Now showing items 1-20 of 141

  • 3D model skalního útvaru v Prachovských skalách 

   Author: Tereza Nedbalová; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Šulc Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením 3D modelu skalního objektu v Prachovských skalách. Model následně slouží k vyhotovení námětu na 3D horolezeckého průvodce. Skalní objekt byl nasnímán pomocí UAV (kvadrokoptéry DJI ...
  • Analýza časových řad (hrubé chyby, skoky, aproximace) 

   Author: Jan Kučera; Supervisor: Seidl Michal; Opponent: Mrlina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem bakalářské práce jsou časové GNSS řady a jejich analýza. Sledovány budou obecné vlastnosti dat jako například trendy, skoky, či jejich chybové složky jako šum, nespojitosti, odlehlá měření aj. Hlavní částí bude ...
  • Analýza metod optického provážení pomocí totální stanice 

   Author: Mocová Michaela; Supervisor: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza trigonometrické metody pro měření průhybu mostní konstrukce 

   Author: Michal Ondřej; Supervisor: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • BIM model budovy AIR House z geodetického zaměření 

   Author: Ondřej Váňa; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Hulanová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Práce se věnuje praktickému použití BIM v geodézii. Obsahem je pomocí základních (polární metody, GNSS) a komplexních (laserové skenování) geodetických metod zaměřit stávající stav budovy AIR House, na základě zaměřených ...
  • České staré hraniční znaky 

   Author: Vilhelmová Kateřina; Supervisor: Hánek Pavel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato práce se zabývá starými hraničními znaky na současné české státní hranici. Dále se zabývá konkrétními hraničními kameny v úseku hranic se Saskem, Bavorskem a Rakouskem. Tyto kameny byly vyhledány v terénu a byla ...
  • Dokumentace a zaměření starých bodových polí ve štole Josef 

   Author: Dífková Petra; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Dokumentace skutečného stavu primárního ostění tunelu PAD4 trasy metra D 

   Author: Lucie Antošová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Fiala Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá geodetickými pracemi při výstavbě tunelu a zpracováním dokumentace skutečného stavu primárního ostění pomocí statického skenování. Výstupem práce je rozvinutá plocha primárního ostění a jednotlivé ...
  • Doplnění bodového pole štoly Josef body s boční stabilizací 

   Author: Tadeáš Šimek; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Cílem této bakalářské práce je doplnění základního důlního polohového bodového pole štoly Josef o body s boční stabilizací. Součástí práce bylo navržení vhodných míst pro body s boční stabilizací, zaměření polygonového ...
  • Doplnění základního důlního pole ve štole Josef 

   Author: Kolář Vilém; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem práce je doplnění základního důlního bodového pole v oblasti Čelina - východ štoly Josef. Součástí práce je rekognoskace, příprava, stabilizace nových bodů, zaměření všech bodů, zpracování, výpočty a vyrovnání celé ...
  • Doplnění železničního bodového pole 

   Author: Kopecký Pavel; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Etapové měření nivelační vztažné sítě pražského hradu 

   Author: Rys Pavel; Supervisor: Kubín Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Etapové určení výšek bodů na betonových konstrukcích v okolí Národní technické knihovny 

   Author: Veselý Zdeněk; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením svislých posunů betonových objektů v blízkosti Národní technické knihovny v Praze. Hlavní náplní práce bylo určení výšek bodů signalizovaných barvou a vyhodnocení rozdílů mezi etapami ...
  • Fotogrammetrické práce pro doplnění 3D modelu hradu Helfenburk u Úštěka 

   Author: Novotný Michal; Supervisor: Koska Bronislav; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá doplněním mračna bodů z letecké a pozemní fotogrammetrie do mračna bodů hradu Helfenburk u Úštěka z pozemního laserového skenování, které bylo provedeno v předchozích letech. Tato data byla ...
  • Fotogrammetrické zaměření skládky komunálního odpadu Michalovice 

   Author: Jan Zbíral; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Brejcha Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce popisuje fotogrammetrické zaměření objektu skládky komunálního odpadu v obci Michalovice. Dále popisuje postup vyhodnocení naměřených dat a následný výpočet kubatur. Při sběru dat bylo využito technologie ...
  • Geodetická dokumentace kontejnerového překladiště 

   Author: David Ambrož; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Faiferlík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá zhuštěním a následným zaměřením měřické sítě v lokalitě kontejnerového překladiště. Vyrovnání volné prostorové sítě je realizováno pomocí metody vyrovnání zprostředkujících s podmínkami MNČ. Z ...
  • Geodetická dokumentace pravého přítoku Jilmového potoka 

   Author: Faiferlík Jaroslav; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Línková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá vytvořením geodetické dokumentace pravého přítoku Jilmového potoka. Obsahem práce je zaměření lokality a vyhotovení situace, příčných a podélných profilů. V rámci práce je také zpracován digitální model ...
  • Geodetická dokumentace sportovního areálu SK Jizera Předměřice 

   Author: Prager Karel; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou geodetické dokumentace sportovního areálu SK Jizera Předměřice v obci Předměřice nad Jizerou. Obsahem práce je charakteristika dané lokality, zájmové oblasti a fotbalového oddílu, dále ...
  • Geodetická dokumentace železniční stanice Lípa 

   Author: Pártlová Lucie; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Kozlík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Bakalářská práce se zabývá mapováním drážního pozemku v úseku železniční stanice Lípa. Obsahem práce je představení postupu měřických, výpočetních a grafických prací. Dále popis použitých měřických přístrojů a počítačových ...
  • Geodetické metody pro určení souřadnic nepřístupných bodů na ocelové konstrukci 

   Author: Korel Ondřej; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)