Now showing items 1-20 of 84

  • Vylepšené zachycení elektrického chování lithium-iontových baterií pomocí kinetického modelu 

   Author: Jan Kasper; Supervisor: Knap Václav; Opponent: Vošahlík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem modelu lithium-iontového článku. Možnosti modelování článků baterií jsou v této práci popsány a z nich je vybrán tzv. 2RC model ekvivalentního elektrického obvodu a kinetický model. ...
  • Zhodnocení environmentálních a ekonomických hledisek odpadního zpracování lithium-iontového bateriového energetického úložiště 

   Author: David Havlíček; Supervisor: Knap Václav; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku zpracování vysloužilých energetických úložišť založených na lithium iontové technologii, jejichž počet bude v budoucnu pravděpodobně narůstat v závislosti narůstající ...
  • Posouzení kvality vývodů součástek pro technologii pájení 

   Author: Tomáš Hančl; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Teringl Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Práce je zaměřena na zkoumání kvality vývodů pro technologii pájení u exspirovaných a neexspirovaných součástek. V teoretické části byl zhotoven přehled běžně používaných materiálů a jejich vlastností v technologii pájení. ...
  • Posouzení pájecích past z pohledu exspirace 

   Author: Daniel Koc; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Starý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku pájecích past a jejich stárnutí. První část obsahuje stručnou rešerši o technologii povrchové montáže (SMT) a pájecích pastách. Dále se práce zabývá vybranými chybami spojenými ...
  • Návrh a praktická realizace vysokonapěťové kondenzátorové průchodky s využitím 3D tisku 

   Author: Jan Půlpán; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Šefl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-31)
   Tato diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí, a to z rešerše pojednávající o vysokonapěťových průchodkách a vodivých polymerech pro 3D tisk, teoretické části, ve které se nachází matematický model a simulace, které ...
  • Numerické simulace vnitřních částečných výbojů v pevných izolačních materiálech 

   Author: Tereza Trunkátová; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Doležel Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá numerickým modelováním částečných výbojů. Nejprve se v práci setkáváme s pojmy izolační materiály a elektrická pevnost. Následuje charakterizování fenoménu částečného výboje a způsoby jeho ...
  • Program pro řešení dějů ve vodní páře 

   Author: Jindřich Bareš; Supervisor: Kočárník Petr; Opponent: Šťastný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Hlavním cílem této práce bylo vytvořit program pro řešení dějů ve vodní páře. Pro tento účel byla provedena rešerše standardu IAPWS-IF97. Program byl vytvořen v prostředí Matlab za pomoci knihovny XSteam. Program řeší ...
  • Vlastnosti vodivých adhezních spojů po různých typech namáhání 

   Author: Jiří Sokol; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem teploty a teplotních šoků na elektrický odpor vodivých lepidel. V teoretické části je popsáno složení elektricky vodivých lepidel. V teoretické části je dále popsáno rozdělení elektricky ...
  • Vliv tavidla na růst intermetalických vrstev v pájeném spoji 

   Author: Jan Kopáčik; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Wirth václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Diplomová práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny základní informace ohledně pájení a kvality pájených spojů. Dále se věnuje pájecím slitinám a tavidlům, které se v pájecích slitinách ...
  • Testování pájitelnosti bezolovnatých slitin metodou smáčecích vah 

   Author: Iva Králová; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Starý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato diplomová práce řeší problematiku pájitelnosti bezolovnatých pájecích slitin. V první části byla provedena stručná rešerše bezolovnatého pájení se zaměřením na pájení vlnou, kterou následuje vysvětlení fyzikální ...
  • Studie elektrochemické migrace na povrchu desek plošných spojů 

   Author: Markéta Klimtová; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Zahradník Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá elektrochemickou migrací na deskách plošných spojů, konkrétně na vlivu nepájivé masky na elektrochemickou migraci. V této práci byly testovány dva různé návrhy desky plošných spojů s povrchovou ...
  • Problematika nanášených vodivých cest na substráty 

   Author: Jakub Mareš; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Martínek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Proces návrhu desek plošných spojů je velice komplexní. Ve většině případů zahrnuje tvorbu prototypů a výrobu kusových řad. Kusové řady nejčastěji slouží pro testovací a měřící účely. Pro tyto prototypy je vhodné využít ...
  • Technicko-ekonomické posouzení návrhu systému FVE pro rodinný dům 

   Author: Petr Chalupa; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Práce pojednává o optimalizaci výběru FVE na RD. Je vyhotoven výpočetní model, který umožní na základě určitých vstupů vyhodnotit ekonomickou výhodnost daného řešení. Pomocí iteračního výpočtu je pak zvolena FVE s ideálními ...
  • FEM simulace feromagnetických vláken v cementové směsi 

   Author: Kateřina Nováková; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Kuba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Beton vyztužený ocelovými vlákny je nový kompozitní materiál, mezi jehož přednosti patří pevnost v tahu nebo odolnost vůči extrémnímu zatížení. Pevnost v požadovaném směru lze zvýšit orientací vláken do požadovaného směru, ...
  • Studie vzniku voidů u bezolovnatého pájení 

   Author: Marek Teringl; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Smrčka Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato diplomová práce je zaměřena na vznik dutin v bezolovnatých pájených spojích. Teoretická část práce se zabývá teorií pájení, složením a vlastnostmi bezolovnatých pájecích slitin. Dále je probrán výskyt a tvorba dutin ...
  • Spolehlivostní analýza pájených spojů s ohledem na typ vývodů součástek a typ nosného substrátu 

   Author: Anna Kadlecová; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Šíma Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zabývá analýzou spolehlivosti pájených spojů na různých druzích nosných substrátů desek plošných spojů a na odlišných typech vývodů součástek v závislosti na počtu cyklů v teplotní šokové komoře. Celkem bylo ...
  • Spektrální odezva fotovoltaických článků a modulů 

   Author: Sándor Ádám; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Bouich Amal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Táto práca sa zabýva so spektrálnou odozvou fotovoltaických článkov a modulov. Je zameraná najmä na teoretický popis fotovoltaických článkov, princíp fungovania a na experimenty na určenie spektrálnej odozvy a homogenity ...
  • Řízení cementové mlýnice 

   Author: Jan Bitter; Supervisor: Strašík Jan; Opponent: Hlinovský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Práce se zabývá komplexním návrhem modernizace řídících komponent experimentální cementové mlýnice. V úvodní části jsou shrnuty hlavní důvody rekonstrukce a je podrobně popsána náhrada řídicího systému. V další části práce ...
  • Senzitizace křemíku tenkými molekulárními vrstvami pro využití ve fotovoltaice 

   Author: Anna Pražanová; Supervisor: Dzurňák Branislav; Opponent: Galář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Tato diplomová práce byla věnována nezářivému přenosu energie tzv. senzitizaci křemíku využitím tenkých molekulárních vrstev. Charakterizace a využití senzitizačních procesů by mohlo vést ke snížení tloušťky křemíkových ...
  • Dielektrická spektroskopie kompozitu polymer-keramika vyrobených 3D tiskem 

   Author: Tomáš Hudec; Supervisor: Sedláček Josef; Opponent: Švorčík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Práce se zabývá evaluací dielektrických parametrů kompozitního materiálu PETG-TiO2 (polyethylentereftalát-glykol v kombinaci s oxidem titaničitým) tvořeného technologií 3D tisku, respektive technologií FDM (Fused Deposition ...