• Polovodičové struktury s kvantovými tečkami pro optoelektroniku 

   Autor: Krčil Pavel; Vedoucí práce: Oswald Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Krystalizace biologických makromolekul pro strukturní studie pomocí rentgenové difrakce 

   Autor: Švecová Leona; Vedoucí práce: Skálová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Neutronografické studium strukturních parametrů zeolitů - katalyzátorů se strukturou faujasitu 

   Autor: Richterová Kristina; Vedoucí práce: Dlouhá Maja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-15)
  • Teplotní závislost mobility hranic dvojčatění v modulovaném martensitu slitiny Ni-Mn-Ga vykazující jev magnetické tvarové paměti 

   Autor: Kopecký Vít; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Difrakční studium vlivu laserového svařování na stav reálné struktury polykrystalických látek 

   Autor: Trojan Karel; Vedoucí práce: Kolařík Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Teraherzové excitace v multiferoikách 

   Autor: Vít Jakub; Vedoucí práce: Kamba Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Stanovení koeficientů teplotní roztažnosti skandatů vzácných zemin pomocí rentgenové difrakce 

   Autor: Veřtát Petr; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan; Oponent práce: Laufek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Cílem naší práce je změřit koeficienty teplotní roztažnosti monokrystalických vzorků SmScO3 a TbScO3. Lineární koeficienty teplotní roztažnosti jsou stanoveny pomocí rentgenové difrakce z naměřených mřížkových parametrů ...
  • Luminiscenční vlastnosti GaN a heterostruktur na bázi GaN 

   Autor: Hájek František; Vedoucí práce: Oswald Jiří; Oponent práce: Hubík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Cílem této bakalářské práce je prispět k určení bodových defektů v polovodiči GaN a heterostrukturách InGaN/GaN, které by mělo pomoci k následnému snížení jejich koncentrace při další přípravě těchto materiálů. K tomu bylo ...
  • Analýza elastických konstant třetího řádu multiferoických látek z výsledků měření rychlostí šíření povrchových vln 

   Autor: Zoubková Kristýna; Vedoucí práce: Seiner Hanuš; Oponent práce: Landa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Cílem této práce je vypočítat pro monokrystal Fe-Pd elastické konstanty třetího řádu. Jako vstupní data slouží výsledky měření provedených v Laboratoři ultrazvukových metod ÚT AVČR. V Fe-Pd, podrobeném vnějšímu napětí ve ...
  • Optimalizace parametrů zpracování difrakčních dat oxidázy z Microdochium nivale 

   Autor: Malý Martin; Vedoucí práce: Kolenko Petr; Oponent práce: Švecová Leona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Microdochium nivale je stopkovýtrusná houba napadající trávníky.Její karbohydrátová oxidáza nachází uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Krystaly tohoto enzymu byly měřeny na synchrotronu Petra III. Vizuální kontrolou ...
  • Studium vlivu povrchové polykrystalické diamantové vrstvy na korozi Zr slitin v prostředí jaderných reaktorů 

   Autor: Nováková Adela; Vedoucí práce: Kratochvílová Irena; Oponent práce: Fendrych František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-08)
   Táto práca je zameraná na ochranu Zr palivových trubiek pred koróziou v jadrových reaktoroch pri pracovných i havarijných teplotách, pokrytím povrchu polykryštalickou diamantovou vrstvou chemickou depozíciou z plynnej fáze. ...
  • Magnetodielektrická vazba v EuTiO3 

   Autor: Repček Dalibor; Vedoucí práce: Kamba Stanislav; Oponent práce: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Teoretická část práce se zabývá fonony, dielektrickými a magnetickými vlastnosti EuTiO3 a rozborem mechanismů vedoucích k existenci magnetodielektrické vazby v něm. Druhá část práce představuje zejména infračervenou a ...
  • Antikorozní ochrana povrchu Zr slitin pomocí tenkých vrstev - studium povrchových procesů a stavů 

   Autor: Lajčinová Magdaléna; Vedoucí práce: Kratochvílová Irena; Oponent práce: Vlček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Táto práca sa zaoberá antikoróznou ochranou zirkónových zliatín pomocou tenkých vrstiev. V teoretickej časti práce sú rozobrané základné charakteristiky problému - proces korózie Zr zlatín, konkrétne procesy v jednotlivých ...
  • Struktura a mřížková dynamika SrTiO3 

   Autor: Lebeda Miroslav; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan; Oponent práce: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   V rámci této bakalářské práce se zaobíráme experimentálními metodami rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie aplikovanými na perovskitové polykrystalické vzorky SrMnxTi(1-x)O3, kde x nabývá hodnot od 0 do 0,3 ...
  • Vysoce citlivá detekce plyných látek s využitím organometalických nanostruktur 

   Autor: Bérešová Pavla; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav; Oponent práce: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-23)
   Vysoce citlivá detekce plynů je dlouhodobě řešený problém. Tato práce představuje možnosti využití plasmonové resonance jako základní fyzikální podstaty senzoru k detekci amoniaku. Jsou popsány různé typy plasmonových ...
  • Využití kvantové chemie pro charakterizaci stability organických ligandů 

   Autor: Luštinec Jakub; Vedoucí práce: Koubský Tomáš; Oponent práce: Hamrle Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-23)
   Diglykolamidy (DGA) jsou jednou z nejperspektivnějších skupin molekul použitelných při přepracování aktivního odpadu. Podmínky, kterým jsou tyto molekuly vystaveny, však způsobují jejich degradaci, což vede ke snížení ...
  • Příprava a rentgenová difrakční analýza supravodivých tenkých vrstev nanesených metodou IJD 

   Autor: Tibor Košťál; Vedoucí práce: Čapek Jiří; Oponent práce: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Bakalárska práca sa zaoberá nanášaním supravodivých tenkých vrstiev pomocou IJD metódy, kde bola použitá röntgenová difrakčná analýza na určenie fázového zloženia a meranie reflektivity pre zisťenie hrúbky vrstvy. Materiál ...
  • Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek 

   Autor: Karolína Šollová; Vedoucí práce: Svoboda Ladislav; Oponent práce: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá studiem přípravy nanočástic pod vlivem ionizujícího záření. Cílem práce bylo syntetizovat stříbrné nanočástice na amorfní nosič ve formě silikagelu za použití viditelného, UV, γ a β- záření. Byl ...
  • Simulace růstu tenkých vrstev vysokoentropických slitin pomocí metod molekulární dynamiky 

   Autor: Petr Jaroš; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav; Oponent práce: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato práce se zabývá simulací depozice tenkých vrstev pomocí metod molekulární dynamiky. Přiblížení tohoto procesu může vést k značnému zjednodušení přípravy reálných experimentů. Cílem práce bylo vytvoření obecnějšího ...
  • Difrakční studie modifikace kovového klastru S1 nukleasy 

   Autor: Jakub Hrubý; Vedoucí práce: Kolenko Petr; Oponent práce: Petrvaldská Olivia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Nukleasa S1 je metaloenzym široce používaný v biotechnologickém průmyslu. Byly vypěstovány krystaly této nukleasy za přítomnosti chelačního činidla EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová), se kterými byly následně provedeny ...