Recently added

Now showing items 1-20 of 284

  • Adhezní spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly 

   Author: Závora Ferdinand; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato práce se zabývá aplikací metod řízení jakosti v odvětví elektrotechniky. Zkoumá spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly. Konkrétně vliv klimatických faktorů při stárnutí těchto spojů. Jednotlivé vlivy jsou porovnávány ...
  • Current Controlled Buck Converter Based PV Array Emulator 

   Author: Prajapati Sahilkumar Arvindbhai; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Burda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   It is difficult to obtain the output characteristics of a PV module, due to the fact of the changing environmental conditions. Thus, a PV emulator, which is a power electronic converter that reproduces the desired output ...
  • Posouzení vhodnosti bateriových systémů pro podpůrné služby v České republice a Kazachstánu 

   Author: Vinogradov Vitaliy; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se věnuje možnosti využiti bateriových systémů pro zlepšeni kvality dodávky elektřiny v České Republice a Kazachstánu. V první častí je popsána situace s vývojem OZE v České Republice a Kazachstánu. ...
  • Stochastický přístup v konceptu Smart Grid 

   Author: Königová Kristýna; Supervisor: Hanuš Radek; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou pravděpodobnostních výpočtů při chodu distribučních sítí a jejich srovnáním s výpočty klasickými. Obsahuje stručný úvod o změnách v distribuční síti, které jsou důvodem uvažování ...
  • Analýza dat smartmeteringu v podmínkách PREdistribuce, a. s. 

   Author: Herzánová Jessica; Supervisor: Sýkora Tomáš; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   V teoretické části diplomové práce je rozebrán vývoj elektroměrů až po elektroměry budoucnosti, Smart Metery. Smart Metery využívají nové komunikační technologie, které jsou v práci popsány, dále je zmapován současný stav ...
  • Solid Electrolyte Interface vrstvy v primárních článcích 

   Author: Pelinka Jakub; Supervisor: Reichl Tomáš; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V moderní době, kdy je svět poháněn elektronickými a elektrickými zařízeními jako jsou chytré telefony, počítače, elektromobily a mnoho dalších věcí, je nutné, abychom zajistili pro tyto stroje dostatek elektrické energie. ...
  • Technicko - ekonomická analýza možnosti instalace fotovoltaické elektrárny v zemích třetího světa na příkladu Ukrajiny 

   Author: Shevchenko Andriy; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kolařík Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Hlavním cílem této práce je provést technicko - ekonomický výpočet a zhodnocení instalace fotovoltaické elektrárny v zemích třetího světa na příkladu Ukrajiny. Cílem projektu je produkce čisté elektrické energie a její ...
  • Spolehlivost dodávky elektrické energie v kabelových sítích distribuční soustavy 

   Author: Branný Jan; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Aschenbrenner Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Předkládaná práce se zabývá spolehlivostí kabelové sítě. Klade si za cíl vyzdvihnout důležité principy pro zlepšování spolehlivosti kabelové sítě a používání jednotlivých nástrojů na snižování poruchovosti. Dále bude ...
  • Optimalizace výroby technického sněhu 

   Author: Šidlík Tomáš; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato práce se zabývá využitím záporné regulační energie pro výrobu technického sněhu, jako způsobem snížení nákladů na elektrickou energii. Součástí práce je matematický model, který zpracovává data o počasí a data o ...
  • Využití solárních kolektorových stanic a fotovoltaiky pro výrobu tepla a elektrické energie 

   Author: Mikhel Alexander; Supervisor: Straka Libor; Opponent: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato práce se zabývá využitím solárních systémů a jejich aplikací na konkrétní případ. V práci je uveden technický návrh solárního systému a jeho technologické a ekonomické zhodnocení.
  • Zavedení typových zkoušek kabelů pro vysokonapěťovou laboratoř 

   Author: Dubný Pavel; Supervisor: Jányš Pavel; Opponent: Krbal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce "Zavedení typových zkoušek kabelů pro vysokonapěťovou laboratoř" se zabývá problematikou elektrických typových zkoušek kabelů středního napětí. Součástí diplomové práce jsou podklady pro interní audity pro ...
  • Model transformátoru přenosové soustavy pro spínací přechodné jevy 

   Author: Šindelářová Lucie; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této práce je poukázat na nutnost použití různých modelů transformátoru pro různé účely. V teoretické části si ukážeme základní principy modelování transformátoru. V praktické části vytvoříme magnetizační charakteristiku ...
  • Technická analýza mikrosítí 

   Author: Alshammari Ahmad; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Diplomová práce je zaměřena na technickou analýzu mikrosítí. V textu jsou uvedeny základní prvky mikrosítí, způsoby řízení mikrosítí, architektura mikrosítí. Podrobně jsou uvedeny způsoby provozování mikrosítí paralelně s ...
  • Fotometrie a využití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti 

   Author: Gündogdu Burak; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Téma této diplomové práce je vysvětlení technických standardů vnitřního osvětlení a definice požadovaných parametrů pro tunable white svítidla. Kromě toho jsem změřil fotometrickou analýzu spektra a CCT bílého osvětlení ...
  • Návrh venkovní transformovny 110/22 kV - část 110 kV 

   Author: Bárta Tomáš; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem transformační stanice 110/22 kV. Práce vychází z projektu na obnovu stanice TR Příbram Brod, jejíž vybavení je na hraně technické životnosti a pro zabezpečení dodávky elektrické ...
  • Poruchy přerušení fáze při napájení jaderné elektrárny 

   Author: Matějka Ondřej; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Trubka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Tato práce se zabývá poruchami přerušení fáze při napájení vlastní spotřeby jaderné elektrárny. Nejprve rozebírá problematiku nesymetrických poruch a metody výpočtu parametrů soustavy při poruše přerušení fáze. Následně ...
  • Komunikace s provozovateli přenosové soustavy při procesu obchodování elektrické energie a plynu v Evropské unii 

   Author: Kaňovský Tomáš; Supervisor: Doucha Pavel; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Energetické společnosti mají v dnešní době problémy s četností formátů pro komunikaci s provozovateli přenosové soustavy. Obsahem této práce je zanalyzovat technologii, která by se dala použít pro unifikaci technické ...
  • Analýza přesnosti různých výpočtových metod potřeby energie na vytápění v systémech s tepelnými čerpadly 

   Author: Rimbala Jan; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Reichl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   V diplomové práci je uveden přehled dvou hlavních metod výpočtu tepelných ztrát, popis funkce tepelných čerpadel a používaných monovalentních a bivalentních způsobů vytápění. Dále je na modelovém objektu analyzována ...
  • Zpětný vliv moderních osvětlovacích soustav na elektrickou síť 

   Author: Zeifart Tomáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Gavlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Tématem této práce je popis standardně používaných definic účiníku a jejich rozšíření o efekt vyšších harmonických složek proudu a napětí, které mají vliv na celkový skutečný účiník. Tento jev je demonstrován na měření ...
  • Metody detekce sériového oblouku při zátěži běžnými domácími spotřebiči 

   Author: Vetoshkin Lavr; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Bryscejn Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Sérový oblouk je jednou z nejčastějších příčin požárů vyvolaných elektřinou. V současnosti se prevenci požárů, zlepšováním elektroinstalace a použitých přístrojů zabívá cela řada lídi. Táto práce zkoumá sériový oblouk v ...