Now showing items 1-20 of 130

  • Recyklace PV modulů – technologie zpracování pouzdřicích materiálů 

   Author: Patrik Konjević; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Černík Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá recyklací krystalických křemíkových modulů se zaměřením na zpracování pouzdřicích materiálů. Nejprve byla provedena rešerše používaných pouzdřicích materiálů ve PV průmyslu. Následuje popis ...
  • Analýza zapínacích proudů malých transformátorů 

   Author: Jan Kasper; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Burlak Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zapínacích proudů malých transformátorů z hlediska jejich omezení konstrukčně nebo externím obvodem tak, aby bylo možné jednoduše jistit primární stranu transformátoru. Cílem této ...
  • Vliv povrchu DPS na kvalitu lepeného spoje 

   Author: Tomáš Hančl; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Práce se zabývá zkoumáním elektrických a mechanických vlastností lepených elektricky vodivých spojů v závislosti na povrchové úpravě desky plošných spojů (DPS). V teoretické části práce bude provedena rešerše zaměřená ...
  • Příprava a studium fluorescenčních koncentrátorů 

   Author: Štěpán Štafl; Supervisor: Dzurňák Branislav; Opponent: Kuliček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Bakalářská práce se věnuje analýze fluorescenčních solárních koncentrátorů na bázi organických barviv. Úvodem je popsán současný stav poznání tohoto typu koncentrace a v experimentální části je provedena příprava několika ...
  • Simulace FV systému s ukládáním energie do vody 

   Author: Sahithi Angara; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tématem této bakalářské práce bylo analyzovat výkonnost fotovoltaického (FV) systému rodinného domu se sídlem v České Republice. Některé z hlavních úkolů, které byly provedeny, zahrnovaly: simulaci instalovaného FV domu v ...
  • Analýza termomechanických vlastností desek plošných spojů 

   Author: Daniel Koc; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Baudyš Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenáři problematiku oblasti desek plošných spojů. Teoretická část je zaměřena na výrobní proces, povrchové úpravy, možné chyby a možnosti testování desek plošných spojů. Praktická ...
  • Studium selektivních kontaktů solárních článků na bázi hybridních perovskitů pomocí povrchového fotovoltaického jevu 

   Author: Josef Kubička; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Voves Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Hlavním cílem práce je porovnání solárních článků na bázi hybridního perovskitu s různou strukturou pomocí výsledků analýzy jejich povrchových vlastností. Práce začíná stručným úvodem vysvětlujícím obecnou strukturu, funkci ...
  • Parametry tlustých vrstev v závislosti na jejich elektrickém zatěžování 

   Author: Jakub Kučera; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se zabývá chováním polymerních tlustých vrstev nanesených na různé typy podložek v závislosti na jejich proudovém zatěžování. Jsou zde uvedeny základní vlastnosti a technologie tlustých vrstev a podložky používané ...
  • Možnosti využití solárních tašek 

   Author: Dominik Sochulák; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Stančík Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Bakalářská práce se v teoretické části zabývá analýzou situace na trhu fotovoltaických střešních krytin a následnou kategorizací. Analýza zahrnuje porovnání střešních fotovoltaických krytin jednotlivých výrobců a uvedení ...
  • Mechanické úložiště elektrické energie 

   Author: Adam Pešek; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Rezler Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tento dokument se věnuje úložištím energie využívající energii tíhového pole. V teoretické části jsou popsány nejpoužívanější technologie úložišť elektrické energie. Dále se text zaměřuje otázkou dalšího vývoje úložišť. ...
  • Kompozitní materiály pro 3D tisk 

   Author: Matěj Vácha; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Plaček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá dopady přidání vybraných látek do filamentů pro Fused Filament Fabrication technologii 3D tisku. Obsahuje dvě části – rešeršní a praktickou. V rešeršní části jsou popsány základní metody 3D ...
  • Hlídání úniku vody 

   Author: Ondřej Vácha; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a výrobě zařízení pro hlídání úniku vody v domácím rozvodu. Obsahuje návrh plošného spoje, napsání programu pro centrální jednotku a pro WiFi modul. Dále obsahuje uvedení zařízení do ...
  • Řízení tramvajové smyčky 

   Author: Adam Stoček; Supervisor: Milota Ondřej; Opponent: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cílem této práce je porovnání řídících systémů pro řízení tramvajové smyčky od dvou různých výrobců PLC. V teoretické části je popsána problematika tramvajového provozu a jeho řízení. Praktická část se soustřeďuje na ...
  • Návrh a konstrukce jednoduchého zdroje vysokého napětí 

   Author: Lukáš Červený; Supervisor: Pankrác Vítězslav; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Práce se věnuje shromáždění základních informací o různých typech zdrojů napětí a vymezení funkce jejich komponent. Z~různých možností je vybrána topologie zdroje vysokého napětí, jež je dostatečně efektivní, zároveň ale ...
  • Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 

   Author: Ondřej Kochaň; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Předmětem bakalářské práce Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 je seznámit se s problematikou řízení motorů pomocí frekvenčního měniče, ověřit si možnosti programu STARTER, provést měření ...
  • Dálkově ovládaná chytrá zásuvka 

   Author: Kateřina Nováková; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Polák Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem dálkově ovládané chytré zásuvky. Cílem práce je navrhnout desku plošného spoje a programové vybavení zařízení a následné ověření funkčnosti při kontrolním měření v laboratoři. Pomocí ...
  • Zdroj elektrické energie na principu kondenzátoru s proměnnou distancí elektrod 

   Author: Dominika Dusíková; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na matematický model zdroje elektrické energie na principu kondenzátoru s pohyblivou distancí elektrod a zhodnocení možného praktického využití. Práce je rozdělena do čtyř částí. První ...
  • Technologie aditivní výroby 

   Author: Jindřich Bareš; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Drahotová Mizerová Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Cílem této práce je porovnat dvě metody 3D tisku. Jednou z nich je Fused Filament Fabrication známou pod zkratkou FFF. Druhou metodou je stereolitografie neboli SLA. Porovnávanými hledisky jsou výhody a nevýhody jednotlivých ...
  • Běžící text pomocí ST NUCLEO 

   Author: David Jäschke; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Karlovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením programu, který umožňuje tvorbu běžícího textu. Tento běžící text je zobrazován pomocí dvou vyrobených přípravků, které jsou osazeny vždy osmi LED jednou s komunikací diskrétní a ...
  • Elektrické vlastnosti fotopolymerů pro 3D tisk 

   Author: Jan Půlpán; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Pinkner Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí, a to z rešerše pojednávající o různých metodách 3D tisku s detailně zpracovanou kapitolou o technologii SLA, praktické části, ve které je popsán postup při přípravě ...