, vyhodnocení, návrh na zlepšení a zjištění přístupu vedení k navrhovaným zlepšením. V teoretické části jsou popsány základní pojmy ...
  • Psychologie reklamy a její využití pro podporu image organizace 

   Autor: Filip Rakovan; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku image organizace a využití psychologie reklamy pro její podporu. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické je vymezení základních pojmů v ...
  • Psychologie reklamy a její využití pro image organizace 

   Autor: Jan Bažant; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Diplomová práce je zaměřena na oblast psychologie reklamy a jejího využití na podporu image společnosti. Teoretická část zasazuje reklamu do marketingového celku a věnuje se teoretickému popisu marketingové komunikace. ...
  • Analýza systému benefitů a hodnocení jeho vlivu na motivaci zaměstnanců v podniku WITTE Nejdek, s.r.o. 

   Autor: Adéla Antonová; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá zaměstnaneckými benefity, motivací a pracovní spokojeností. Teoretická část je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. První kapitola definuje zaměstnanecké benefity a druhá kapitola se ...
  • Candidate Experience 

   Autor: Radka Škrábová; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Téma mé diplomové práce je „Candidate Experience“. Cílem této práce je zmapovat současnou candidate experience v XY společnosti, a také navrhnout možná zlepšení, jak candidate experience podpořit. V teoretické části jsem ...
  • Kompetence ke zvládání zátěžových situací 

   Autor: Daniela Krejsová; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Kovaříková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Diplomová práce se věnuje problematice kompetencí studentů vysokých škol, jejich definici a zá-kladními složkami. Důraz je zde kladen na kompetence, které student používá a považuje za klíčové při zátěžových situacích v ...
  • Finanční analýza a ocenění vybraného podniku 

   Autor: Štěpán Vilímek; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku Obklady Vilímek k 31.12.2020. V teo-retické části diplomové práce jsou popsány základní pojmy a metody, které jsou dále využity v praktické části diplomové práce. V ...