Recently added

Now showing items 21-40 of 127

  • Použití polovodičových detektorů ve fúzních experimentech 

   Author: Švihra Peter; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Výboje plazmatu v experimentálních zařízeních procházejí často procesem rychlé terminace neboli disrupce. V tokamaku mohou disrupce plazmatu vyvolat vznik populace vysokoenergetických elektronů, tzv. ubíhající elektrony ? ...
  • Optimalizace zpracování dat z diagnostiky Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS 

   Author: Šos Miroslav; Supervisor: Böhm Petr; Opponent: Jeřáb Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diagnostika Thomsonova rozptylu (TS) je jednou z klíčových diagnostik na současných i plánovaných tokamacích do budoucna. Vysoké nároky a složitost diagnostiky vynahrazuje neocenitelná schopnost měřit profil elektronové ...
  • Studium okrajového plazmatu tokamaku COMPASS a jeho poloidálních variací 

   Author: Jiráková Kateřina; Supervisor: Seidl Jakub; Opponent: Stöckel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   V budoucích fúzních reaktorech bude nezbytně nutné udržovat velký teplotní spád mezi okrajem udrženého plazmatu a první stěnou včetně divertoru. Tato práce zkoumá, jestli v podobném režimu (anglicky zvaném conduction-limited ...
  • Studium trajektorií relativistických elektronů v magnetickém poli tokamaku 

   Author: Čeřovský Jaroslav; Supervisor: Mlynář Jan; Opponent: Macúšová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice tzv. ubíhajících elektronů, které jsou generovány za určitých podmínek v zařízeních typu tokamak. Tyto vysokoenergetické elektrony jsou urychlovany přítomným elektrickým polem a ...
  • Ustředňování přes události a seřazení událostí podle tvaru očima femtoskopie 

   Author: Cimerman Jakub; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Šumbera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Už niekoľko desiatok rokov skúmajú vedci vo svetových laboratóriach zrážky atómových jadier pri vysokých energiách. Jedným z ich cieľov je skúmanie kvarkovo-gluónovej plazmy, ktorá pri týchto zrážkach vzniká. Po zrážke sa ...
  • Vliv chybějící energie při rekonstrukci energie spršky kosmického záření z dat fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera 

   Author: Novák Šimon; Supervisor: Trávníček Petr; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   Rozsáhlé spršky kosmického záření vzniklé interakcí vysoce energetických částic se zemskou atmosférou při energiích přesahujících 400 TeV v těžišťové soustavě jsou pozorovány na Observatoři Pierra Augera - největším světovém ...
  • Studium struktury hadronů v rámci kvantové chromodynamiky 

   Author: Bendová Dagmar; Supervisor: Čepila Jan; Opponent: Kupčo Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   QCD předpovídá saturaci růstu gluonové hustoty v hadronu při vysokých energiích (malých Bjorkenových x) z důvodu zachování unitarity. Produkce vektorových mezonů je citlivá na rozdělení gluonů v příčné rovině, a proto ...
  • Fluktuace multiplicity ve srážkách těžkých iontů 

   Author: Sochorová Radka; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Mareš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Celkové pozorované multiplicity jednotlivých druhů částic z ultrarelativistických srážek těžkých iontů souhlasí se statistickým modelem při teplotách nad 160 MeV. V tomto případě jsou susceptibility vyšších řádů porovnávány ...
  • Měření inkluzivních pT spekter jetů ve srážkách pp na experimentu ALICE 

   Author: Príbeli Peter; Supervisor: Křížek Filip; Opponent: Myška Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Práce pojednává o měření inklusivního $p_\mathrm{T}$ spektra nabitých, anti-$k_\mathrm{T}$ jetů s $R=0.4$ ve srážkách proton-proton $\sqrt{s}=13\;\mathrm{TeV}$. V úvodu se věnujeme problematice popisu tvrdých procesů ve ...
  • Produkce mesonu Upsilon ve srážkách těžkých iontů na experimentu STAR 

   Author: Matonoha Oliver; Supervisor: Rusňáková Olga; Opponent: Bielčíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Dle předpovědí QCD na mřížce se očekává, že v ultra-relativistických srážkách těžkých iontů dochází k vytvoření nového stavu hmoty. Za přítomných extrémních podmínek podstupuje běžná hadronová hmota fázový přechod a formuje ...
  • Spektrální analýza kvantových nanostužek 

   Author: Zahradová Kateřina; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Bandtlow Oscar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Tato diplomová práce se zabývá zobecněním několika vět o spektru Laplace?Beltramiho operátoru s dirichletovskými hraničními podmínkami definovaného na kvantových nanostužkách v libovolné dimenzi, spolu s nalezením spektra ...
  • Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader 

   Author: Pokorný Jan; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Kvasil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   V této práci se věnujeme studiu energetických spekter středně těžkých hyperjader. Vyvíjíme dvě metody založené na aproximaci středního pole ? Hartree-Fockovu metodu v proton-neutron-Lambda (p-n-Lambda) formalismu a NLambda ...
  • Cliffordovy grupy v kvantovém počítání 

   Author: Teska Vojtěch; Supervisor: Tolar Jiří; Opponent: Pelantová Edita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Nejprve jsou definovány gradace *-algebry MN(C). Je dána klasifikace jim příslušných MAD-grup a vvsvětlen jejich vztah k Pauliho grupě. Dále jsou definovány Weylova-Heisenbergova grupa a Cliffordova grupa. Je zaveden aparát ...
  • Korelační femtoskopie ve srážkách proton-zlato na experimentu STAR 

   Author: Holub Lukáš; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Šumbera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Z predpovedi kvantovej chromdynamiky (QCD) existuje fázový prechod od stavu hadrónov do stavu neviazaných gluónov a kvarkov - quark-gluonová plazma (QGP). Tento stav hmoty existuje pri extrémne vysokej teplote alebo hustote. ...
  • Identifikace náboje bottom kvarků pomocí mionů v jetech 

   Author: Novotný Lukáš; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kupčo Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Tato práce se věnuje tagování mezonu B+, jehož tagovací pravděpodobnost je použita pro kalibraci tagování mezonu Bs0 ? Jpsi phi. Pro tento účel byla použita data z pp srážek získaná detektorem ATLAS na LHC v letech 2015 a ...
  • Souvislost mezi energetickým spektrem, složením a rozložením zdrojů extragalaktického kosmického záření 

   Author: Bakalová Alena; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Nosek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   Tato diplomová práce popisuje výsledky simulací šíření extragalaktického kosmického záření vesmírem provedených v programu CRPropa 3. Prvním zkoumaným tématem bylo možné vysvětlení konce energetického spektra naměřeného ...
  • Dvourozměrný Diracův operátor s translačně invariantním elektromagnetickým polem 

   Author: Fialová Marie; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Štampach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Studujeme spektrální vlastnosti Diracova operátoru s magnetickým polem, který vedle jiných fyzikálních systémů efektivně popisuje Diracovy fermiony ve dvoudimenzionálním uhlíku, grafenu, při nízkých energiích. Uvažujeme-li ...
  • Fyzikální aspekty konformní gravitace 

   Author: Urban Patrik; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Blasone Massimo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Tato práce se věnuje studiu teoretického základu kvantové teorie pole, zejména konceeptu efektivní akce, jednosmyčkového efektivního potenciálu a užití spektrální Zeta fukce při výpočtu funkcionálních determinantů. Veškeré ...
  • Lokalizace na manhattanské mřížce 

   Author: Štefková Tereza; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Filip Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Tato práce se věnuje problematice lokalizace v kvantových procházkách na manhattanské mřížce a L-mřížce. Poté, co shrneme základní charakteristiky kvantových procházek a uvedeme problém lokalizace, ukážeme, jak lze kvantové ...
  • Nabité půvabné mesony v Au+Au srážkách 

   Author: Kvapil Jakub; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Křížek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Těžké kvarky vznikají převážně při tvrdých procesech na začátku srážky těžkých iontů, a proto mohou být použity jako sonda ke studiu vlastností Kvark-gluonového plazmatu (QGP). Produkce D mezonů ve srážkách těžkých iontů ...