Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 255

  • Model kolejnicového urychlovače neferomagnetických kovových těles a jeho experimentální ověření 

   Autor: Tichý Tomáš; Vedoucí práce: Doležel Ivo; Oponent práce: Mach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Hlavní část práce pojednává o matematickém modelování kolejnicového urychlovače. Modely jsou rozděleny na model obvodový, model elektromagnetického pole, model mechanický, model ztrátový a celkový model, založený na bilanci ...
  • Analýza spektra světelných diod a jejich vhodnost pro umělé osvětlení 

   Autor: Klenovec Jan; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou spekter světelných diod a vyhodnocením jejich účinků na zdraví člověka. Informace v této práci poukazují na to, že umělé světlo nemá vliv pouze na zrak člověka, ale také má daleko ...
  • Energetické aspekty rekonstrukce rekreačního bjektu 

   Autor: Masojídek Štěpán; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Popelka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce pojednává o problematice rekonstrukce starého venkovského objektu užívaného k rekreaci na objekt trvale obydlený, o požadavcích kladených na energetickou náročnost budovy a o souvisejících legislativních předpisech. ...
  • Zpracování signálů v elektroenergetice 

   Autor: Šilhánek Jan; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce pojednává o možnostech zpracování signálů v elektroenergetice. Uvádí základní způsoby měření elektrických veličin v elektroenergetice. Rozebrána je problematika nejistoty měření proudu, napětí, frekvence ...
  • Netechnické ztráty v distribuční soustavě 

   Autor: Končický Kristian; Vedoucí práce: Cimbolinec Ivan; Oponent práce: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce pojednává o technických a netechnických ztrátách v distribuční soustavě. V teoretické části je vysvětlen hlavní rozdíl mezi uvedenými druhy ztrát. V následujících kapitolách příklady některých technických ztrát. Důraz ...
  • Stárnutí izolačních materiálů při nestandardním napěťovém namahání 

   Autor: Šefl Ondřej; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce zkoumá možný vliv vysokofrekvenčních napěťových zkreslení na rychlost stárnutí izolace. Součástí práce je experiment, při kterém se aplikuje standardní a nestandardní střídavé elektrické pole na vzorky ...
  • Určování spotřeby energie na vytápění 

   Autor: Kuanysheva Aigerim; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá problematikou vytápění a výpočtem tepelných ztrát budovy pro určování celkové spotřeby energie . Byla určena výpočtová tepelná ztráta pro novostavbu rodinného domu. Byl proveden výpočet spotřeby energie ...
  • Přepočet zkratových poměrů ve vlastní spotřebě elektrárny po rekonstrukci 

   Autor: Fenzel Michal; Vedoucí práce: Šlenc Zbyněk; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Tato práce se zabývá zkoumáním zkratových poměrů na elektrárně Mělník 1. V začátku se práce zabývá elektrárnou Mělník, popisem její historie a popisem současné technologie. Podrobněji rozebírá technologický celek elektrárna ...
  • Řízení a provoz FACTS zařízení v přenosových a distribučních soustavách 

   Autor: Solenov Nikolai; Vedoucí práce: Čerňan Martin; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se primárně zabývá problematikou aktuálně používaných FACTS zařízení a zpracováním analýzy celosvětových referenci použití FACTS zařízení v přenosových soustavách, průmyslů a distribučních sítích. V ...
  • Návrh přeměny zauzlené, radiálně provozované sítě NN na mřížovou síť s prvky "chytré sítě" 

   Autor: Valenta Lubomír; Vedoucí práce: Hejhal Jan; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce se ve své první části zabývá topologiemi distribučních sítí na úrovni nízkého napětí, důraz je zde kladen především na mřížové sítě, jejich výhody a nevýhody. V druhé části práce nastiňuje problematiku "chytrých" ...
  • Tepelná čerpadla v moderních obytných budovách 

   Autor: Krysl Daniel; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Knob Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je seznámit čtenáře se základní problematikou teorie sdílení tepla, teorie tepelných čerpadel a s výpočty tepelné potřeby budovy. Za pomoci těchto teoretických informací pak dopočítat náročnost klasické ...
  • Návrh elektroinstalace bytového domu 

   Autor: Konečný David; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Diplomová práce je zaměřená na návrh elektroinstalace bytového domu. Obsahem první části práce jsou obecné zásady pro návrh nízkonapěťových rozvodů. V další části je popsána vnější a vnitřní ochrana před atmosférickým ...
  • Analýza zpětné cesty elektrického napájení železničního trakčního vozidla 

   Autor: Skála Pavel; Vedoucí práce: Tlustý Josef; Oponent práce: Pohl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy cesty zpětného trakčního proudu železničního vozidla. Obsahem teoretické části je seznámení se systémy elektrického napájení železnic, cestou elektrického proudu vozem, ...
  • Návrh kogeneračního systému pro menší průmyslový objekt 

   Autor: Bříza Martin; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Cílem této práce je návrh kogeneračního zdroje pro konkrétní průmyslový výrobní objekt. V teoretické části je rozebrán samotný princip kogeneračních systémů, popis vybraných druhů kogeneračních systémů a jejich možné ...
  • Komplexní návrh měnírny pro uvažovanou novou stanici metra Náměstí Bratří Synků 

   Autor: Majer Miloslav; Vedoucí práce: Lukášek Jan; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce řeší návrh napájení měnírny a distribuční transformovny v zamýšlené stanici Náměstí Bratří Synků s ohledem na zajištění dostatečného výkonu pro provoz souprav metra na nové trase D. Práce respektuje ...
  • Analýza zvýšení přenosové zatížitelnosti vedení 

   Autor: Vočko Jan; Vedoucí práce: Hanuš Radek; Oponent práce: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá přenosovou schopností kabelových vedení VN a VVN, resp. jak ji zvýšit. V teoretické části je podrobně popsán postup výpočtu pomocí modelu tepelného obvodu a dále také alternativní metoda pro ...
  • Systémové řešení napájení trakčních vozidel 

   Autor: Hrdlovics Vojtěch; Vedoucí práce: Tlustý Josef; Oponent práce: Burda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systémového řešení napájení elektrické jednotky pro příměstskou a regionální dopravu. V úvodu je uvedeno základní rozdělení železničního systému a krátce je rovněž nastíněna legislativní ...
  • Projektování silnoproudých zařízení a osvětlení pomocí 3D technologií 

   Autor: Mánková Jitka; Vedoucí práce: Vojtěch Jakub; Oponent práce: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je návrh silových rozvodů a osvětlení ve vybraných prostorech stanice metra pomocí 3D technologií. V teoretické části je popsána metodika BIM, dimenzování silnoproudých rozvodů a parametry týkající se ...
  • Návrh mikrokogenerační jednotky pro rodinný dům 

   Autor: Vít Ondřej; Vedoucí práce: Musálek Lubomír; Oponent práce: Bureš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem kogenerační jednotky pro rodinný dům. V první části práce jsou zpracovány základní teoretické poznatky týkající se problematiky kogeneračních jednotek a dále jsou v této části práce popsány ...
  • Dimenzování plynového parního kotle pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 

   Autor: Votava Jan; Vedoucí práce: Musálek Lubomír; Oponent práce: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Práce se zabývá technickoekonomickou analýzou uplatnění nového parního kotle pro průmyslový podnik, který bude umožňovat poskytování podpůrných služeb za účelem zvýšení zisku a konkurenceschopnosti.