Now showing items 1-20 of 191

  • Provozní uzávěr turbíny malé vodní elektrárny 

   Author: Vladimír Korec; Supervisor: Flek Jan; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu konstrukce provozního uzávěru turbíny malé vodní elektrárny. Provozní uzávěr je armatura, kterou se uzavře vodní tok, který teče do turbíny. Provozní uzávěr se skládá z motýlové klapky ...
  • Úprava konstrukce vysokokapacitní loupačky semen olejnin 

   Author: Stanislav Kyselo; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
   Diplomová práce se zabývá úpravou konstrukce vysokokapacitní loupačky semen olejnin. Na základě simulací provozu stroje jsou navržené vhodné konstrukční úpravy.
  • Aerodynamické váhy 

   Author: Vojtěch Pokorný; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
   V rámci této diplomové práce se u firmy 4JTech zabýváme vývojem aerodynamických vah pro měření odporové, vztlakové síly a klopného momentu na otočném stolu u zkoušeného modelu pro využití v aerodynamickém tunelu. Teoretická ...
  • Návrh konstrukce sekce teleskopické tribuny 

   Author: Jan Rombald; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
   Práce se zabývá návrhem konstrukce sekce teleskopické tribuny. Na základě rešerše je vytvořeno koncepční řešení teleskopické tribuny. Toto řešení je dále rozpracováno do konkrétních rozměrů, tvarů a detailů, přičemž se ...
  • 3D návrh pásového nosiče nářadí pro zemědělství 4.0 

   Author: Kristián Kořízek; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
   Cílem této diplomové práce je návrh pásového nosiče nářadí pro zemědělství 4.0. Úvod práce je věnován rešerši dostupných nosičů. Práce dále řeší výběr potřebných komponent a samotný konstrukční návrh nosiče nářadí doplněn ...
  • Návrh plastového dávkovacího ústrojí pro secí stroj 

   Author: Jan Škaryd; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
   Tato Diplomová práce se zabývá rešerší konstrukčních řešení dávkovacích ústrojí secích strojů a jejich historie, návrhem plastového dávkovacího ústrojí pro pneumatický secí stroj, následnou tvorbou 3D modelu a ověřením ...
  • Konstrukční návrh dopravníku s modulárním pásem 

   Author: Václav Mráz; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-23)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout dopravník s modulárním pásem s kuličkami. V práci je řešen konstrukční návrh jednotlivých částí dopravníku, způsob pohybu a třídění dopravovaného zboží. Kritické prvky jsou podrobeny ...
  • Návrh testovacího zařízení pro hřídelová těsnění 

   Author: Jan Svoboda; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem testovacího zařízení pro hřídelová těsnění. Teoretická část popisuje především části a princip hřídelových těsnění, podmínky pro jejich správnou funkci, používané materiály, hlavní ...
  • Experimentální analýza tuhosti ozubení 

   Author: Tomáš Karas; Supervisor: Flek Jan; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Diplomová práce se zabývá metodikou měření tuhosti ozubení, analytickými modely pro odhad tuhosti ozubení a simulací zatěžovacího stavu pomocí metody konečných prvků. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická ...
  • Analýza únavové životnosti tenkostěnných svařovaných trubek 

   Author: Roman Sadílek; Supervisor: Machač Martin; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Svary jsou velmi často využívané konstrukční prvky. U cyklicky zatěžovaných konstrukcí dochází často k porušení v oblasti svaru. Úkolem bude provést rešerši na téma vyhodnocení životnosti tenkostěnných konstrukcí. Cílem ...
  • Návrh šrotovníku výlisků semen olejnin 

   Author: Pavel Přívozník; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Práce se zabývá návrhem šrotovníku výlisků semen olejnin. V první části se práce zabývá rešerší průmyslových šrotovníků. V druhé části je proveden návrh stroje a popsána metodika návrhu. Následně je vytvořen DEM model, na ...
  • Návrh válečkové trati s točnou 

   Author: Antonín Kanaval; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Hovorka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Cílem diplomové práce je navrhnout válečkovou dopravní trať s točnou pro dopravu balení plechů na dřevěných paletách. V úvodu práce je vypracována rešerše válečkových dopravníků s točnami včetně jejich pohonů. Hlavní částí ...
  • Dopravní trať pro přepravu balení plechů umístěných na dřevěných paletách. 

   Author: Jakub Hovorka; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Cílem diplomové práce je navrhnout dopravní trať pro dopravu balení plechů na dřevěných paletách. Práce je rozvržena do tří hlavních částí – teoretické, návrhové a výpočetní. Teoretická část se skládá z rešerše dopravních ...
  • Konstrukční návrh drtiče natě brambor 

   Author: Petr Dlouhý; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem drtiče bramborové natě. Jedná se o stroj, který se používá jako předstupeň při sklizni brambor. Jeho úlohou je rozdrcení bramborové natě, čímž je zjednodušeno následné ...
  • Experimentální stanoviště pro měření trasnportní účinnosti spirálových dopravníků 

   Author: Josef Grill; Supervisor: Lopot František; Opponent: Vaverka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato práce se zabývá úpravou a realizací konstrukčního návrhu experimentálního šnekového stanoviště určeného pro měření transportní účinnosti spirálových dopravníků a navazuje na bakalářskou práci „experimentální spirálový ...
  • Konstrukční návrh rozrývacího trnu pro rypadla ve váhové kategorii 5 – 8t. 

   Author: Miloš Kadlec; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato práce se zabývá návrhem rozrývacího trnu pro rypadla 5 až 8 tun. Je vytvořen 3D model trnu a technologický postup. V konstrukčních uzlech jsou provedeny pevnostní výpočty a kontrola. Výsledky jsou srovnány s metodou ...
  • Konstrukční návrh shrnovače klestu pro rypadla ve váhové kategorii 5 – 8t 

   Author: Ondřej Bílek; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato práce nejprve formou rešerše popisuje účel a různá konstrukční provedení shrnovačů klestu. Po rešeršní části následuje návrh vlastní konstrukce shrnovače. Návrh je podložen kontrolními výpočty stěžejních konstrukčních ...
  • Návrh neseného zařízení pro zlepšení infiltrace srážkové vody do půdy. 

   Author: Martin Jelenecký; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu konstrukce neseného zařízení za traktor pro infiltraci dešťové vody do půdy. Zařízení ve své přední části nakypří půdu, dále pak vytvoří hrázky, ve kterých se drží voda a lépe se vsakuje ...
  • Návrh podvozku jednoosého přívěsu (10 t) 

   Author: Radim Holeček; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem podvozku krátkého přívěsu. V první části práce je popsána motivace pro návrh tohoto přívěsu. Jsou shrnuty legislativní požadavky, které musí přívěs splňovat, aby mohl být ...
  • Zařízení pro vyklápění beden 

   Author: Petr Kubále; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro vyklápění beden. Práce obsahuje rešerši prvků hydraulických obvodů a průmyslových senzorů, dále je součástí rešerše i průzkum trhu s obdobnými stroji. V praktické části ...