Now showing items 1-20 of 137

  • Porovnání metod pro vytváření tištěných vodivých vrstev 

   Author: Jakub Dobiáš; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
   V této práci Vás seznámím se dvěma výrobními technologiemi k vytváření tištěných vodivých vrstev. Jedná se o sítotisk a Volteru V-One. Obě zařízení nanášejí různé tlustovrstvé pasty na nosné nevodivé podložky svým specifickým ...
  • Poruchy zadní strany PV modulu 

   Author: Tereza Kalousová; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Břinčil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   V této bakalářské práci se věnuji vadám zadní strany fotovoltaického modulu a jejich opravám. V první řadě byla provedena rešerše obecných vad PV modulů, na kterou navazovaly vady zadní vrstvy PV modulu. Dále jsem se ...
  • Vzorové příklady pro školní mikropočítač 

   Author: Miloš Mlejnek; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá školním mikroprocesorovým přípravkem určeným pro výuku mikroprocesorů. Jako ukázka pro práci s mikroprocesory jsou zpracovány vzorové příklady pro jednotlivé periferie mikroprocesorového přípravku. ...
  • Úložiště elektrické energie s využitím gravitační energie 

   Author: František Šup; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Musil Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   Tato práce se věnuje úložištím elektrické energie s využitím gravitační energie. V první části jsou popsány současně používané technologie a nové koncepty gravitačních úložišť. U každého typu jsou zmíněny jejich parametry ...
  • Prodloužení životnosti lithium-iontových baterií na základě analýzy degradačních procesů grafitové anody při cyklování 

   Author: Pavel Sobotka; Supervisor: Knap Václav; Opponent: Charvát Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   Bakalářská práce zkoumá stanovení optimálních hranic nabití lithiových článků s grafitovou zápornou elektrodou (anodou) na základě rešerše dějů probíhajících během nabíjení a vybíjení uvnitř článku. Z rešeršní části se ...
  • Vliv tepelného zpracování na vlastnosti adhezních vodivých spojů 

   Author: Jaromír Rohlena; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-31)
   Tato bakalářská práce uvádí do problematiky elektricky vodivých lepidel. Dále se zabývá změnou elektrických vlastností vodivě lepených spojů v závislosti na jejich dodatečném dotvrzování. Její součástí je porovnání dvou ...
  • Komplexní řešení BMS systému 

   Author: Jakub Benda; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kmínek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-31)
   V této bakalářské práci řeším problematiku Systémů řízení baterie od jejich koncepce až po popis jednotlivých částí těchto systémů. Provedl jsem analýzu BMS, které může běžný spotřebitel zakoupit na českém trhu. Dále ...
  • Recyklace PV modulů – technologie zpracování pouzdřicích materiálů 

   Author: Patrik Konjević; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Černík Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá recyklací krystalických křemíkových modulů se zaměřením na zpracování pouzdřicích materiálů. Nejprve byla provedena rešerše používaných pouzdřicích materiálů ve PV průmyslu. Následuje popis ...
  • Analýza zapínacích proudů malých transformátorů 

   Author: Jan Kasper; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Burlak Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zapínacích proudů malých transformátorů z hlediska jejich omezení konstrukčně nebo externím obvodem tak, aby bylo možné jednoduše jistit primární stranu transformátoru. Cílem této ...
  • Vliv povrchu DPS na kvalitu lepeného spoje 

   Author: Tomáš Hančl; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Práce se zabývá zkoumáním elektrických a mechanických vlastností lepených elektricky vodivých spojů v závislosti na povrchové úpravě desky plošných spojů (DPS). V teoretické části práce bude provedena rešerše zaměřená ...
  • Příprava a studium fluorescenčních koncentrátorů 

   Author: Štěpán Štafl; Supervisor: Dzurňák Branislav; Opponent: Kuliček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Bakalářská práce se věnuje analýze fluorescenčních solárních koncentrátorů na bázi organických barviv. Úvodem je popsán současný stav poznání tohoto typu koncentrace a v experimentální části je provedena příprava několika ...
  • Simulace FV systému s ukládáním energie do vody 

   Author: Sahithi Angara; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tématem této bakalářské práce bylo analyzovat výkonnost fotovoltaického (FV) systému rodinného domu se sídlem v České Republice. Některé z hlavních úkolů, které byly provedeny, zahrnovaly: simulaci instalovaného FV domu v ...
  • Analýza termomechanických vlastností desek plošných spojů 

   Author: Daniel Koc; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Baudyš Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenáři problematiku oblasti desek plošných spojů. Teoretická část je zaměřena na výrobní proces, povrchové úpravy, možné chyby a možnosti testování desek plošných spojů. Praktická ...
  • Studium selektivních kontaktů solárních článků na bázi hybridních perovskitů pomocí povrchového fotovoltaického jevu 

   Author: Josef Kubička; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Voves Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Hlavním cílem práce je porovnání solárních článků na bázi hybridního perovskitu s různou strukturou pomocí výsledků analýzy jejich povrchových vlastností. Práce začíná stručným úvodem vysvětlujícím obecnou strukturu, funkci ...
  • Parametry tlustých vrstev v závislosti na jejich elektrickém zatěžování 

   Author: Jakub Kučera; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se zabývá chováním polymerních tlustých vrstev nanesených na různé typy podložek v závislosti na jejich proudovém zatěžování. Jsou zde uvedeny základní vlastnosti a technologie tlustých vrstev a podložky používané ...
  • Možnosti využití solárních tašek 

   Author: Dominik Sochulák; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Stančík Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Bakalářská práce se v teoretické části zabývá analýzou situace na trhu fotovoltaických střešních krytin a následnou kategorizací. Analýza zahrnuje porovnání střešních fotovoltaických krytin jednotlivých výrobců a uvedení ...
  • Mechanické úložiště elektrické energie 

   Author: Adam Pešek; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Rezler Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tento dokument se věnuje úložištím energie využívající energii tíhového pole. V teoretické části jsou popsány nejpoužívanější technologie úložišť elektrické energie. Dále se text zaměřuje otázkou dalšího vývoje úložišť. ...
  • Kompozitní materiály pro 3D tisk 

   Author: Matěj Vácha; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Plaček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá dopady přidání vybraných látek do filamentů pro Fused Filament Fabrication technologii 3D tisku. Obsahuje dvě části – rešeršní a praktickou. V rešeršní části jsou popsány základní metody 3D ...
  • Hlídání úniku vody 

   Author: Ondřej Vácha; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a výrobě zařízení pro hlídání úniku vody v domácím rozvodu. Obsahuje návrh plošného spoje, napsání programu pro centrální jednotku a pro WiFi modul. Dále obsahuje uvedení zařízení do ...
  • Řízení tramvajové smyčky 

   Author: Adam Stoček; Supervisor: Milota Ondřej; Opponent: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cílem této práce je porovnání řídících systémů pro řízení tramvajové smyčky od dvou různých výrobců PLC. V teoretické části je popsána problematika tramvajového provozu a jeho řízení. Praktická část se soustřeďuje na ...