Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 56

  • Analýza alternativních materiálů pro FDM technologie 

   Autor: Táborský Martin; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   V úvodu tato práce popisuje obecné postupy provázející celý proces výroby v 3D tisku, dále se zaměřuje na konkrétní problematiky technologie FDM.
  • Řezný proces a parametry povrchu při obrábění slitin titanu 

   Autor: Smola Jiří; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Cílem diplomové práce je zhodnocení kvality povrchu obráběné titanové slitiny Ti-6Al-4V na základě parametrů integrity povrchu. Součástí tohoto zhodnocení je analýza sil, vznikajících při čelním frézování, měření drsnosti ...
  • Návrh technologie výroby forem pro vibrolité materiály 

   Autor: Slaný Michal; Vedoucí práce: Kyncl Jiří; Oponent práce: Kellner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Cílem této diplomové práce je optimalizace výroby forem užité pro žárovzdorné vibrolité materiály na základě dat společnosti P-D Refractories CZ a.s. V první části diplomové práce je podle literární rešerše rozepsána teorie ...
  • Obrábění materiálů součástek letecké výroby 

   Autor: Březina Martin; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Diplomová práce je zaměřena na kvalitu povrchové vrstvy po obrábění. Detailněji je zde zpracováno beztřískové obrábění se zaměřením na vibrační kuličkování. Dále se tato práce zabývá integritou povrchu se zaměřením na ...
  • Optimalizace řezných podmínek u vybrané součásti ve vybraném podniku 

   Autor: Maděra Vladek; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Šereda Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací obráběcího procesu. Pro obrábění je na začátku vybrán obrobek, který se vyrábí již stanovenými podmínkami. Zabývá se optimalizací na základě minimalizace nákladů či maximalizace ...
  • Technologie obrábění CoCr slitin 

   Autor: Kafka Jan; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice obrábění CoCr slitin. V teoretické části je řešeno rozdělení nejpoužívanějších CoCr slitin v biomedicínských aplikacích, následně práce shrnuje poznatky z testování ...
  • Návrh pracoviště montáže 

   Autor: Gregor Miroslav; Vedoucí práce: Kyncl Jiří; Oponent práce: Preclík Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Diplomová práce se zabývá návrhem montážního pracoviště rozbočovací zásuvky pro kusovou, malosériovou a sériovou výrobu. V úvodní části jsem se zabýval problematikou montáže a ergonomie práce. V druhé části jsem analyzoval ...
  • Technologie hloubkového broušení 

   Autor: Tichý Aleš; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato práce pojednává o principu broušení a problematice hloubkového broušení. V práci je uvedena podstata technologie, principy, měření a vyhodnocení různých parametrů v průběhu samotného procesu broušení nebo parametrů ...
  • Návrh artefaktu pro ověření přesnosti souřadnicových měřicích strojů 

   Autor: Vostrovský Jakub; Vedoucí práce: Mikeš Petr; Oponent práce: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Práce se zabývá problematikou ověřování přesnosti souřadnicových měřicích strojů (CMM). Nejprve je řešen přístup a předpisy normy ISO 10360, zabývající se přejímacími a periodic-kými zkouškami souřadnicových měřicích strojů. ...
  • Návrh systému interní logistiky 

   Autor: Baďura Ivan; Vedoucí práce: Kyncl Jiří; Oponent práce: Krejčí Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému interní logistiky ve výrobním podniku. V teoretické části práce je popsána průmyslová logistika a projektování výrobních systémů. Praktická část obsahuje představení společnosti ...
  • Metodika optimalizace bez kapalinového obrábění materiálů 

   Autor: Erdinger Filip; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Tato diplomová práce je zaměřena na metodiku optimalizace bez kapalinového obrábění pláště tlumiče. Cílem práce je optimalizovat obráběcí proces dané součásti s požadavky na dodržení či zkrácení výrobního taktu s ohledem ...
  • Návrh upínacího přípravku pro kontrolu geometrických specifikací plechového lisovaného dílu 

   Autor: Gaduš Stanislav; Vedoucí práce: Mikeš Petr; Oponent práce: Novotný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Cílem diplomové práce je prozkoumání možných variant měření plechového výlisku použitého v konstrukci stavebního stroje, návrh upínacího přípravku pro zmíněný dílec a tvorba plánu měření. Práce též nabízí stručný vhled do ...
  • Vliv technologie a konceptu upnutí na kvalitu ozubení dílů převodovky MQ 200 

   Autor: Jágr Jan; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Paldus Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-17)
   Cílem práce je posouzení kvalitativních dat ozubení u dílu 02T 311 251 N (řadicí kolo 1. rychlosti) převodovky MQ 200 a porovnání s kvalitou dílu 0CF 311 250 C (řadicí kolo 1. rychlosti) technologicky novější převodovky ...
  • Optimalizace skladového hospodářství a materiálových toků ve společnosti 

   Autor: Němec Norbert; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Maurer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Tato diplomová práce se zabývá výrobními systémy a jejich optimalizací v konkrétní firmě. V úvodu je zpracována rešerše, ve které jsou popsány základy průmyslové logistiky a projektování výrobního systému. V následující ...
  • Optimalizace extrudéru 3D tiskárny 

   Autor: Lehký Antonín; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Červenka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Práce se zabývá rozborem problematiky 3D tisku pomocí technologie FDM/FFF. Analyzován je současný extrudér firmy be3D a následně je navržena jeho optimalizace za účelem zvýšení pracovní teploty.
  • Využití snímacího systému laserscanneru pro aplikace reverzního inženýrství 

   Autor: Koptiš Michal; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Obsahem práce je využití laser scanneru pro reverzní inženýrství. V první polovině práce autor pojednává o přehledu souřadnicové měřicí techniky a snímacích systémech se zaměřením na metodu laserového skenování. V praktické ...
  • Technologie dokončování součástí letecké výroby 

   Autor: Novotný Miroslav; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Diplomová práce je zaměřena na povrchovou vrstvu součástí letecké výroby. Popisuje integritu povrchu a technologie dokončování povrchu z pohledu jeho zpevňování a zbytkových napětí. Experimentální část je zaměřena na vzorky ...
  • Management rizika z hlediska systému managementu kvality (QMS) 

   Autor: Bušek Vojtěch; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   V této diplomové práci vypracované v rámci oboru Výrobní a materiálové inženýrství jsou vysvětleny základní pojmy managementu rizik a rizik inovačního procesu. Jedna ze stěžejních částí této práce se zabývá jednotlivými ...
  • Integrita povrchu po dokončovacích zpevňovacích operacích 

   Autor: Vondrák Tomáš; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena komplexně na kvalitu povrchové vrstvy. Detailněji jsou zpracována drsnost povrchu, zbytková napětí, mikrotvrdost a metalografie. Dále jsou zpracovány zpevňovací technologie Shot peening a Laser ...
  • Výroba přesných volných ploch frézováním 

   Autor: Fügner Tomáš; Vedoucí práce: Tomíček Jan; Oponent práce: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Práce se zabývá frézovacími strategiemi a z toho vyplívající produktivitou a kvalitou tvarové plochy. Podkladem pro experiment byla volná tvarová "free form" plocha sloužící pro optické aplikace. Hlavním důvodem bylo najít ...