Now showing items 1-20 of 137

  • Model řízeného spínaného reluktančního motoru 

   Author: Jakub Kučera; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Kotyk Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce se zabývá modelem řízeného 12/8 spínaného reluktančního motoru v prostředí MATLAB/Simulink. Motor je napájen pomocí asymetrického polovičního můstku. Řízení se sestává z vnější regulační smyčky otáček a vnitřní ...
  • Návrh LLC měniče malého výkonu 

   Author: Petr Janoušek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Frolov Filipp
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Práce se zabývá teorií, dimenzováním, realizací a následným proměřením stejnosměrného rezonančního LLC měniče napětí o výkonu 300 W. Měnič je schopen pracovat jak v režimu se zpětnou vazbou, tak bez ní. Žádané napětí, ...
  • Možnosti využití SoC platformy procesorů pro řízení elektrických pohonů 

   Author: Petr Zakopal; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Musil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti využití heterogenních platforem SoC s FPGA pro realizaci výpočtů v reálném čase, zejména pro řízení elektrických pohonů a pro analýzu výkonových prvků pomocí HIL. V textu jsou ...
  • Návrh a realizace bezdrátové nabíječky pro CTU Space Research 

   Author: Adam Pešek; Supervisor: Košík Michal; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato diplomová práce popisuje návrh a konstrukci bezdrátové nabíječky pro raketu inspirované Standardem Qi. Účelem bezdrátové nabíječky je dobíjení akumulátoru v raketě a zprostředkování komunikace mezi hlavní řídící ...
  • Řízení XY ploteru pomocí PLC Simatic 

   Author: Jiří Marek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce se věnuje oblasti automatizace a PLC programování. Předmětem práce je návrh řízení XY ploteru včetně samočinného vykreslování výkresů řízeného pomocí PLC zařízení Siemens SIMATIC S7-1500 společně s návrhem obsluhy ...
  • Řízení pohonu dvou os pomocí Simatic S-1500 

   Author: Adam Stoček; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Bělovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá řízením dvou os pomocí PLC SIMATIC 1511T-1 PN, které pracují jako plotter. V teoretické části je popsána problematika týkající se obecných informací o programování PLC a obsažených komponent. ...
  • Měnič se signálovým procesorem pro implementaci řídících algoritmů střídavých pohonů menších výkonů 

   Author: Filip Baum; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-23)
   Pohony se střídavými motory jsou v dnešní době nedílnou součástí naší společnosti. Ruku v ruce s nárůstem popularity roste potřeba vývoje nových sofistikovanějších řídicích algoritmů, díky kterým bude možné dosáhnout vyššího ...
  • Matematický model řízení dvojitě napájeného asynchronního generátoru 

   Author: Štěpán Otépka; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Karlovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-23)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem matematického modelu dvojitě napájeného asynchronního generátoru poháněného větrnou turbínou implementovaného v simulačním programu Matlab Simulink. Parametry asynchronního stroje a ...
  • Automatizované řízení paralelně zapojených čerpadel s monitorováním provozu technologie 

   Author: Martin Maschita; Supervisor: Havlíček Radek; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-23)
   Práce pojednává o monitorování a řízení čerpacího systému s odstředivými čerpadly hnanými asynchronními motory, jež jsou napájeny s pomocí frekvenčních měničů ATV630 (Schneider Electric). Vedle popisu činnosti čerpadel a ...
  • Řízení pohonu jedné osy pomocí PLC Siemens 

   Author: Evgenii Litvinov; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-23)
   Tato práce se zabývá automatizací a programováním PLC. Cílem této práce je vytvořit model pětipodlažního výtahu řízeného PLC Siemens SIMATIC S7-1200 spolu s vizualizací ovládacího panelu výtahu pomocí panelu Siemens KTP700 ...
  • Řídicí strategie víceúrovňových měničů pro aplikace v elektrických pohonech 

   Author: Norbert Kanaloš; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Stejskal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   This thesis is focused on the control strategy of the three-level neutral point clamped converter for variable speed drives and is divided into 2 parts. In the theoretical part are presented the conventional typologies of ...
  • Návrh zařízení pro podporu automatizovaného testování Distributed IO technologií 

   Author: Ondřej Bělovský; Supervisor: Hunčovský Martin; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření HW návrhu a návrhu DPS prototypu pro zařízení podporující automatizované testování distributed IO technologií ve společnosti Siemens, s.r.o. Součástí práce je také implementace SW ...
  • Přímé řízení momentu asynchronního motoru s vyjádřeným modulátorem 

   Author: David Jäschke; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Karlovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce obsahuje rešerši dostupných metod přímého řízení momentu (DTC) a na jejím základě vzniká porovnání dvou variant DTC řízení používaných pro řízení dvouúrovňového napěťového střídače, a to konkrétně ...
  • Vektorové řízení asynchronního motoru s výstupním filtrem 

   Author: Václav Kotyk; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Jednou z možných řídicích strategií asynchronního motoru pro náročnější aplikace je tzv. vektorové řízení. Princip této řídicí strategie tkví v odděleném řízení momentu a magnetického toku ve stroji. Realizace vektorového ...
  • Strategie MTPA (Maximum Torque Per Ampere) v elektrických pohonech s asynchronními motory 

   Author: Monika Kotyk; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá strategiemi MTPA (Maximum Torque Per Ampere) v elektrických pohonech s asynchronními motory. Tyto strategie se používají za účelem dosažení minimálního proudu nebo alternativně minimálních ...
  • Návrh a oživení pracoviště s měničem Sinamics DCM 

   Author: Stanislav Hricišon; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Hončík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Práce se věnuje problematice vývoje a modernizace komplexního systému řízení stejnosměrných pohonů s důrazem na univerzálnost použití pro více různých strojů. Jako hlavní prvek je použit měnič SINAMICS DC Master ve ...
  • Odhad parametrů asynchronního motoru s využitím umělých neuronových sítí 

   Author: Tomáš Řehořek; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Karlovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Tato diplomová práce má za cíl prozkoumat možnost použití umělých neuronových sítí jako součásti tzv. adaptivního systému s referenčním modelem pro odhad parametrů asynchronního motoru za účelem zlepšení kvality vektorové ...
  • Řízení lineárního pohonu pomocí STM32F303RE 

   Author: Václav Andrýsek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Thöndel Evžen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá uvedením prototypu lineárního pohonu do provozu, který snímá polohu s pomocí hallových sond z magnetického pole od permanentních magnetů. V teoretické části jsou popsány základní způsoby ...
  • Automatizované řízení soustavy paralelně spojených čerpadel využitím aplikačních funkcí frekvenčních měničů. 

   Author: Radan Krch; Supervisor: Havlíček Radek; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Cílem diplomové práce je vytvoření funkčního řízení paralelně zapojených čerpadel na dediko-vaném modelu s výslednou realizací monitorování provozních stavů. Součástí práce je popis technologických veličin čerpadla a ztrát ...
  • Řízení plotru pomocí PLC SIMATIC 

   Author: Tomáš Gajdoš; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Hončík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Diplomová práca sa zaoberá oživením plotru pomocou systému SIMATICS. V prvej časti práce sa venujeme všeobecným vysvetlením pracovného prostredia a pohonu, kde opisujeme prostredie TIA portálu, jeho možnosti a popis ...