Now showing items 1-20 of 347

  • Modelování geomagnetických indukovaných proudů v rozvodné síti ČEPS, a.s. 

   Author: Anna Smičková; Supervisor: Švanda Michal; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   V minulosti bylo zaznamenáno několik událostí, které byly spojovány s Geomagnetickými indukovanými proudy (GIC), které způsobovaly problémy pozemních systémů - telegrafní sítě, ropovody, elektrické přenosové vedení,... ...
  • Diagnostika vysokonapěťových svodičů přepětí 

   Author: Ivan Chromeček; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Hlaváček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Bezjiskřišťové svodiče přepětí na bázi ZnO dnes tvoří standard přepěťových ochran v distribučních a přenosových soustavách. Od svého uvedení v sedmdesátých letech se prokázaly jako velmi spolehlivá zařízení s obvykle ...
  • Energetika průmyslového areálu 

   Author: Martin Mach; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Havlíček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Diplomová práce pojednává o konkrétním průmyslovém areálu. Nejdříve popisuje stávající stav využití a spotřeby energie a paliv, včetně související infrastruktury. V další části je navrženo pořízení vlastního zdroje energie ...
  • Návrh trakčního zařízení trakční měnírny metra 

   Author: Karel Kovařík; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem trakčního zařízení měnírny metra. V první části jsou popsány používané drážní soustavy, dále je uvedena problematika napájení trakční napájecí soustavy metra z distribuční sítě ...
  • Distribuovaná výroba energie a Grid Codes - modelování 

   Author: Jan Zmatlík; Supervisor: Gerlich Jiří; Opponent: Votava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Tato práce se zabývá modelováním poruchových jevů, které jsou pokryté problematikou Grid Codes, v distribučních sítích z hlediska řízení malých, decentralizovaných zdrojů energie, zejména motorgenerátorů a kogeneračních ...
  • Stanovení proudové zatížitelnosti svazkového AlFe vodiče 

   Author: Martin Sirový; Supervisor: Špetlík Jan; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem výpočetního programu pro stanovení maximálního proudového zatížení lanových propojů v rozvodnách 420 kV. V první části práce je proveden teoretický rozbor problematiky týkající se ...
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

   Author: Jiří Vobr; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem instalace kogenerační jednotky, která má posloužit jako náhrada starého kotle v konkrétním teplárenském objektu a následným technicko-ekonomickým zhodnocením tohoto návrhu. V první, ...
  • Využití MVE Hněvkovice pro dodávku surové vody do JE Temelín při SBO 

   Author: Luděk Zborník; Supervisor: Dvořák Martin; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití MVE Hněvkovice pro dodávku surové vody do JE Temelín při station blackout. Cílem bylo zanalyzovat současný stav a navrhnout optimalizaci pro separátní provoz MVE Hněvkovice ...
  • Projekt distribučního venkovního vedení VN 

   Author: Kamil Mádle; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem venkovního vedení VN, které je nepostradatelnou součástí distribuční soustavy. První část práce je věnována projekční činnosti a příslušným dokumentacím. Následně jsou uvedeny nezbytné ...
  • Optimalizace ohřevu teplé vody pomocí tepelného čerpadla dle venkovní teploty z energetického hlediska 

   Author: Dušan Stěhule; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Lipčák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   V této diplomové práci je nejprve uvedený stručný přehled základních typů tepelných čerpadel, včetně je- jich konstrukce a principu fungování. Kapitola o tepelných čerpadlech dále popisuje ukazatele, kterými lze vyjádřit ...
  • Izolátorové závěsy na vedení přenosové soustavy 

   Author: Lucia Susečko; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kněnický Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Práce pojednává o problematice izolátorových závěsů používaných v přenosové soustavě. Popisuje jejich rozdělení, elektrické a mechanické požadavky. Představuje základní zákonitosti elektrostatického pole a limity dané ...
  • Vehicle 2 Grid 

   Author: Dan Štajner; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Votava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Práce seznamuje čtenáře se široce diskutovaným konceptem Vehicle-to-Grid (V2G), jenž si klade za cíl implementovat elektromobilitu do sítí Smart grid. Obsahově se zaměřuje na historický vývoj od vzniku pojmu v devadesátých ...
  • Podmínky připojitelnosti obnovitelných zdrojů do distribuční elektroenergetické soustavy 

   Author: Kseniia Pecheritca; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kysnar František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Diplomová práce je věnována tématu obnovitelných zdrojů energie. Řeší se problém připojování obnovitelných zdrojů do distribuční sítě. Diplomová práce popisuje podmínky připojitelnosti zdrojů do elektrizační sítě a zpětné ...
  • Vliv modrého světla LED zdrojů na hladinu melatoninu 

   Author: Radek Strnad; Supervisor: Bendová Zdeňka; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Diplomová práce se zabývá vlivem modré spektrální složky a intenzitě světelného záření z LED zdrojů na zpožděný nástup hladiny melatoninu. Melatonin je hormon, který je produkován pouze v noci a pouze ve tmě a jeho hlavním ...
  • Studium segregace materiálu směsných halogenidových perovskitů pro solární články 

   Author: Reema Pradeep Newaskar; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Ledinský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Perovskite solar cell is an advanced and potential technology. It is a candidate for a top cell for potential tandem solar cell and with bottom cell as conventional crystalline silicon. The evidence of high efficiency of ...
  • Návrh fotovoltaické elektrárny 

   Author: Michal Pokorný; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Linhartová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 4,036 MWp na území České republiky. Úvod práce je věnován teoretické přípravě zahrnující všechny části spojené s návrhem fotovoltaické elektrárny. ...
  • Koncepce rozvoden VVN 

   Author: Lukáš Němec; Supervisor: Mráz Petr; Opponent: Špetlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato diplomová práce řeší koncepci rozvoden VVN podle využití a použité tech-nologie. Je zde uvedeno několik variant rozdělení podle počtu přípojnic. V práci je uveden postup prací při projektování od předprojektové přípravy ...
  • Náhrada zdroje energie v bytovém domě 

   Author: David Černý; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Diplomová práce se zaměřuje na instalaci domácí kotelny pro účely vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě ve Slaném a na následné energeticko-ekonomické vyhodnocení provozu. Na začátku práce je shrnuta platná legislativa ...
  • Projekt distribučního vedení vysokého napětí 

   Author: Tadeáš Hartman; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro výstavbu elektrotechnických zařízení, jako je distribuční vedení nebo elektrická stanice. Obsahem teoretické části jsou legislativní dokumenty a postupy, ...
  • Energetika bytových domů 

   Author: Jan Krampera; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   V této práci je vytvořený ucelený souhrn energetiky rodinných a bytových domů. V práci jsou podrobně popsány jednotlivé druhy zdrojů energie a jednotlivé druhy tepelných izolací pro rodinné a bytové domy. Další část práce ...