Recently added

Now showing items 1-20 of 298

  • Bateriové systémy skladování energie v distribuční soustavě 

   Author: Tigran Avakyan; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato práce pojednává o základech systému akumulace energie do bateriových úložišť (BESS) připojených k distribuční síti (DN), také popisuje jaké jsou výhody, základní technické řešení (komponenty a topologie), aplikace ...
  • Optimalizace trubkového výměníku 

   Author: Jakub Křítek; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá tepelnými výměníky, v první části se seznámíme obecně s různými typy výměníků, ve druhé s teorií sdílení tepla. Poté je kapitola zvlášť věnována problematice návrhů tepelných výměníků za ...
  • Možnosti využití laseru pro všeobecné osvětlování 

   Author: Yufei Zhang; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Holec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Bílé světlo hraje velmi důležitou roli v lidském životě a v produktivitě na pracovištích. Světelný zdroj založený na polovodičovém laseru má výhody malé velikosti, nízké spotřeby energie, stabilní barvy světla a dlouhé ...
  • Řídicí systém výrobního provozu 

   Author: Josef Bartoníček; Supervisor: Kaszonyi Pavel; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky řídicího systému výrobního provozu. Předkládá přehled o různých typech řídicích systémů a jejich použití v technické praxi. Uvádí důležité technické normy ČSN ...
  • Energetika chladicího systému pro datacentrum 

   Author: Pavel Špingl; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   V diplomové práci je uveden přehled k problematice rozvodů chladu a vysvětlena funkce prvků v chladicím systému, který obsahuje kompresorové a absorpční chladicí jednotky, výměníky a točivou redukci. Dále je v diplomové ...
  • Dopad provozu nabíjecích stanic pro elektromobily na DS 

   Author: Petr Blažek; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Kašpírek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem práce je vyhodnotit připravenost vybraných oblastí distribuční sítě společnosti E.ON Distribuce a.s. na rozvoj elektromobility. Práce je věnována stávajícím dostupným technologiím nabíjení elektrických vozidel, ...
  • Možnosti integrace decentralizovaných zdrojů do distribuční soustavy nízkého napětí. 

   Author: Tadeáš Jandus; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Najman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá připojitelností stále více se rozšiřujících decentralizovaných zdrojů elektrické energie do hladiny nízkého napětí. V teoretické části práce je čtenář seznámen s energetickými zdroji, strukturou ...
  • Energetika datacentra se vzduchovým a vodním chlazením 

   Author: Lukáš Wimmer; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   V rámci diplomové práce je rozebrána problematika chlazení pomocí absorpčních chladicích jednotek a s nimi související výrobou elektrické energie točivými redukcemi tlaku. Dále je pro zadaný systém vyhodnocena časová potřeba ...
  • Ověřování zkratové odolnosti rozvaděčů NN 

   Author: Jan Friedrich; Supervisor: Szczotka Šimon; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ověřování zkratové odolnosti rozvaděčů nízkého napětí. Teoretická část pojednává o teorii zkratových proudů a o normativních požadavcích a postupech pro ověřování zkratové ...
  • Spektrální prostorové charakteristiky moderních LED svítidel 

   Author: Tomáš Kodytek; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Svoboda Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou spektrálních prostorových charakteristik LED svítidel. Práce shrnuje teoretické poznatky o LED světelných zdrojích, světelně činných částech svítidel a šíření světla v optických ...
  • Optimalizace trubkového výměníku 

   Author: Jakub Křítek; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá tepelnými výměníky, v první části se seznámíme obecně s různými typy výměníků, ve druhé s teorií sdílení tepla. Poté je kapitola zvlášť věnována problematice návrhů tepelných výměníků za ...
  • Problematika kvality elektřiny v distribuční síti při připojení obnovitelného zdroje 

   Author: Ayisha Firoz Babu; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Zvýšené povědomí o životním prostředí podpořilo využívání obnovitelných zdrojů energie jako alternativních zdrojů pro výrobu čisté a zelené energie. Větrná energie je v posledních letech významnou obnovitelnou energií.V ...
  • Determination of Induction Motor Speed using Kalman Filter 

   Author: Ranjan Tiwari; Supervisor: Karlovský Pavel; Opponent: Burda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato práce popisuje návrh a implementaci diskretizovaného rozšířeného Kalmanova filtru (EKF) pro odhad rychlosti asynchroního motoru. V této implementaci EKF je rychlost motoru považována za další stav systému a filtr je ...
  • Modelování synchronního reluktančního motoru 

   Author: Emre Sakar; Supervisor: Liškář Petr; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Současný pokrok na poli řízení elektrických motorů dostává do popředí zájmu synchronně reluktanční motory, které jsou považovány jako alternativní pohon pro aplikace vyžadujících vysokých výkonů. Důvodem zvýšeného zájmu o ...
  • Adhezní spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly 

   Author: Závora Ferdinand; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato práce se zabývá aplikací metod řízení jakosti v odvětví elektrotechniky. Zkoumá spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly. Konkrétně vliv klimatických faktorů při stárnutí těchto spojů. Jednotlivé vlivy jsou porovnávány ...
  • Current Controlled Buck Converter Based PV Array Emulator 

   Author: Prajapati Sahilkumar Arvindbhai; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Burda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   It is difficult to obtain the output characteristics of a PV module, due to the fact of the changing environmental conditions. Thus, a PV emulator, which is a power electronic converter that reproduces the desired output ...
  • Posouzení vhodnosti bateriových systémů pro podpůrné služby v České republice a Kazachstánu 

   Author: Vinogradov Vitaliy; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se věnuje možnosti využiti bateriových systémů pro zlepšeni kvality dodávky elektřiny v České Republice a Kazachstánu. V první častí je popsána situace s vývojem OZE v České Republice a Kazachstánu. ...
  • Stochastický přístup v konceptu Smart Grid 

   Author: Königová Kristýna; Supervisor: Hanuš Radek; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou pravděpodobnostních výpočtů při chodu distribučních sítí a jejich srovnáním s výpočty klasickými. Obsahuje stručný úvod o změnách v distribuční síti, které jsou důvodem uvažování ...
  • Analýza dat smartmeteringu v podmínkách PREdistribuce, a. s. 

   Author: Herzánová Jessica; Supervisor: Sýkora Tomáš; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   V teoretické části diplomové práce je rozebrán vývoj elektroměrů až po elektroměry budoucnosti, Smart Metery. Smart Metery využívají nové komunikační technologie, které jsou v práci popsány, dále je zmapován současný stav ...
  • Solid Electrolyte Interface vrstvy v primárních článcích 

   Author: Pelinka Jakub; Supervisor: Reichl Tomáš; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V moderní době, kdy je svět poháněn elektronickými a elektrickými zařízeními jako jsou chytré telefony, počítače, elektromobily a mnoho dalších věcí, je nutné, abychom zajistili pro tyto stroje dostatek elektrické energie. ...