Now showing items 138-157 of 174

  Subject
  tavidlo [1]
  technologie pájení, pájení přetavením, pájený spoj, olovnaté pájecí slitiny, bezolovnaté pájecí slitiny, intermetalické sloučeniny, teplotní profil, latentní teplo, šíření tepla, nukleace, rekalescence, Sn37Pb, SAC387 [1]
  technology of soldering, reflow soldering, brazed joint, lead solder alloys, lead-free solder alloys, intermetallic compounds, temperature profile, latent heat, transfer heat, nucleation, recalescence, Sn37Pb, SAC387 [1]
  temperature rise [1]
  Tenká vrstva [1]
  tenké vrstvy, dielektrikum, dielektrické materiály, polarizace, kapacita, ztrátový činitel, naprašování, vysokofrekvenční magnetronové naprašování, napařování Al2O3,korund [1]
  teplota skelného přechodu [1]
  teplotní roztažnost v ose Z [1]
  termomechanické namáhání [1]
  testing of vias,printed circuit board,thermal shock stressing [1]
  testování prokovů,desky plošných spojů,teplotní šokové namáhání [1]
  thermical expansion in Z axis [1]
  thermomechanical stress [1]
  Thick-film, electrical parameters, degradation processes, operating environment, climatic test chambers, visual check. [1]
  Thin Film [1]
  thin film layers, dielectric, dielectric materials, polarization, capacity, loss tangent, sputtering, rf magnetron sputtering, evaporation, Al2O3, corundum [1]
  titaničitan vápenatý, suspenze, plazmový hořák, plazmové stříkání [1]
  Tlustá vrstva, elektrické parametry, degradační procesy, provozní prostředí, klimatické komory, vizuální kontrola. [1]
  topologie [1]
  topology [1]