Now showing items 1-19 of 19

  • Analýza použití vybraných upínacích systémů pro měření na CMM 

   Author: Petřík Milan; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu použití vybraných upínacích systémů pro měření na CMM. V úvodní části je uveden vliv upnutí součásti při kontrole kvality na souřadnicové měřicí technice. Následuje rozbor postupu ...
  • Analýza příčin neshod vzniklých v rámci prototypového vývoje a jejich důsledků 

   Author: Kazda Tomáš; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Karel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   V této práci je rozebrán do detailu životní cyklus výrobku včetně softwarových nástrojů a nástrojů kvality pro eliminaci vzniku neshod. V praktické části jsou zmíněny rozdíly mezi běžným strojírenským výrobkem a prototypem ...
  • Aplikace reverzního inženýrství v oblastech s vysokými požadavky na přesnost 

   Author: Hrbková Eliška; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Snímací postupy používané v reverzním inženýrstvím se liší mnoha parametry. Pro správnou volbu vhodné snímací metody a rekonstrukce je proto nutné detailně znát jak limity používaných kontaktních a bezkontaktních metod ...
  • Hlavní charakteristiky a zkušební metody pro výrobky vyráběné aditivními technologiemi 

   Author: Dyntar Ondřej; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice aditivních technologií. Zabývá se jejich současným stavem, včetně popisu jednotlivých metod a také uvádí nové moderní vývojové trendy. Dále popisuje hlavní charakteristiky a ...
  • In-line rozměrová kontrola kvality s využitím CMM a jednoúčelových měřicích stanic 

   Author: Jitka Omelková; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Cílem diplomové práce je in-line rozměrová kontrola kvality s využitím CMM a jednoúčelových měřicích stanic. První část se zabývá souřadnicovou měřicí technikou a postupem měření na souřadnicových měřicích strojích. Dále ...
  • Integrace kontroly kvality do výrobního procesu broušení 

   Author: David Doan; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato diplomová práce se zabývá možnou realizací automatizované výrobní buňky pro broušení za použití kolaboračního robota IRB 14000. Kolaborativní robot není člověk a přejeme-li si předat jistou operaci kolaborativnímu ...
  • Komplexní kontrola kvality geometrických specifikací produktu s využitím CMM 

   Author: Homoláč Václav; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce je zaměřena na kontrolu kvality geometrických specifikací produktu s využitím souřadnicové měřicí techniky. V úvodní části je uveden základní soubor geometrických tolerancí s popisem souřadnicových měřicích ...
  • Možnost nasazení CMM technologií v rámci kontroly kvality nýtovacího nářadí 

   Author: Milota Kamil; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce je zaměřena především na vyhodnocení systému kontroly a používaných měřidel. Obsahem této diplomové práce je popis procesu měření, jeho variability a rozbor charakteristik používaných pro její popis. ...
  • Nasazení CMM technologií v rámci kontroly kvality v malém a středním podniku 

   Author: Urban Jan; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Práce se zabývá porovnáním způsobilosti měřidel v procesu kontroly kvality, na pracovišti disponující komunálními měřidly, s pracovištěm vybaveným souřadnicovou měřicí technikou. Pozornost je zaměřena na analýzu výroby z ...
  • Optimalizace skladového hospodářství a materiálových toků ve společnosti 

   Author: Němec Norbert; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Maurer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Tato diplomová práce se zabývá výrobními systémy a jejich optimalizací v konkrétní firmě. V úvodu je zpracována rešerše, ve které jsou popsány základy průmyslové logistiky a projektování výrobního systému. V následující ...
  • Vliv produktivity kontroly na CMM na způsobilost procesu měření 

   Author: Müller Marek; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem diplomové práce je vliv produktivity kontroly na CMM na způsobilost procesu měření. První část se zabývá souřadnicovou měřicí technikou. Následně je popisován postup měření na souřadnicových měřicích strojích, způsob ...
  • Využití chromatického senzoru bílého světla v rámci kontroly kvality 

   Author: Kotrč Jiří; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Technickým vývojem a rozvojem oboru souřadnicové měřicí techniky dochází v praxi k používání nových typů senzorik, mezi něž se řadí i chromatický senzor bílého světla, který je obsahově předmětem této práce. V práci je ...
  • Využití snímacího systému laserscanneru pro aplikace reverzního inženýrství 

   Author: Koptiš Michal; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Obsahem práce je využití laser scanneru pro reverzní inženýrství. V první polovině práce autor pojednává o přehledu souřadnicové měřicí techniky a snímacích systémech se zaměřením na metodu laserového skenování. V praktické ...
  • Využití výpočetní tomografie v oblasti rozměrové kontroly kvality a NDT 

   Author: Adam Darebník; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití výpočetní tomografie v rámci rozměrové kontroly kvality a nedestruktivního zkoušení. Výpočetní tomografie je moderní metoda, která je schopna vizualizovat skenovaný ...
  • Vývoj a výroba freeform etalonu pro periodické zkoušky CMM 

   Author: Vacík Josef; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tomíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Diplomová práce se zabývá aplikací obecných tvarových ploch v praxi. Popisuje výrobní technologie, které se využívají při jejich výrobě. Pomocí parametrického modelování je vytvořen CAD model etalonu, který je určen pro ...
  • Vývoj aditivních technologií a současné možnosti v oblasti 3D tisku kovových materiálů 

   Author: Michal Matoušek; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Steiner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá historií a současným stavem aditivních technologií, jejich aplikačním potenciálem, metodami výroby a charakteristikou vlastností kovových prášků. V další části je shrnut vliv ...
  • Vývoj přípravku pro kontrolu kvality komponent na souřadnicové měřicí technice 

   Author: Krátký Daniel; Supervisor: Beránek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vývoj přípravku pro rozměrovou kontrolu s využitím CMM 

   Author: Václav Padevět; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato diplomová práce pojednává o konstrukci souřadnicových měřících strojů, jejich vývoji a provedení. Dále je zde řešena problematika způsobů upínání pro nejrůznější druhy součástí s použitím modulárních a jednoúčelových ...
  • Vývoj technologie 3D tisku s využitím konstrukce typu Delta 

   Author: Turinský Robert; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Text diplomové práce vysvětluje princip aditivní technologie a popisuje její jednotlivé metody. Zvlášť podrobně se věnuje metodě Fused Deposition Modeling, kterou dělí do základních skupin dle kinematiky. Následuje základní ...