Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 44

  • Vliv technologie a konceptu upnutí na kvalitu ozubení dílů převodovky MQ 200 

   Autor: Jágr Jan; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Paldus Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-17)
   Cílem práce je posouzení kvalitativních dat ozubení u dílu 02T 311 251 N (řadicí kolo 1. rychlosti) převodovky MQ 200 a porovnání s kvalitou dílu 0CF 311 250 C (řadicí kolo 1. rychlosti) technologicky novější převodovky ...
  • Optimalizace skladového hospodářství a materiálových toků ve společnosti 

   Autor: Němec Norbert; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Maurer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Tato diplomová práce se zabývá výrobními systémy a jejich optimalizací v konkrétní firmě. V úvodu je zpracována rešerše, ve které jsou popsány základy průmyslové logistiky a projektování výrobního systému. V následující ...
  • Výroba přesných volných ploch frézováním 

   Autor: Fügner Tomáš; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Práce se zabývá frézovacími strategiemi a z toho vyplívající produktivitou a kvalitou tvarové plochy. Podkladem pro experiment byla volná tvarová "free form" plocha sloužící pro optické aplikace. Hlavním důvodem bylo najít ...
  • Využití snímacího systému laserscanneru pro aplikace reverzního inženýrství 

   Autor: Koptiš Michal; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Obsahem práce je využití laser scanneru pro reverzní inženýrství. V první polovině práce autor pojednává o přehledu souřadnicové měřicí techniky a snímacích systémech se zaměřením na metodu laserového skenování. V praktické ...
  • Optimalizace extrudéru 3D tiskárny 

   Autor: Lehký Antonín; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Červenka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Práce se zabývá rozborem problematiky 3D tisku pomocí technologie FDM/FFF. Analyzován je současný extrudér firmy be3D a následně je navržena jeho optimalizace za účelem zvýšení pracovní teploty.
  • Integrita povrchu po dokončovacích zpevňovacích operacích 

   Autor: Vondrák Tomáš; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena komplexně na kvalitu povrchové vrstvy. Detailněji jsou zpracována drsnost povrchu, zbytková napětí, mikrotvrdost a metalografie. Dále jsou zpracovány zpevňovací technologie Shot peening a Laser ...
  • Technologie dokončování součástí letecké výroby 

   Autor: Novotný Miroslav; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Diplomová práce je zaměřena na povrchovou vrstvu součástí letecké výroby. Popisuje integritu povrchu a technologie dokončování povrchu z pohledu jeho zpevňování a zbytkových napětí. Experimentální část je zaměřena na vzorky ...
  • Management rizika z hlediska systému managementu kvality (QMS) 

   Autor: Bušek Vojtěch; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   V této diplomové práci vypracované v rámci oboru Výrobní a materiálové inženýrství jsou vysvětleny základní pojmy managementu rizik a rizik inovačního procesu. Jedna ze stěžejních částí této práce se zabývá jednotlivými ...
  • Řezivost vrtáků s novými povlaky 

   Autor: Kašpar Josef; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena na řezivost vrtáků s nově vyvinutými povlaky. Jedná se o povlaky s TiAlN vrstvou obohacené o určité procentuální množství chromu. Chrom je v povlaku přidán ve množství 13%, 20% a 25%. Práce ...
  • Kvalita povrchové vrstvy po obrábění těžkoobrobitelných a titanových slitin 

   Autor: Vítovec David; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-13)
   Cílem diplomové práce je vyhodnocení kvality zámků lopatek, vyráběných technologií vytavitelného modelu na základě parametrů integrity povrchu. Dále posouzení vlivu metody opracování součásti (elektroerozivní drátové řezání, ...
  • Nasazení CMM technologií v rámci kontroly kvality v malém a středním podniku 

   Autor: Urban Jan; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Práce se zabývá porovnáním způsobilosti měřidel v procesu kontroly kvality, na pracovišti disponující komunálními měřidly, s pracovištěm vybaveným souřadnicovou měřicí technikou. Pozornost je zaměřena na analýzu výroby z ...
  • Stanovení přijatelných nejistot filtrů používaných v oblasti metrologie 

   Autor: Gura Tomáš; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá filtrací při měření na souřadnicových systémech, především pak studiem a vysvětlením funkce jednotlivých filtrů. Uvedených v dostupných normativních dokumentech. Jedná se zejména o filtry ...
  • Progresivní hrubovací strategie v CAM software 

   Autor: Kunzo Adam; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-21)
   V diplomové práci jsou popsány obecně technologické podmínky frézování. Dále jsou popsány CAD/CAM softwary a jejich optimalizační nástroje pro hrubování. Praktická část je zaměřena na frézovací experiment za účelem porovnání ...
  • Možnost nasazení CMM technologií v rámci kontroly kvality nýtovacího nářadí 

   Autor: Milota Kamil; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce je zaměřena především na vyhodnocení systému kontroly a používaných měřidel. Obsahem této diplomové práce je popis procesu měření, jeho variability a rozbor charakteristik používaných pro její popis. ...
  • Vliv produktivity kontroly na CMM na způsobilost procesu měření 

   Autor: Müller Marek; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem diplomové práce je vliv produktivity kontroly na CMM na způsobilost procesu měření. První část se zabývá souřadnicovou měřicí technikou. Následně je popisován postup měření na souřadnicových měřicích strojích, způsob ...
  • Optimalizace řezných podmínek pro danou součást 

   Autor: Malec Petr; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Jirásek Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Tato práce se zabývá optimalizací řezných podmínek pro vybranou součást v konkrétním výrobním podniku. První část práce se věnuje analýze současného stavu obrábění v podniku. V další části jsou pak popsány teoretické ...
  • Technologie výroby rozváděcího kola 

   Autor: Neišl Valdemar; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Ziegelheim Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá zkracováním průběžné doby výroby rozváděcího kola generátorové turbíny. Práce je rozdělena na rozbor technologie výroby, možnosti změn a hledání příčin časové ztráty. Součástí je návrh řešení ...
  • Návrh zlepšení kontrolního procesu 

   Autor: Hončariv Radim; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Bilavčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Obsahem této práce je analýza a následné zlepšení procesu na pracovišti vstupní kontroly ve firmě GEAC. Zlepšení je provedeno převážně v evidenci záznamů a analýze naměřených dat. Pro tyto účely jsou použity statistické ...
  • Programování maker pro použití měřicí sondy na obráběcím stroji 

   Autor: Rajal Jan; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Staněk Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Ve své diplomové práci se zabývám možností využití obrobkové sondy na CNC obráběcím stroji. Dále se snažím ukázat možnosti cyklů v řídicích systémech a CAD softwarech, ale vzhledem k nejrůznějším variantám od nejrůznějších ...
  • Optimalizace toku materiálu a uspořádání pracovišť v Bosch Diesel Jihlava 

   Autor: Brychta Jan; Vedoucí práce: Preclík Vratislav; Oponent práce: Nevečeřalová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Teoretická část diplomové práce vysvětluje pojem "štíhlá výroba" a popisuje její nejpoužívanější prvky. Dále se zabývá metodou Lean Line Design, která se firmě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě používá pro zavedení štíhlé ...