Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 84

  • Rekonstrukce ozařovny a modernizace experimentálního kobaltového ozařovače 

   Autor: Řáda Jan; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Jelínek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Předmětem práce je konstrukční návrh pohonu výsuvu zdroje s mechanickou blokací, a to včetně výrobní výkresové dokumentace s přímou vazbou na praxi.
  • Modifikace rámu kombinovaného dlátového pluhu 

   Autor: Čermák Vojtěch; Vedoucí práce: Syrovátka Pavel; Oponent práce: Dvořák Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-25)
   Práce pojednává o simulaci rámu kombinovaného pluhu pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je rešerše z oblasti strojů pro zpracování půdy a postupů při určování orebních odporů.
  • Návrh konzolového čtyřsedáku vozidla metra 

   Autor: Hlavajčík Tomáš; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Kofroň Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   V diplomové práci je navržen konzolový čtyřsedák včetně jeho integrace do interiéru vozu a připevnění k hrubé stavbě vozidla včetně potřebných návrhových a pevnostních výpočtů.
  • Pomocný mobilní manipulátor pro ukládání balíků na europaletu 

   Autor: Flejberk Jan; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Fuxa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Diplomová práce vznikla za účelem navrhnout mobilní manipulátor, který usnadní práci obsluze stroje při rovnání kartonových krabic na europaletu. V úvodu je zpracován průzkum trhu z hlediska dostupných technologií pro ...
  • Mechanické ovládání hydraulických rozvaděčů pásových rypadel 

   Autor: Kujan Lukáš; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Primární náplní této diplomové práce je navrhnout náhradu hydraulického ovládání za mechanické ovládání hydraulického rozvaděče a jeho příslušných funkcí. Součástí práce je 3D model s hlavním zástavbovým výkresem sestavy. ...
  • Zkušební zařízení pro testování kuželových ozubených kol 

   Autor: Vosyka Jakub; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
   Tato práce pojednává o návrhu elektricky uzavřeného zkušebního okruhu pro testování kuželových ozubených kol. Jedná se o experimentální stanoviště, na kterém je možné testovat kuželová kola různého materiálu, převodového ...
  • Pevnostní analýza přepravníku na sypké hmoty 

   Autor: Štádler Marek; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Cílem této práce je definovat účinky sypkého materiálu na stěnu přepravníku, dále pak z pracovního cyklu přepravníku určit krajní stavy zatížení konstrukce a následně provést MKP analýzu stávající konstrukce cisterny ...
  • Návrh konstrukce prostorového rámu nové koncepce dieselového generátoru 

   Autor: Ševčík Marcel; Vedoucí práce: Berka Ondřej; Oponent práce: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Cílem této diplomové práce byl návrh konstrukce prostorového rámu pro novou koncepci dieselového generátoru. Bylo navrženo několik variant konstrukcí. Posléze se vybrala optimální varianta a ta byla propočítána pomocí ...
  • Návrh mechanismu vysýpání kontejnerů z železničního podvozku 

   Autor: Vancl Martin; Vedoucí práce: Syrovátka Pavel; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Práce se zabývá návrhem mechanismu určeného k manipulaci a vysýpání odvalovacích kontejnerů. Uplatnění tohoto stroje může být např. ve spalovnách odpadů. Mechanismus prostřednictvím paletových vidlí nadzdvihne kontejner, ...
  • Konstrukce zkušebního zařízení pro zkoušení odstředivých čerpadel 

   Autor: Zíka Martin; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Ryneš Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zkušebního zařízení pro zkoušení odstředivých čerpadel vyráběných ve společnosti Jihostroj, a.s.
  • Modernizace optické cesty mikroskopu SPIM 

   Autor: Majer Tomáš; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Čapek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací revolverového držáku objektivů pro iluminační mikroskop SPIM. V první části jsou popsány jevy geometrické a vlnové optiky a jejich vlastnosti při průchodu světla optickým ...
  • Návrh neseného podkopu za traktor 

   Autor: Hojek Josef; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Cílem této práce bylo na základě konkrétních reálných požadavků navrhnout podkop nesený traktorem. Nejprve byl proveden průzkum používaných zemních strojů, seznámení s jejich konstrukcí, parametry a jednotlivými základními ...
  • Experimentální měření vlnovce a konstrukce experimentálního přípravku 

   Autor: Stehlík Vojtěch; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Holý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
   Cílem této diplomové práce je naměření zátěžové charakteristiky vlnovců 21,5"x1 a 21,5"x2 pro pracovní zdvih pro tlaky 1-8 bar. V teoretické části je popsána historie výroby, konstrukční uspořádání, využití a výhody a ...
  • Ruční nýtovací přípravek pro rozebírání řetězů 20B - 40B 

   Autor: Komárek Michal; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Jindřichovský Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   V rámci diplomové práce, zpracujte konstrukční návrh formou 3D modelu a odpovídající výkresové dokumentace pro přípravek. Proveďte dimenzování a kontrolu uzlů. Vstupní data pro dimenzování zjistěte experimentální cestou. ...
  • Optická třídička semen 

   Autor: Nedbálek Tomáš; Vedoucí práce: Starý František; Oponent práce: Horký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Práce na téma optická třídička semen se zabývá vytvořením funkčního modelu průmyslových třídících optických strojů. Tento model byl sestaven s cílem co nejnižších pořizovacích nákladů. Třídění je zaměřeno na slunečnicová ...
  • Automatická parkovací zábrana 

   Autor: Šaman Krištof; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ochrany parkovacích stání a hledá řešení v podobě nového druhu parkovací zábrany.
  • Návrh konstrukce rehabilitačního lůžka pro Vojtovu metodu 

   Autor: Klement Martin; Vedoucí práce: Berka Ondřej; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
   V diplomové práci byla navržena konstrukce rehabilitačního lůžka včetně kompletního 3D modelu. Dále byla provedena pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů.
  • Problematika loupání olejnatých semen 

   Autor: Pavlíčko Jan; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce se zabývá problematikou loupání olejnatých semen, jako jsou slunečnicová, bavlníková a konopná. Práce zkoumá konvenční i nekonvenční způsoby loupání a na základě třecí metody je navrženo ruční experimentální ...
  • Návrh uzlu 'spodek - podvozek' tramvajového vozidla 

   Autor: Nádherný Martin; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem základních konstrukčních celků podvozku pro nízkopodlažní tramvaj včetně návrhu spodku vozidla nad podvozky a uspořádání interiéru nad podvozky. Práce obsahuje rešerši pohonů používaných ...
  • Systemové řešení mezivozového přechodu tramvajového vozidla 

   Autor: Wasserbauer Radek; Vedoucí práce: Chmelař Jakub; Oponent práce: Vejvoda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   V diplomové práci je navrženo systémové řešení mezivozového přechodu tramvajového vozidla zahrnující vyšetření kinematiky zvolené tramvajové jednotky, potřebných návrhových a pevnostních výpočtů a integraci mezivozového ...