Now showing items 21-30 of 30

  • Krystalografické testování vazby ligandů S1-P1 nukleasy 

   Author: Karolína Špeldová; Supervisor: Koval´ Tomáš; Opponent: Pavlíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Nukleasy jsou hydrolasy štěpící fosfodiesterové vazby nukleových kyselin. Ke studiu vazeb komplexů nukleasy z rodiny S1-P1 s ligandy byla využita metoda testování vazeb fragmentů. Tato metoda má široké využití například ...
  • Predikace krystalové struktury 

   Author: Milan Kočí; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Biedermannová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Predikce krystalových struktur může mít zásadní vliv na budoucí vývoj materiálových věd a mít velký dopad na budoucí farmaceutický průmysl. V bakalářské práci jsou shrnuty základy tohoto vědního oboru, jako jsou způsoby ...
  • Kvantová hydrodynamika popsaná pomocí Langrangeova formalizmu 

   Author: Veronika Rečková; Supervisor: Hamrle Jaroslav; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Tato práce se zaměřuje na kvantovou hydrodynamiku jako metodu modelování dynamiky elektronů ve zlatých nanočásticích. Práce se nejprve zabývá odvozením kvantově-hydrodynamických rovnic z Lagrangeovy hustoty. Zvolíme očekávané ...
  • Optimalizace depozičních parametrů tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO připravených pomocí IJD 

   Author: Michal Jůza; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Hlavním cílem této bakalářské práce byla optimalizace depozičních parametrů pro přípravu vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO pomocí metody IJD s přihlédnutím k využití v průmyslu. V teoretické části jsou vysvětleny ...
  • Studium přednostní orientace lastur mlžů pomocí difrakčních metod 

   Author: Leonard Valko; Supervisor: Kučeráková Monika; Opponent: Čapek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Jedným z cieľov tejto práce bolo vysvetliť základnú teóriu o neutrónovej fyzike a neutrónovej difrakcii. Experimentálna časť práce sa bola sústredená na určenie kryštalografickej štruktúry ulít mäkkýšov nesúcich názov ...
  • Depozice ultratenkých vrstev metodou Langmuira a Blodgettové 

   Author: Petr Slavíček; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   V této práci jsme se věnovali ultratenkým vrstvám a jejich depozici metodou Langmuira a Blodgettové. Teoretická část obsahuje popis této metody a fyzikální principy, které jsou s ní spojeny. Dále je v ní popsáno, jak lze ...
  • Příprava tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů typu REBCO na monokrystalických substrátech metodou IJD 

   Author: Martin Kolář; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Aubrechtová Dragounová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci parametrů depozice tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů připravených metodou IJD. Je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje popis supravodičů, ...
  • Příprava a analýza tenkých vrstev slitin s vysokou entropií nanesených metodou Ionized Jet Deposition 

   Author: Jáchym Lis; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Čapek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Cílem této bakalářské práce byl výzkum přípravy tenkých vrstev slitin s vysokou entropií pomocí metody Ionized jet deposition. V teoretické části jsou popsány slitiny s vysokou entropií, dále je představena metoda IJD a ...
  • Krystalizace a vlastnosti Heuslerových slitin Mn2FeSi a Mn2FeAl 

   Author: Tímea Meľová; Supervisor: Heczko Oleg; Opponent: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Špecifickou skupinou kryštalických intermetalík s kubickou FCC štruktúrou sú zlúčeniny nazývané Heuslerove zliatiny. Tieto zliatiny vykazujú rôzne funkčné vlastnosti, ako pamäťová štruktúra alebo magneticko-superelastické ...
  • Efekt balotinování na reálnou strukturu válcované duplexní oceli 

   Author: Marek Rušin; Supervisor: Čapek Jiří; Opponent: Dopita Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Predložená práca sa zaoberá stanovením reálnej štruktúry, predovšetkým textúry či prednostnej orientácie v duplexných oceliach po ich opracovaní. Využitie techník a postupov štruktúrnej röntgenografie za týmto účelom je ...