Now showing items 1-20 of 20

  • Analýza dat smartmeteringu v podmínkách PREdistribuce, a. s. 

   Author: Herzánová Jessica; Supervisor: Sýkora Tomáš; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   V teoretické části diplomové práce je rozebrán vývoj elektroměrů až po elektroměry budoucnosti, Smart Metery. Smart Metery využívají nové komunikační technologie, které jsou v práci popsány, dále je zmapován současný stav ...
  • Analýza pracovních charakteristik elektrických obloukových pecí 

   Author: Rázek Petr; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Tlustý Josef
   Předmětem této diplomové práce je analyzovat pracovní charakteristiky elektrické obloukové pece typu UHP. Součástí analýzy je zpracování naměřených dat, výpočet závislosti reaktančního poměru na účiníku a závislosti odporu ...
  • Analýza zpětné cesty elektrického napájení železničního trakčního vozidla 

   Author: Skála Pavel; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Pohl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy cesty zpětného trakčního proudu železničního vozidla. Obsahem teoretické části je seznámení se systémy elektrického napájení železnic, cestou elektrického proudu vozem, ...
  • Dynamické chování elektrárny v lokálním distribučním systému 

   Author: Linhart Tomáš; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Špetlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Kolísání napětí a flicker 

   Author: Vencovský Tomáš; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Napájecí systém vysokorychlostní železnice 

   Author: Servín Marson Dalva Leonor; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Bauer Jan
   Vysokorychlostní doprava zažívá celosvětově nevídaný rozkvět a růst. Potřeba velké přepravní kapacity ve světě vede k diskuzi o omezení emisí oxidu uhličitého. Jako řešení se jeví vyšší využívání železniční dopravy, která ...
  • Napěťová stabilita v elektrizačních soustavách 

   Author: Khdr Farhad Khalil; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Nový napájecí bod 400 kV Praha-sever 

   Author: Haicl Marek; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Diplomová práce se zabývá novou rozvodnou v 400kV síti. V úvodu jsou uvedena základní fakta o české přenosové soustavě. Poté práce stručně pojednává o hlavních úkolech a činnostech provozovatele přenosové soustavy, kam lze ...
  • Provoz elektrárny v ostrovním režimu k zásobování kritické infrastruktury 

   Author: Kůla Jan; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Rozvoj přenosových linek vysokého napětí 

   Author: Khudhur Dana Bahram; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Stochastický přístup v konceptu Smart Grid 

   Author: Königová Kristýna; Supervisor: Hanuš Radek; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou pravděpodobnostních výpočtů při chodu distribučních sítí a jejich srovnáním s výpočty klasickými. Obsahuje stručný úvod o změnách v distribuční síti, které jsou důvodem uvažování ...
  • Systémové řešení napájení trakčních vozidel 

   Author: Hrdlovics Vojtěch; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Burda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systémového řešení napájení elektrické jednotky pro příměstskou a regionální dopravu. V úvodu je uvedeno základní rozdělení železničního systému a krátce je rovněž nastíněna legislativní ...
  • Technická analýza mikrosítí 

   Author: Alshammari Ahmad; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Diplomová práce je zaměřena na technickou analýzu mikrosítí. V textu jsou uvedeny základní prvky mikrosítí, způsoby řízení mikrosítí, architektura mikrosítí. Podrobně jsou uvedeny způsoby provozování mikrosítí paralelně s ...
  • Vliv nových trendů na návrh venkovních vedení 

   Author: Patera Michal; Supervisor: Krba Luděk; Opponent: Tlustý Josef
   Zvyšování spotřeby elektrické energie má za následek to, že existující přenosové linky musí být schopny přenášet stále větší výkony. Naproti tomu legislativa mnoha vyspělých zemí komplikuje nebo přímo zakazuje výstavbu ...
  • Vyšší harmonické v trakčních napájecích soustavách 

   Author: Rypar Jakub; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Vybíralík František
   Problematika analýzy vyšších harmonických v rozvodnách měnírenských distribučních transformoven pro systém metra nebyla doposud řešena z hlediska procentuálního zastoupení jednotlivých složek, proto jsem se rozhodl tuto ...
  • Využití HVDC technologie v distribuční soustavě pro zvýšení resilience kritické infrastruktury 

   Author: Katarína Čerňanová; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cieľom tejto práce je overenie prínosu HVDC technológie pre zvýšenie resiliencie distribučnej sústavy. Práca je členená do troch častí. Prvá, rešeršná časť, práce sa zaoberá legislatívnym rámcom a vymedzením pojmov a ...
  • Využití pokročilých metod pro řízení přenosového systému 

   Author: Tuzikova Valeriya; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití VE Hněvkovice při havarijním dochlazování reaktoru v ETE 

   Author: Fleischmann Jiří; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Tlustý Josef
   Téma této diplomové práce je možnost využití vodní elektrárny Hněvkovice při havarijním dochlazování reaktoru v Jaderné elektrárně Temelín. První část práce začíná popisem obecných bezpečnostních požadavků. V první kapitole ...
  • Zlepšení kvality elektrické energie v průmyslových sítích 

   Author: Čerňan Martin; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Valouch Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Zvýšení spolehlivosti provozu papírenského závodu 

   Author: Svoboda Štěpán; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)