Now showing items 1-20 of 137

  • Analyzátor USB 

   Author: Šenkýř Arnošt; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Jirsa Jan
   Při návrhu a ladění zařízení, která komunikují pomocí USB je nutné mít možnost tuto komunikaci sledovat. K tomu slouží USB analyzátory. Cílem této bakalářské práce bylo takový USB analyzátor navrhnout a vytvořit k němu ...
  • Analýza frekvenční odezvy transformátorů 

   Author: Marcinka Ondřej; Supervisor: Petr Jiří; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza struktury kovových materiálů s využitím transmisního elektronového mikroskopu 

   Author: Domankuš Miroslav; Supervisor: Němec Martin; Opponent: Gartnerová Viera
   Práca popisuje teóriu difrakcie elektrónového zväzku na kryštálovej mriežke pevných látok a techniky používané na prípravu vzoriek pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu. Štruktúra binárnej horčíkovej zliatiny so zložením ...
  • Analýza termomechanických vlastností desek plošných spojů 

   Author: Daniel Koc; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Baudyš Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenáři problematiku oblasti desek plošných spojů. Teoretická část je zaměřena na výrobní proces, povrchové úpravy, možné chyby a možnosti testování desek plošných spojů. Praktická ...
  • Analýza voidu v pájených spojích 

   Author: Němeček Nickolas; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Slavata Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií v bezolovnatém pájení zejména v oblasti pájení přetavením a chybami, které vznikají během tohoto procesu v pájených spojích. Teoretická část práce se zabývá technologií pájení, ...
  • Analýza zapínacích proudů malých transformátorů 

   Author: Jan Kasper; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Burlak Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zapínacích proudů malých transformátorů z hlediska jejich omezení konstrukčně nebo externím obvodem tak, aby bylo možné jednoduše jistit primární stranu transformátoru. Cílem této ...
  • Autonomní FV systémy v městském prostředí 

   Author: Mikloš Marián; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Tauš Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   V bakalárskej práci sa zaoberám energetickým potenciálom slnečnej energie pre zemepisnú šírku 50,087 N, lokalita Praha, využiteľnej pre energeticky málo náročné, autonómne, fotovoltaické systémy mestských mobiliárov. V ...
  • Bezdrátový přenos energie indukční vazbou 

   Author: Lukáš Pacák; Supervisor: Kočárník Petr; Opponent: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Práce se zabývá bezdrátovým přenosem energie pomocí indukční vazby. Jsou zde představeny základní technologická řešení, oblasti využití a používané standardy. Je popsán fyzikální princip a chování soustavy v harmonickém ...
  • Běžící text pomocí ST NUCLEO 

   Author: David Jäschke; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Karlovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením programu, který umožňuje tvorbu běžícího textu. Tento běžící text je zobrazován pomocí dvou vyrobených přípravků, které jsou osazeny vždy osmi LED jednou s komunikací diskrétní a ...
  • Chlazení výkonových zařízení s využitím tepelných trubic 

   Author: Hájek Václav; Supervisor: Kuba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Dálkově ovládaná chytrá zásuvka 

   Author: Kateřina Nováková; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Polák Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem dálkově ovládané chytré zásuvky. Cílem práce je navrhnout desku plošného spoje a programové vybavení zařízení a následné ověření funkčnosti při kontrolním měření v laboratoři. Pomocí ...
  • Degradace elektricky vodivých lepidel 

   Author: Lauko Marek; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá degradací elektrovodivých lepidel. Je popsána struktura, vlastnosti a metody jejich nanášení. Diskutuje o vlivech okolního prostředí na vlastnostech elektricky vodivých lepidel. V ...
  • Degradace materiálů používaných pro technologii 3D tisku 

   Author: Jakub Mareš; Supervisor: Horynová Eva; Opponent: Plaček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cílem této práce je testovat vliv degradačních činitelů na elektrické a mechanické vlastnosti materiálů využívaných pro 3D tisk. Teoretická část se zaměřuje na popis technologie 3D tisku a základní materiály, které se pro ...
  • Degradace pájecích past 

   Author: Zeidler Marek; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Starý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diagnosis of photovoltaic modules using alternate methods of measurement 

   Author: Nariman Meiirbek; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce se zabývá diagnostikou fotovoltaických (PV) modulů s využitím alternativních metod měření. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsou popsány jednotlivé technologie PV modulů a také principy ...
  • Diagnostické zobrazovací metody v lékařství, využití plochých detektorů u mobilních rentgenových přístrojů 

   Author: Rytina Adam; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Hlúbik Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na diagnostické zobrazovací metody v lékařské technice. V práci jsou popsány principy zobrazovacích metod a základní konstrukční prvky lékařských přístrojů. V této bakalářské práci jsou ...
  • Diagnostika krystalických křemíkových fotovoltaických modulů 

   Author: Papaioannou Georgios- Ioannis; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Wolf Petr
   Tato práce se zabývá problematikou diagnostiky fotovoltaických (PV) modulů. Jsou zde popsány hlavní používané technologie a jejich parametry se zaměřením na zapojení PV modulů. Pro měření byly použity tři metody - flash ...
  • Diferenciální rovnice v elektrotechnice 

   Author: Klouda Filip; Supervisor: Bohata Martin; Opponent: Sobotíková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola pojednává o obecné teorii obyčejných diferenciálních rovnic a prezentuje základní analytické metody jejich řešení. Ve druhé kapitole se soustředíme na numerickou Eulerovu ...
  • Dopad likvidace fotovoltaických panelů na ŽP 

   Author: Tesárek Jan; Supervisor: Kudláček Ivan; Opponent: Žák Pavel
   Bakalářská práce se zabývá dopadem likvidace fotovoltaických panelů na životní prostředí. Toto této jsem zvolil pro jeho aktuálnost, jelikož v následujících několika letech vyprší životnost prvních komerčně vyrobených ...
  • Ekologická likvidace fotovoltaických elektráren 

   Author: Zárybnický Jiří; Supervisor: Kudláček Ivan; Opponent: Weinzettel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)