• Advantages and risks of LED luminaires for road lighting 

   Autor: Kataru Hitesh; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této diplomové práce je porovnat energetickou efektivitu, spektrální parametry a účinky světla LED a konvenčních světelných zdrojů na lidské oko. Na základě měření spektrálních vlastností konvenčních a moderních ...
  • Analýza fotometrických údajů svítidel 

   Autor: Vácha Milan; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Žák Petr
   Diplomová práce se zabývá programy pro zpracování fotometrických údajů, přepočet fotometrických údajů mezi soustavami fotometrických rovin a systémem klasifikace svítidel LCS. Jedná se o práci převážně praktického charakteru, ...
  • Analýza kvality elektrické energie v průmyslovém objektu s EOP 

   Autor: Primas Vít; Vedoucí práce: Mareček Petr; Oponent práce: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza míry nesymetrií venkovních vedení 110 kV 

   Autor: Nosek Tomáš; Vedoucí práce: Hanuš Radek; Oponent práce: Ehrenberger Jakub
   Práce analyzuje míru impedanční nesymetrie venkovních vedení. První kapitola uvádí postup výpočtu impedanční matice vedení, ze kterého plynou zdroje nesymetrií. Dále jsou popsány reálné zdroje impedanční nesymetrie a druhá ...
  • Analýza možností akumulace rekuperované trakční energie 

   Autor: John Antonín; Vedoucí práce: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza možností AMM při tvorbě typových diagramů zatížení 

   Autor: Timko Dušan; Vedoucí práce: Müller Zdeněk; Oponent práce: Klein Vít
   Cílem této práce je určení počtu odběratelů elektrické energie s průběhovým měřením, kteří jsou potřeba k sestrojení co nejpřesnějšího typového diagramu dodávek pro potřeby subjektu zúčtování. Tato práce dále popisuje trh ...
  • Analýza možností technologie Smart Metering 

   Autor: Prchlý Josef; Vedoucí práce: Müller Zdeněk; Oponent práce: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza odrazných vlastností materiálů pro interiéry 

   Autor: Třešňák David; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Bayer Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza pracovních charakteristik elektrických obloukových pecí 

   Autor: Rázek Petr; Vedoucí práce: Čerňan Martin; Oponent práce: Tlustý Josef
   Předmětem této diplomové práce je analyzovat pracovní charakteristiky elektrické obloukové pece typu UHP. Součástí analýzy je zpracování naměřených dat, výpočet závislosti reaktančního poměru na účiníku a závislosti odporu ...
  • Analýza provozu a kompenzace jalového výkonu fotovoltaické elektrárny 

   Autor: Kovácsik Roman; Vedoucí práce: Žák František; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza přesnosti různých výpočtových metod potřeby energie na vytápění v systémech s tepelnými čerpadly 

   Autor: Rimbala Jan; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Reichl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   V diplomové práci je uveden přehled dvou hlavních metod výpočtu tepelných ztrát, popis funkce tepelných čerpadel a používaných monovalentních a bivalentních způsobů vytápění. Dále je na modelovém objektu analyzována ...
  • Analýza roční výtěžnosti fotovoltaických elektráren 

   Autor: Tauchman Jakub; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza spektra světelných diod a jejich vhodnost pro umělé osvětlení 

   Autor: Klenovec Jan; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou spekter světelných diod a vyhodnocením jejich účinků na zdraví člověka. Informace v této práci poukazují na to, že umělé světlo nemá vliv pouze na zrak člověka, ale také má daleko ...
  • Analýza stromu poruchových stavů (FTA) a analýza možných vad a jejich důsledků (FMEA)procesu pájení a vodivého lepení v elektronice 

   Autor: Mahel Roman; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   V systému řízení kvality mají důležité místo spolehlivostní analýzy FTA - Fault Tree Analysis - (Analýza stromu poruch) a FMEA - Failure Mode and Effect Analysis (Analýza způsobů a důsledků poruch). Tyto dvě metody budou ...
  • Analýza účiníku v distribučních sítích 

   Autor: Synek Martin; Vedoucí práce: Müller Zdeněk; Oponent práce: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza vlivu FVE Kaplice na distribuční síť VN 

   Autor: Liška Radim; Vedoucí práce: Musil Ladislav; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analýza zpětné cesty elektrického napájení železničního trakčního vozidla 

   Autor: Skála Pavel; Vedoucí práce: Tlustý Josef; Oponent práce: Pohl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy cesty zpětného trakčního proudu železničního vozidla. Obsahem teoretické části je seznámení se systémy elektrického napájení železnic, cestou elektrického proudu vozem, ...
  • Analýza zvýšení přenosové zatížitelnosti vedení 

   Autor: Vočko Jan; Vedoucí práce: Hanuš Radek; Oponent práce: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá přenosovou schopností kabelových vedení VN a VVN, resp. jak ji zvýšit. V teoretické části je podrobně popsán postup výpočtu pomocí modelu tepelného obvodu a dále také alternativní metoda pro ...
  • Automatická sekundární regulace napětí v distribučních soustavách 

   Autor: Nedbal Michal; Vedoucí práce: Habrych Richard; Oponent práce: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • ČOV s energetickým využitím bioplynu 

   Autor: Novák Václav; Vedoucí práce: Barkman Robert; Oponent práce: Vybíralík František
   Obsahem této diplomové práce s názvem "ČOV s energetickým využitím bioplynu" je návrh elektrického zařízení čistírny odpadních vod s energetickým využitím bioplynu včetně popisu technologie této aplikace. První část práce ...