Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 62

  • Porovnání současného stavu FV v České republice a Kazachstánu 

   Autor: Doskumbayeva Diana; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce:
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním současného stavu FV v ČR a Kazachstánu. V první části jsou popsány klimatické podmínky každého státu a oblasti, které jsou důležité pro stavbu fotovoltaických elektráren. ...
  • Vliv povrchové úpravy na vznik voidů v pájených spojích 

   Autor: Kozák Martin; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Urbánek Michal
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou vzniku voidů v pájených spojích. Teoretická část práce se zabývá technologií pájení, metodami pájení, tavidly, povrchovými úpravami a chybami vznikajícími při pájení, kde jsou ...
  • Analýza struktury kovových materiálů s využitím transmisního elektronového mikroskopu 

   Autor: Domankuš Miroslav; Vedoucí práce: Němec Martin; Oponent práce: Gartnerová Viera
   Práca popisuje teóriu difrakcie elektrónového zväzku na kryštálovej mriežke pevných látok a techniky používané na prípravu vzoriek pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu. Štruktúra binárnej horčíkovej zliatiny so zložením ...
  • Technologie odstředivého lití vrstev polymerních nanokompozitů rovnoměrné tloušťky s obsahem uhlíkových nanočástic 

   Autor: Viskunov Vadim; Vedoucí práce: Bouda Václav; Oponent práce: Lipták Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato bakalářská práce je věnována uhlíkatým nanostrukturám a polymerním nanokompozitům, které se využívají v elektrotechnice pro zlepšení elektrické a tepelné vodivosti. V práci jsou vysvětleny základní zásady zpracování ...
  • Použití TCP/IP pro emebeded aplikaci 

   Autor: Trinh Gia Phuc; Vedoucí práce: Brejcha Michal; Oponent práce: Hájek Jan
   Práce popisuje použití TCP/IP protokolu v embeded aplikacích. Pomocí vývojového procesorového kitu byl implementován webový server využívající IwIP stack. ?innost webového serveru byla ov??ována pomocí PC.P?ipojení k serveru ...
  • Studium antireflexních vrstev barevných solárních článků pomocí vláknového spektrometru 

   Autor: Nevyhoštěný Radek; Vedoucí práce: Holovský Jakub; Oponent práce:
   Tato práce se zabývá studiem antireflexních vrstev solárních článků. Pro stanovení významu těchto vrstev ve strukturách komerčních článků je v teoretické části popsán mechanismus absorpce a reflexe fotonů na rozhraní ...
  • Ovladač sběrnice XpressNet 

   Autor: Mikulics Štefan; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce:
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací ovladače sběrnice XpressNet, který umožňuje komplexní ovládání modelů lokomotiv a dalších zařízení na kolejišti. Součástí práce je vysvětlení principu sběrnice XpressNet a ...
  • Simulace aktivních filtrů 

   Autor: Burda Michal; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Hájek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Práce se zabývá konceptem aktivního síťového filtrování. Aktivní síťové resp. výkonové filtry se většinou používají pro filtrování vyšších harmonických. Metoda použita v této práci je založena na P-Q teorii, neboli teorii ...
  • Měření VA charakteristik fotovoltaických článků 

   Autor: Klimt Kristián; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá automatizací procesu měření voltampérových charakteristik fotovoltaického článku. Práce navazuje na silovou část navrženou Ing. Martinem Horákem a Ing. Vojtěchem Vignerem, která umožňuje ...
  • Viskozita pastovitých materiálů pro elektrotechniku 

   Autor: Močička Jakub; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá viskozitou pastovitých materiálů pro elektrotechniku. V práci jsou popsány základní struktury, vlastnosti a využití past používaných pro tlusté vrstvy, dále je proveden rozbor tekutin z ...
  • Porovnání současných technologií pro akumulaci elektrické energie v systémech s obnovitelnými zdroji energie 

   Autor: Knotek Vojtěch; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Žák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalárská práce se zabývá problematikou akumulace elektrické energie s ohledem na obnovitelné zdroje. Predevším je popsána akumulace energie pomocí sekundárních baterií.
  • Analyzátor USB 

   Autor: Šenkýř Arnošt; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Jirsa Jan
   Při návrhu a ladění zařízení, která komunikují pomocí USB je nutné mít možnost tuto komunikaci sledovat. K tomu slouží USB analyzátory. Cílem této bakalářské práce bylo takový USB analyzátor navrhnout a vytvořit k němu ...
  • Studium oteplení transformatoru 

   Autor: Moc Vladimír; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Cingroš Filip
   Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis transformátorů používaných v energetice a elektrotechnice. Hlavním cílem je ucelený souhrn jednotlivých typů transformátorů a jejich izolačního systému. Experimentální část ...
  • Zjištění možností alternativního napájení rekreačního objektu 

   Autor: Fulka Tomáš; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Wolf Petr
   Tato práce se zabývá možností alternativního napájení rekreačního objektu. Práce seznamuje s principem a rešerší používaných systému. Následuje návrh vhodného systému pro rekreační objekt. Výstupem práce je praktické měření ...
  • Technologie a užití vysokoteplotních supravodičů 

   Autor: Šilhánek Jan; Vedoucí práce: Kuba Jan; Oponent práce: Němec Martin
   Tato práce pojednává o vlastnostech a technologii přípravy vysokoteplotních supravodičů. Uvedeno je zde základní rozdělení supravodivých materiálů, přehled technologií a typických aplikací vysokoteplotních supravodičů. ...
  • Diagnostika krystalických křemíkových fotovoltaických modulů 

   Autor: Papaioannou Georgios- Ioannis; Vedoucí práce: Černá Ladislava; Oponent práce: Wolf Petr
   Tato práce se zabývá problematikou diagnostiky fotovoltaických (PV) modulů. Jsou zde popsány hlavní používané technologie a jejich parametry se zaměřením na zapojení PV modulů. Pro měření byly použity tři metody - flash ...
  • Technologie odstředivého lití vrstev polymerních nanokompozitů rovnoměrné tloušťky s obsahem uhlíkových nanočástic 

   Autor: Viskunov Vadim; Vedoucí práce: Bouda Václav; Oponent práce: Lipták Jan
  • Model chování jednoduché stavby 

   Autor: Jacko Michal; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Horyna Vladimír
   Cílem této závěrečné bakalářské práce na téma "Model chování jednoduché stavby" bylo prozkoumat okolnosti ovlivňující teplotní podmínky a tedy i obyvatelnost jednoduché stavební buňky. Teoretická část se zaměřuje na veškeré ...
  • Degradace elektricky vodivých lepidel 

   Autor: Lauko Marek; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Vaněk Lukáš
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá degradací elektrovodivých lepidel. Je popsána struktura, vlastnosti a metody jejich nanášení. Diskutuje o vlivech okolního prostředí na vlastnostech elektricky vodivých lepidel. V ...
  • Komplexní diagnostika fotovoltaických systémů 

   Autor: Zimmermann Martin; Vedoucí práce: Finsterle Tomáš; Oponent práce: Wolf Petr
   Předmětem této bakalářské práce je uvést základní typy fotovoltaických článků a jejich specifika. Provést rešerši závad vyskytujících se u fotovoltaických panelů, jejich možné příčiny a negativní důsledky na ostatní panely ...