Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 258

  • Numerické modely klouzavých výbojů ve střídavém elektrickém poli 

   Autor: Hába Tomáš; Vedoucí práce: Kněnický Martin; Oponent práce: Sláma Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá klouzavými výboji na rozhraní pevný izolant - vzduch. V teoretické části práce jsou nejprve popsány základní mechanismy podílející se na elektrickém výboji v plynech. Následuje teorie k ...
  • Simulace elektromobilu s různými topologiemi elektromechanické části 

   Autor: Chauhan Vyas Singh; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Cílem této diplomové práce je "Simulace elektrického vozidla Včetně různých komponentů hnacího ústrojí "je konstrukce energie Model elektrického vozidla včetně různých komponentů hnacího ústrojí Pomocí simulačního nástroje, ...
  • Využití obnovitelných zdrojů energie v mikrosítích 

   Autor: Patel Samirkumar Jitendrakumar; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-13)
   Využití solární energie je jednou z nejoblíbenějších technologií výroby energie mezi několika typy obnovitelných zdrojů energie. Dva obnovitelné zdroje energie, které jsou v současných mikrosítích využívány, jsou v této ...
  • Použití Ishikawových nástrojů řízení jakosti v různých typech výrob 

   Autor: Střelka Eduard; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce s názvem "Použití Išikawových nástrojů řízení jakosti v různých typech výrob" pojednává o použitelnosti sedmi základních nástrojů řízení jakosti v jednotlivých typech výrob rozdělených podle četnosti opakování ...
  • Nejistoty světelně technických měření v interiérech 

   Autor: Pavlík Matěj; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Gavlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   V současné době jsou normy pouze doporučeným dokumentem, podle něhož lze postupovat, ale nejsou závazné. Tato práce se zabývá srovnáním metodiky měření osvětlenosti vnitřních prostor v praxi - tak jak ji osobně znám - a v ...
  • Komplexní návrh měnírny pro uvažovanou novou stanici metra Náměstí Bratří Synků 

   Autor: Majer Miloslav; Vedoucí práce: Lukášek Jan; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce řeší návrh napájení měnírny a distribuční transformovny v zamýšlené stanici Náměstí Bratří Synků s ohledem na zajištění dostatečného výkonu pro provoz souprav metra na nové trase D. Práce respektuje ...
  • Analýza zvýšení přenosové zatížitelnosti vedení 

   Autor: Vočko Jan; Vedoucí práce: Hanuš Radek; Oponent práce: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá přenosovou schopností kabelových vedení VN a VVN, resp. jak ji zvýšit. V teoretické části je podrobně popsán postup výpočtu pomocí modelu tepelného obvodu a dále také alternativní metoda pro ...
  • Určování spotřeby energie na vytápění 

   Autor: Kuanysheva Aigerim; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá problematikou vytápění a výpočtem tepelných ztrát budovy pro určování celkové spotřeby energie . Byla určena výpočtová tepelná ztráta pro novostavbu rodinného domu. Byl proveden výpočet spotřeby energie ...
  • Návrh kogeneračního napájení a elektroinstalace v objektu na sušení štěpky 

   Autor: Znamenáček Jakub; Vedoucí práce: Cimbolinec Ivan; Oponent práce: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práce je především věnována problematice kombinované výroby elektřiny a tepla a její ekonomické rentabilitě. V prvních částech je popsán princip kogenerace, jsou provedeny výpočty ke zjištění stávajících potřeb ...
  • Advantages and risks of LED luminaires for road lighting 

   Autor: Kataru Hitesh; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této diplomové práce je porovnat energetickou efektivitu, spektrální parametry a účinky světla LED a konvenčních světelných zdrojů na lidské oko. Na základě měření spektrálních vlastností konvenčních a moderních ...
  • Návrh kogeneračního systému pro menší průmyslový objekt 

   Autor: Bříza Martin; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Cílem této práce je návrh kogeneračního zdroje pro konkrétní průmyslový výrobní objekt. V teoretické části je rozebrán samotný princip kogeneračních systémů, popis vybraných druhů kogeneračních systémů a jejich možné ...
  • Model kolejnicového urychlovače neferomagnetických kovových těles a jeho experimentální ověření 

   Autor: Tichý Tomáš; Vedoucí práce: Doležel Ivo; Oponent práce: Mach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Hlavní část práce pojednává o matematickém modelování kolejnicového urychlovače. Modely jsou rozděleny na model obvodový, model elektromagnetického pole, model mechanický, model ztrátový a celkový model, založený na bilanci ...
  • Přepočet zkratových poměrů ve vlastní spotřebě elektrárny po rekonstrukci 

   Autor: Fenzel Michal; Vedoucí práce: Šlenc Zbyněk; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Tato práce se zabývá zkoumáním zkratových poměrů na elektrárně Mělník 1. V začátku se práce zabývá elektrárnou Mělník, popisem její historie a popisem současné technologie. Podrobněji rozebírá technologický celek elektrárna ...
  • Energetické aspekty rekonstrukce rekreačního bjektu 

   Autor: Masojídek Štěpán; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Popelka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce pojednává o problematice rekonstrukce starého venkovského objektu užívaného k rekreaci na objekt trvale obydlený, o požadavcích kladených na energetickou náročnost budovy a o souvisejících legislativních předpisech. ...
  • Zpracování signálů v elektroenergetice 

   Autor: Šilhánek Jan; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce pojednává o možnostech zpracování signálů v elektroenergetice. Uvádí základní způsoby měření elektrických veličin v elektroenergetice. Rozebrána je problematika nejistoty měření proudu, napětí, frekvence ...
  • Návrh přeměny zauzlené, radiálně provozované sítě NN na mřížovou síť s prvky "chytré sítě" 

   Autor: Valenta Lubomír; Vedoucí práce: Hejhal Jan; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce se ve své první části zabývá topologiemi distribučních sítí na úrovni nízkého napětí, důraz je zde kladen především na mřížové sítě, jejich výhody a nevýhody. V druhé části práce nastiňuje problematiku "chytrých" ...
  • Analýza zpětné cesty elektrického napájení železničního trakčního vozidla 

   Autor: Skála Pavel; Vedoucí práce: Tlustý Josef; Oponent práce: Pohl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy cesty zpětného trakčního proudu železničního vozidla. Obsahem teoretické části je seznámení se systémy elektrického napájení železnic, cestou elektrického proudu vozem, ...
  • Series Arc Fault Detection in the Presence of Household Electrical Loads 

   Autor: Husain Amna Farooq; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Bryscejn Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Elektrický oblouk způsobený poškozeným elektrickým vedením může způsobit požár. Fakt, že elektrické oblouky způsobují požáry podporuje výzkum a vývoj jejich detekce. Diplomová práce se zabývá studiem a analýzou sériových ...
  • Návrh elektroinstalace bytového domu 

   Autor: Konečný David; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Diplomová práce je zaměřená na návrh elektroinstalace bytového domu. Obsahem první části práce jsou obecné zásady pro návrh nízkonapěťových rozvodů. V další části je popsána vnější a vnitřní ochrana před atmosférickým ...
  • Stárnutí izolačních materiálů při nestandardním napěťovém namahání 

   Autor: Šefl Ondřej; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce zkoumá možný vliv vysokofrekvenčních napěťových zkreslení na rychlost stárnutí izolace. Součástí práce je experiment, při kterém se aplikuje standardní a nestandardní střídavé elektrické pole na vzorky ...