Now showing items 1-20 of 166

  • Výkonová bilance troposférického spoje 

   Author: Antonín Semerád; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Kvičera Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
   Tato práce se věnuje modelům troposférického rozptylu a jejich použití pro sestavení výkonové bilance. V praktické části byl vybraný model implementován a ověřen pomocí databáze empirických dat. Dále bylo navrženo ...
  • Využití GTEM komory pro měření rušivého vyzařování 

   Author: Vít Kodat; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Purnoch Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Diplomová práce se zabývá využitelností GTEM komor pro měření rušivého vyzařování a možnou aplikací v automotive průmyslu. Ověření možné aplikace je dosaženo porovnáním naměřených dat z GTEM komory s daty z bezodrazové komory FAR.
  • Optická vazba a měření optických komponent pro aplikaci PoF (Power over Fiber) 

   Author: Bedřich Kyndl; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Šístek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Cílem práce je navrhnout a prakticky ověřit metody vazby rozdílných typů optických vláken, pro přenos optického záření určeného pro napájení vzdáleného zařízení. Spojovaná vlákna se liší průměry jader, profily indexu lomu ...
  • Mobilní robot a platforma pro indoor VLC navigaci 

   Author: Štěpán Bosák; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Primární výhody komunikace ve viditelném světle, jako je vysoká propustnost a její bezpečnost, způsobily nárůst zájmu vědecké komunity, a to především v oblasti lokalizace. Dnes máme k dispozici vynikající lokalizační ...
  • Infrastruktura indoor VLP systému 

   Author: Martin Suda; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Zvyšující se poptávka po polohovacích systémech v uzavřených prostorech a nízká přesnost tradičně využívaného Global Positioning Systemu (GPS) vyžaduje nová, lepší řešení. Díky slibným vlastnostem se nabízí široce zkoumaná ...
  • Využití diverzitních postupů pro identifikaci a lokalizaci zdrojů rádiového signálu 

   Author: Jakub Pilař; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Tato práce se zabývá detekcí, identifikací a lokalizací zdrojů rádiového signálu. Jsou představeny základní architektury přijímačů a popsány hlavní metody detekce signálů. Práce se dále zaměřuje na metody lokalizace, které ...
  • Návrh senzoru s vláknově Braggovskou mřížkou pro měření pnutí a teploty 

   Author: Jakub Koller; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Němeček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Diplomová práce se zabývá senzorikou optických vláken. Cílem této práce byl návrh Braggovské mřížky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V~teoretické části jsou popsány základy optických vláken a mřížkové ...
  • Symetrie víceportových anténních systémů 

   Author: Samuel Trávníček; Supervisor: Kraček Jan; Opponent: Pánek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Práce zabývá především automatizací vytváření modelu kruhově symetrické anténní řady (monopólů) s jedním aktivním prvkem a daným počtem pasivních prvků s induktivními/kapacitními zátěžemi umístěných podél kružnic kolem ...
  • Zvýšení citlivosti detekce objektů u LIDARových systémů 

   Author: Vojtěch Krča; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Radil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Tato práce popisuje LiDARy, jejich komponenty, vlastnosti a aplikace. Práce se zaměřuje na zvýšení citlivosti LiDARů. Jsou navrženy odlišené metody pro měření vzdálenosti a detekci objektů LiDARem. Metody pulzní doby letu ...
  • Vlnovodný směšovač modů 

   Author: Šimon Fojtík; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Směšovače módů jsou zařízení, která rozdělují dva navzájem kolmé vlnovodné vidy generované příjímanými kolmými polarizacemi, nebo tyto polarizace naopak generují vedením těchto vidů do antény. Jejich použítí vede k ...
  • Emulátor polarizační vidové disperze v optických sítích 

   Author: Tomáš Ficnar; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Pešek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Tato práce se zabývá účinky polarizační vidové disperze (PMD) na optické sítě a realizací emulátoru PMD za pomocí polarizačních kontrolérů a svařených úseků polarizaci zachovávajících vláken.
  • Návrh a realizace polymerních struktur pro fotonické aplikace 

   Author: Jakub Zavřel; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
   Předložená diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci optických polymerních vlnovodů. V první části práce je popsaný princip šíření světla planárním optickým vlnovodem. V další části jsou shrnuty polymerní a ...
  • Měření vlastností optických vláken a kabelů pro případné použití v extrémních podmínkách 

   Author: Kateřina Masopustová; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
   Diplomová práce se zabývá měřením vlastností optických vláken a kabelů ozářených různými dávkami gama záření. Celkem bylo uskutečněno pět různých experimentů, při nichž byly testovány tři typy optických kabelů a dva typy ...
  • Illuminating optical fiber based optical camera communications 

   Author: Klára Eöllősová; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Icaza Vicente Matus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
   V této práci představuji nový koncept komunikace pomocí optické kamery založené na optických vláknech (OF-OCC). Na základě charakterizace vybraných zdrojů světla a osvětlovacích optických vláken navrhuji jejich optimální ...
  • Příprava a měření vlastností optických polymerních vlnovodů pro fotonické aplikace 

   Author: Václav Chlupatý; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Diplomová práce se zabývá přípravou optických polymerních planárních vlnovodů metodou mikrodávkování. V první části práce jsou shrnuty dosavadní výsledky publikací s touto problematikou. Následně je navrženo a sestaveno ...
  • Návrh a optimalizace víceportových antén 

   Author: Vojtěch Neuman; Supervisor: Čapek Miloslav; Opponent: Lehtovuori Anu
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Práce se zaměřuje na optimalizaci antény pro mobilní telefon v pásmu 700 MHz. Popis je založen na konverzi maticových operátorů získaných metodou momentů na port-mode operátory, čímž se redukuje počet stupňů volnosti. ...
  • Tvarová syntéza založená na perturbaci přesných modelů 

   Author: Jonáš Tuček; Supervisor: Čapek Miloslav; Opponent: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   V rámci formalismu metody momentů je navržena technika topologické optimalizace s blokovým poruchovým schématem. Procedura je založena na vyhodnocení topologické citlivosti bez nutnosti opakované maticové inverze. Lokální ...
  • Koexistence optických systémů na fyzické vrstvě 

   Author: Milan Chvalina; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá koexistencí optických systémů na společné fyzické vrstvě. Cílem této práce je analýza interakcí mezi různými optickými systémy na fyzické vrstvě, přičemž dílčím cílem je porovnání integrace ...
  • Mikrovlnný senzor pro měření vzdálenosti 

   Author: Ladislav Knotek; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V této diplomové práci jsou mapovány vlastnosti dielektrických čoček, které jsou svým rozměrem podobné použité vlnové délce. Čočky jsou simulovány ve 3D simulátoru elektromagnetického pole. Hlavním kritériem, které je zde ...
  • Aplikátorový systém pro mikrovlnnou lékařskou diagnostiku 

   Author: Milan Babák; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Fišer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem antény na principu propustného vlnovodu pro měření teploty pomocí mikrovlnné tomografie (MWT). V rámci projektu je popisován teoretický návrh a optimalizace impedančního přizpůsobení ...