Now showing items 21-40 of 147

  • Návrh planetové míchačky betonu 

   Author: Jan Kličman; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   V diplomové práci byl proveden koncepční návrh planetové míchačky betonu. Byl vypracován 3D model a 2D výkresy sestavení a vybraných částí navrhované míchačky, včetně provedení vybraných návrhových a kontrolních výpočtů.
  • Návrh dílenského lisu 

   Author: Michal Béza; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Cílem této práce je navrhnout dílenský lis dle zadaných parametrů, provést návrhové výpočty, dále vytvořit model, výkresy sestav a dílčích částí.
  • Návrh stanoviště pro plnění kontejneru směsným odpadem 

   Author: Šimon Anděl; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tato diplomová práce se zabývá odpadovým hospodářstvím v České republice, způsoby lisovaní odpadu v překladištích pro směsný komunální odpad a základními prvky hydraulických okruhů. Dále je v ní popsán návrh konstrukčního ...
  • Návrh podvozku zařízení pro mobilní vsakovací zkoušky 

   Author: Filip Haas; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Pilný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Práce se zabývá řešením problematiky automatizace měření vsákavosti vody v terénu neboli infiltrace. Po uvedení do problematiky měření se dále blíže zaměřuje na rozbor možných řešení automatizace celého procesu měření ...
  • Návrh hydraulické jednotky pro ovládání nákladní plošiny 

   Author: Jakub Milan Hradecký; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Perník Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem hydraulické jednotky pro ovládání sklopné plošiny nákladních automobilů. Pohyb plošiny zajišťují přímočaré hydromotory, do kterých je přiváděna pracovní kapalina přes reverzní zubové ...
  • Návrh dopravních cest odpadu plnící stanice 

   Author: Ivo Meruna; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce obsahuje přehled běžně používaných dopravníků na sypké materiály, možná řešení dočasného uskladnění odpadu mezi plnícími operacemi, několik různých uspořádání plnící stanice a návrhové výpočty dopravníků ...
  • Návrh a analýza třídičky olejnatých semen 

   Author: Martin Machač; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato práce je věnována konstrukci a analýze třídičky olejnatých semen. První část práce je věnována teorii a seznámení se stroji požívaných ke třídění. Druhá část se týká návrhu a kontrolním výpočtům
  • Návrh zařízení pro plnění a dopravu vzorku zrnin v uzavřeném pouzdře 

   Author: Filip Dvořák; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit "Návrh zařízení pro plnění a dopravu vzorku zrnin pomocí uzavřeného pouzdra". Práce obsahuje rešerši dané problematiky a návrhy vlastní konstrukce. K této práci byl vytvořen 3D model ...
  • Návrh zařízení pro vsakovací zkoušku 

   Author: Adam Budínský; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Pilný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato práce je zaměřena na návrh zařízení pro vsakovací zkoušku. Na začátku práce je vypracována rešerše způsobu stanovení koeficientu filtrace a popis principu funkce zařízení měřících propustnost. Dále je zpracována rešerše ...
  • Návrh metodiky pro vyhodnocení kvality vyloupání olejnatých semen 

   Author: Oskar Turek; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro vyhodnocení kvality vyloupání olejnatých semen. Po určení nedostatků v současném procesu vyhodnocování se navrhla určitá vylepšení. Ta se skládají z automatizace procesu pro ...
  • Návrh mostového vzorkovače zrnin 

   Author: Martin Rosa; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Práce se zabývá návrhem mostového vzorkovače zrnin. V úvodu je zpracován současný stav problematiky vzorkovačů zrnin. Navazující oddíly popisují rozdělení vzorkovačů zrnin a vzorkovacích sond. Dále se práce věnuje problematice ...
  • Příčný přejezd pro transportní systém paletových dopravníků 

   Author: Ondřej Svoboda; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zdvihací jednotky příčného přejezdu pásového dopravníku a problematikou, která je s tím spojena. Nejprve se věnuje rešerši dopravníků, poté konstrukčnímu návrhu a na závěr ...
  • Konstrukční návrh odpružení podvozku dlátového pluhu 

   Author: Jiří Rozínek; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Čermák Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se věnuje návrhu virtuálního prototypu odpružené nápravy poloneseného, kombinovaného, disko-dlátového pluhu. V práci jsou analyzována data z provedeného experimentu měření zrychlení na stroji. Z provedených ...
  • Návrh vačkové hřídele a jejího pohonu pro akcelerační zkušební stanoviště 

   Author: Petr Janík; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Hampl Jasoň
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Práce se zabývá návrhem podstatné části zkušebního stanoviště pro akcelerační simulaci nárazových zkoušek automobilových bezpečnostních komponent, konkrétně návrhem vačkové hřídele a jejího pohonu. Nejprve bude nastíněna ...
  • Poziční jednotka pro transportní systém paletových dopravníků 

   Author: Adam Čížek; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá navržením pozičních jednotek a problematikou s tím spojenou. Na začátku práce je rešerše typů pozičních jednotek a jejich komponent. V další části této práce jsou navrženy dvě poziční jednotky. ...
  • Konstrukční návrh medometu 

   Author: Jan Dušek; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem medometu dle zadaných parametrů. Dle rešerše byl navržen celý medomet včetně konstrukčního uspořádání a volby pohonu. U nově vzniklé konstrukce byly provedeny výpočty ...
  • Návrh sloupového vzorkovače zrnin 

   Author: Jaroslav Dolejš; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá rozborem problematiky vzorkování zrnin a strojů pro vzorkování určených. Následně je proveden návrh konstrukce sloupového vzorkovače zrnin dle zadaných podmínek. U vybraných částí stroje jsou ...
  • Modulární válečkový dopravník 

   Author: Petr Pavelka; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Obsahem práce je návrh modulárního válečkového dopravníku. Použití dopravníku pro mezioperační automatizovanou přepravu materiálu. Maximální zatížení dopravní tratě je 200 kg/m.
  • Návrh spojitě měnitelného planetového převodu - klec, planetová a korunová kola 

   Author: Vít Řípa; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Liška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem spojitě měnitelného planetového převodu. V úvodu je zpracován současný stav problematiky třecích převodů a variátorů. Je uvedeno využití spojitě měnitelných převodů v průmyslu. Po analýze ...
  • Návrh spojitě měnitelného planetového převodu - satelity a řízení převodového poměru 

   Author: Jakub Štětina; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Liška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   První část této práce popisuje nejpoužívanější druhy variátorů a jejich využití. Ve druhé části je popsán postup vytvoření matematického výpočtového modelu spojitě měnitelného planetového převodu. Poslední dvě části se ...