Now showing items 1-20 of 358

  • Optimalizace rozložení fotovoltaického pole 

   Author: Matouš Rožánek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Holovský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zabývá základní strukturou velkých fotovoltaických elektráren připojených k elektrizační síti. Popisuje základní použité komponenty ve velkých fotovoltaických polích, přičemž stanovuje jejich roli v ekonomické ...
  • Využití energetického potenciálu jezera Milada 

   Author: Oldřich Sokol; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato diplomová práce pojednává o možnostech a vlastnostech technických řešení přečerpávacích vodních elektráren a ukazuje na příkladu přečerpávací elektrárny Milada o jejíž stavbě se uvažuje, jak lze některá z nich použít. ...
  • Elektrické ochrany bloku VVER 1000 

   Author: Michal Řehoř; Supervisor: Nesweda David; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zabývá návrhem elektrických ochran vyvedení výkonu pro blok jaderné elektrárny VVER 1000. Teoretická část práce se věnuje úvodu do elektrických ochran, kde je stručně popsán jejich vývoj a funkční principy. ...
  • Nežádoucí účinky venkovního osvětlení na okolní prostředí 

   Author: Alexandr Sizov; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Zálešák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním nežádoucích účinků venkovního osvětlení na okolní prostředí. Cílem práce je zpracovat přehled platných technických norem a doporučení k zamezení nežádoucího vlivu venkovních ...
  • Algoritmus pro optimální nastavení napětí pomocí jalového výkonu v rozvodně Krasíkov 

   Author: Pedro Bazurto; Supervisor: Pistora Martin; Opponent: Vetoshkin Lavr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Řízení napětí sítě je pro Electric Power Systems klíčovým bodem. Změny zatížení, rušení sítě a problémy s ochranou ovlivňují výkon sítě a je povinností dispečera upravit hodnoty sítě tak, aby byly zachovány napěťové rezervy. ...
  • Analýza vlivů fotovoltaických zdrojů a bateriových uložišť malých výkonů na distribuční systém nízkého napětí 

   Author: Mária-Anna Turociová; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce se zabývá vlivem většího zastoupení fotovoltaických zdrojů a bateriových úložišť malých výkonů na část distribuční soustavy nízkého napětí. Důvodem, proč se touto otázkou zabývat, je stále rostoucí počet malých ...
  • Magnetické vlastnosti nanokrystalických jader pro měřicí transformátory 

   Author: Kristián Hudec; Supervisor: Hlaváček Jan; Opponent: Kněnický Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Cílem této práce je proměření magnetických vlastností nanokrystalických jader pro měřící transformátory proudu. V teoretické části práce je dán důraz na metodiku návrhu proudového měřícího transformátoru a magnetické ...
  • Disipace skupenského tepla na desce plošného spoje při pájení přetavením 

   Author: Dominika Dusíková; Supervisor: Zemen Jan; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na matematický model disipace skupenského tepla na desce plošného spoje při pájení přetavením. Teoretická část práce je rozdělena do tří tematických okruhů. První část se zabývá typy pájek, ...
  • Bateriové úložiště v distribuční soustavě 

   Author: Radim Ille; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím bateriového úložiště v distribuční soustavě na hladině NN jako stabilizačního prvku pro zvýšení kvality elektrické energie v dané lokalitě distribuční soustavy. Teoretická část ...
  • Analýza a vývoj ovládacího prvku na standardu DALI 

   Author: Tomáš Majzner; Supervisor: Kozlok Michal; Opponent: Zálešák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato práce se zabývá rešerší konvenčních způsobů řízení osvětlení se zaměřením na nejpoužívanější digitální způsob řízení DALI. Součástí práce je praktická implementace tohoto způsobu řízení na zařízeních již podporujících ...
  • Vliv způsobu výpočtu na statickou stabilitu velkého turbogenerátoru 

   Author: Lukáš Havel; Supervisor: Fajgl Pavel; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu použití různých výpočtových metod na statickou stabilitu velkých turbogenerátorů. V úvodních částech práce jsou stručně popsány funkce a principy činnosti turbogenerátorů, ...
  • Modelování geomagnetických indukovaných proudů v rozvodné síti ČEPS, a.s. 

   Author: Anna Smičková; Supervisor: Švanda Michal; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   V minulosti bylo zaznamenáno několik událostí, které byly spojovány s Geomagnetickými indukovanými proudy (GIC), které způsobovaly problémy pozemních systémů - telegrafní sítě, ropovody, elektrické přenosové vedení,... ...
  • Diagnostika vysokonapěťových svodičů přepětí 

   Author: Ivan Chromeček; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Hlaváček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Bezjiskřišťové svodiče přepětí na bázi ZnO dnes tvoří standard přepěťových ochran v distribučních a přenosových soustavách. Od svého uvedení v sedmdesátých letech se prokázaly jako velmi spolehlivá zařízení s obvykle ...
  • Energetika průmyslového areálu 

   Author: Martin Mach; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Havlíček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Diplomová práce pojednává o konkrétním průmyslovém areálu. Nejdříve popisuje stávající stav využití a spotřeby energie a paliv, včetně související infrastruktury. V další části je navrženo pořízení vlastního zdroje energie ...
  • Návrh trakčního zařízení trakční měnírny metra 

   Author: Karel Kovařík; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem trakčního zařízení měnírny metra. V první části jsou popsány používané drážní soustavy, dále je uvedena problematika napájení trakční napájecí soustavy metra z distribuční sítě ...
  • Distribuovaná výroba energie a Grid Codes - modelování 

   Author: Jan Zmatlík; Supervisor: Gerlich Jiří; Opponent: Votava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Tato práce se zabývá modelováním poruchových jevů, které jsou pokryté problematikou Grid Codes, v distribučních sítích z hlediska řízení malých, decentralizovaných zdrojů energie, zejména motorgenerátorů a kogeneračních ...
  • Stanovení proudové zatížitelnosti svazkového AlFe vodiče 

   Author: Martin Sirový; Supervisor: Špetlík Jan; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem výpočetního programu pro stanovení maximálního proudového zatížení lanových propojů v rozvodnách 420 kV. V první části práce je proveden teoretický rozbor problematiky týkající se ...
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

   Author: Jiří Vobr; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem instalace kogenerační jednotky, která má posloužit jako náhrada starého kotle v konkrétním teplárenském objektu a následným technicko-ekonomickým zhodnocením tohoto návrhu. V první, ...
  • Využití MVE Hněvkovice pro dodávku surové vody do JE Temelín při SBO 

   Author: Luděk Zborník; Supervisor: Dvořák Martin; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití MVE Hněvkovice pro dodávku surové vody do JE Temelín při station blackout. Cílem bylo zanalyzovat současný stav a navrhnout optimalizaci pro separátní provoz MVE Hněvkovice ...
  • Projekt distribučního venkovního vedení VN 

   Author: Kamil Mádle; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem venkovního vedení VN, které je nepostradatelnou součástí distribuční soustavy. První část práce je věnována projekční činnosti a příslušným dokumentacím. Následně jsou uvedeny nezbytné ...