Now showing items 1-20 of 358

  • Adhezní spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly 

   Author: Závora Ferdinand; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato práce se zabývá aplikací metod řízení jakosti v odvětví elektrotechniky. Zkoumá spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly. Konkrétně vliv klimatických faktorů při stárnutí těchto spojů. Jednotlivé vlivy jsou porovnávány ...
  • Advanced methods of fault localization on HV lines 

   Author: Nikola Miljkovic; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Lipčák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Síť přenosových vedení se postupem času stává méně jednorozměrnou a více propojenou. Nové algoritmy pro lokalizaci poruch mohou pomoci zabezspečit provoz při rostoucí složitosti sítí. V této práci byl popsán progresivní ...
  • Advantages and risks of LED luminaires for road lighting 

   Author: Kataru Hitesh; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této diplomové práce je porovnat energetickou efektivitu, spektrální parametry a účinky světla LED a konvenčních světelných zdrojů na lidské oko. Na základě měření spektrálních vlastností konvenčních a moderních ...
  • Akumulace elektrické energie pro dobíjení elektromobilů v kombinaci s obnovitelným zdrojem energie. 

   Author: Jan Linhart; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem ultrarychlé dobíjecí stanice se šesti stojany pro souběžné dobíjení až dvanácti vozidel. Stanice využívá lokální obnovitelný zdroj elektrické energie v podobě fotovoltaické elektrárny na ...
  • Algoritmus pro optimální nastavení napětí pomocí jalového výkonu v rozvodně Krasíkov 

   Author: Pedro Bazurto; Supervisor: Pistora Martin; Opponent: Vetoshkin Lavr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Řízení napětí sítě je pro Electric Power Systems klíčovým bodem. Změny zatížení, rušení sítě a problémy s ochranou ovlivňují výkon sítě a je povinností dispečera upravit hodnoty sítě tak, aby byly zachovány napěťové rezervy. ...
  • Analýza a vývoj ovládacího prvku na standardu DALI 

   Author: Tomáš Majzner; Supervisor: Kozlok Michal; Opponent: Zálešák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato práce se zabývá rešerší konvenčních způsobů řízení osvětlení se zaměřením na nejpoužívanější digitální způsob řízení DALI. Součástí práce je praktická implementace tohoto způsobu řízení na zařízeních již podporujících ...
  • Analýza dat smartmeteringu v podmínkách PREdistribuce, a. s. 

   Author: Herzánová Jessica; Supervisor: Sýkora Tomáš; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   V teoretické části diplomové práce je rozebrán vývoj elektroměrů až po elektroměry budoucnosti, Smart Metery. Smart Metery využívají nové komunikační technologie, které jsou v práci popsány, dále je zmapován současný stav ...
  • Analýza fotometrických údajů svítidel 

   Author: Vácha Milan; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Žák Petr
   Diplomová práce se zabývá programy pro zpracování fotometrických údajů, přepočet fotometrických údajů mezi soustavami fotometrických rovin a systémem klasifikace svítidel LCS. Jedná se o práci převážně praktického charakteru, ...
  • Analýza kvality elektrické energie v průmyslovém objektu s EOP 

   Author: Primas Vít; Supervisor: Mareček Petr; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza míry nesymetrií venkovních vedení 110 kV 

   Author: Nosek Tomáš; Supervisor: Hanuš Radek; Opponent: Ehrenberger Jakub
   Práce analyzuje míru impedanční nesymetrie venkovních vedení. První kapitola uvádí postup výpočtu impedanční matice vedení, ze kterého plynou zdroje nesymetrií. Dále jsou popsány reálné zdroje impedanční nesymetrie a druhá ...
  • Analýza možnosti vytápění Lysečinské boudy tepelným čerpadlem 

   Author: Martin Knápek; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Šafránek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Cílem této práce je posoudit potřebu energie a tepla horské chaty „Lysečinská bouda“ a optimalizovat systém vytápění pro tento objekt. V teoretické části práce je popsán postup stanovení tepelných ztrát objektu, postup ...
  • Analýza možností akumulace rekuperované trakční energie 

   Author: John Antonín; Supervisor: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza možností AMM při tvorbě typových diagramů zatížení 

   Author: Timko Dušan; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Klein Vít
   Cílem této práce je určení počtu odběratelů elektrické energie s průběhovým měřením, kteří jsou potřeba k sestrojení co nejpřesnějšího typového diagramu dodávek pro potřeby subjektu zúčtování. Tato práce dále popisuje trh ...
  • Analýza možností technologie Smart Metering 

   Author: Prchlý Josef; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza odrazných vlastností materiálů pro interiéry 

   Author: Třešňák David; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza pracovních charakteristik elektrických obloukových pecí 

   Author: Rázek Petr; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Tlustý Josef
   Předmětem této diplomové práce je analyzovat pracovní charakteristiky elektrické obloukové pece typu UHP. Součástí analýzy je zpracování naměřených dat, výpočet závislosti reaktančního poměru na účiníku a závislosti odporu ...
  • Analýza provozu a kompenzace jalového výkonu fotovoltaické elektrárny 

   Author: Kovácsik Roman; Supervisor: Žák František; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza přesnosti různých výpočtových metod potřeby energie na vytápění v systémech s tepelnými čerpadly 

   Author: Rimbala Jan; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Reichl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   V diplomové práci je uveden přehled dvou hlavních metod výpočtu tepelných ztrát, popis funkce tepelných čerpadel a používaných monovalentních a bivalentních způsobů vytápění. Dále je na modelovém objektu analyzována ...
  • Analýza roční výtěžnosti fotovoltaických elektráren 

   Author: Tauchman Jakub; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza spektra světelných diod a jejich vhodnost pro umělé osvětlení 

   Author: Klenovec Jan; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou spekter světelných diod a vyhodnocením jejich účinků na zdraví člověka. Informace v této práci poukazují na to, že umělé světlo nemá vliv pouze na zrak člověka, ale také má daleko ...