• Mechanické modely silových poměrů ve vybraných částech muskuloskeletárního systému 

   Autor: Vomela Josef; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem této práce je vytvořit komplexní prostředí pro praktickou výuku v rámci předmětu Rehabilitační inženýrství. Prvním krokem je výroba pěti biomechanických modelů, které reprezentují základní principy muskuloskeletárního ...
  • Zobrazování s pomocí magnetické rezonance - studie pomocí fantomů 

   Autor: Bezchlebová Eva; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit fantomy pro snímání pomocí magnetické resonance a následnou analýzu textury. Fantomy byly skenovány pomocí dvou systémů pro magnetickou resonanci s cílem porovnat získané snímky. ...
  • HeliOx v respirační péči 

   Autor: Strnadová Adéla; Vedoucí práce: Roubík Karel; Oponent práce: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Ke snížení dechové práce pacienta s obstrukcí dýchacích cest se provádíventilace směsí helia a kyslíku. Fyzikální vlastnosti helia umožňují snazší proudění plynu dýchacími cestami, to dovoluje pacientovi snazší dýchání ...
  • Měření a zpracování signálů z termobronchoskopie 

   Autor: Žáček Jaroslav; Vedoucí práce: Hána Karel; Oponent práce: Votruba Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Práce se zabývá podporou nové diagnostické metody včasného zachycení rakoviny plic ?termobronchoskopií. Tato metoda spočívá v kontaktním měření teploty sliznice pomocí bronchoskopicky zavedeného termistoru, bylo prokázáno ...
  • Optimalizace výrobního procesu pomocí metod průmyslového inženýrství 

   Autor: Jakubův Lenka; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Tuzar Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   em předkládané práce bylo navrhnout optimalizační řešení výrobního procesu. Vlastní studie byla realizována ve spolupráci s firmou Beznoska s.r.o., předním českým výrobcem implantátů, nástrojů a operačních pomůcek pro ...
  • Rehabilitace osob po cévní mozkové příhodě 

   Autor: Vašíčková Jana; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Nejedlá Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Záměrem této práce je zmapovat používané metody rehabilitace osob po cévní mozkové příhodě se zaměřením na podporu soběstačnosti a využívání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Poté porovnat dvě vybrané metody na ...
  • Komplexní systém zásobování nemocnic 

   Autor: Houdek Martin; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Jonáš Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Každé zdravotnické zařízení se dělí na segmenty, skrz které prochází zásobování podle daných pravidel a postupů. Zásobování mají na starosti dodavatelé, kteří jsou vybíráni dle pozitivního listu. Dodavatelské systémy ...
  • Praktické využití metod průmyslového inženýrství 

   Autor: Vrtišková Lucie; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Borovský Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Úkolem této práce je vytvořit hru, která by se dala realizovat v rámci výuky magisterského studijního programu SIPZ na FBMI. Za pomoci této aktivní formy výuky bude studentům umožněno praktikovat vybrané metody průmyslového ...
  • Léčení varozity a valgozity pomocí ortéz 

   Autor: Lesňák Tomáš; Vedoucí práce: Čulík Jan; Oponent práce: Jíra Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Varozita a valgozita je vada pohybového aparátu dolních končetin. Je léčena konzervativním způsobem korekčními ortézami. Silový účinek od ortézy ovlivňuje růst kosti v růstových oblastech (modelace růstu). Byla popsána ...
  • Vyhodnocení efektivnosti pořizování investic ve zdravotnictví zejména MR 

   Autor: Štípková Simona; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Frouz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem této diplomové práce je seznámit se s metodami a způsoby pořizování investic ve zdravotnictví s konkrétním zaměřením na efektivnost. Vyhodnocení efektivnosti je ukázáno na příkladu investice magnetická rezonance (MR) ...
  • Kontaminace jednorázových elektrod EKG u Zdravotnického záchranného systému 

   Autor: Kyrianová Jana; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Mach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem této práce je zjistit potenciální příčiny nekvalitních záznamů EKG v sanitním voze zdravotnické záchranné služby. Provést měření u EKG elektrod, která nám pomohou objasnit vznik artefaktů při monitorování EKG.
  • Reinženýrink a koordinace složek integrovaného záchranného systému ČR 

   Autor: Mazal Jakub; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Havlíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Práce se zabývá funkcí integrovaného záchranného systému v České republice. Je v ní zpracován strukturovaný přehled všech složek IZS společně s jejich pracovním nasazením v krizových situacích a jejich současné rozmístění ...
  • Specializované projekční displeje pro vyšetření v neurologii 

   Autor: Charfreitag Jaroslav; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Práce "Specializované projekční displeje pro vyšetření v neurologii" se zabývá návrhem a konstrukcí specializovaných displejů pro sledování očních pohybů a pohybů hlavy. Jde o dílčí součást projektu, realizovaného ve ...
  • Logistické procesy ve farmaceutických firmách 

   Autor: Vospálková Kamila; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Debnár Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Diplomová práce analyzuje současný stav logistických toků, distribuční logistiku, probíhající procesy a konkurenční výhody farmaceutické firmy k odběratelům. Na základě teoretických znalostí a poznatků jsem provedla analýzu ...
  • Mobilní výukové a předváděcí centrum MVPC DELFIN 

   Autor: Lejsková Michaela; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Barbořáková Helena Viktorie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Cílem diplomové práce je vypracování projektu mobilního a předváděcího centra ČVUT s cílem umožnit seznámení s problematikou biomedicínského inženýrství a to zejména mimo region Kladno. Vytvoření marketingového cíle a ...
  • Projekt B2B pro řízení a kontrolu sítě servisních organizací firmy Linet 

   Autor: Bystrianský Josef; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh zlepšení standardních procesů na servisním oddělení společnosti Linet. Návrhy se týkají především komunikace se zahraničními partnery a týkají se různých aspektů poprodejních služeb ...
  • Design nemocničního nočního stolku 

   Autor: Janeček Jan; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Šiňor Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Diplomová práce uvádí problematiku návrhu nemocniního noního stolku pro pacienty na l kovch oddleních. První ást tvoí pehled vvoje a reeri souasnch vrobc. V druhé ásti je popsána metodika spolen s przkumem a zdroj inspirace. ...
  • Podnikatelský záměr pro čerpání dotací z EU 

   Autor: Joch Lukáš; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Krištofová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Diplomová práce je zaměřena na podnikatelský záměr, jehož sestavení přináší firmějasně zachycený cíl, stejně tak jako popis jeho náplně, finanční náročnost a strategii dosažení. Jelikož je Česká republika členem Evropské ...
  • Lateralizační lůžko 

   Autor: Kosina David; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Borovský Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou kompletní marketingové podpory pro nově uvádění výrobek - lůžko s laterálním náklonem. V jednotlivých sekcích se diplomová práce zabývá všemi nutnými kroky - s cílem vytvořit co ...
  • Syndrom vyhoření u zdravotních sester v souvislosti s obsluhováním přístrojové techniky 

   Autor: Růžková Alžběta; Vedoucí práce: Pořádková Miluše; Oponent práce: Uhrová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Tato práce se zabývá syndromem vyhoření u zdravotních sester z oddělení interny a chirurgie z oblastní nemocnice Kladno a.s. a možnými rizikovými faktory vedoucími k tomuto syndromu. Na základě těchto faktorů jsem formulovala ...