Now showing items 1-20 of 126

  • Kontrola bodového pole mostu dálnice D35 

   Author: Ondřej Brachtl; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá volbou postupu a zpracováním měření za účelem kontroly polohy bodového pole mostu, který je součástí budované dálnice D35. Jedná se o „Nadjezd na silnici III/29823 (km 6,720 R35)“ s pracovním ...
  • Testování vlastností určení kubatur metodou SfM s využitím DJI Phantom 4 UAV 

   Author: Jakub Kučera; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá testováním vlastností přesnosti určování kubatur metodou Structure from Motion. V rámci práce byla pomocí DJI Phantom 4 Pro V2.0 UAV letecky nasnímkována halda navezeného stavebního materiálu. ...
  • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu a okolního pozemku ve sportovním areálu TJ Sokol Záhoří 

   Author: Václav Pelikán; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením skutečného stavu stavebního objektu a přilehlého okolí ve sportovním areálu TJ Sokol Záhoří. Práce obsahuje popis zájmové lokality, stavebního objektu a okolního pozemku, ...
  • Určení přesnosti automatického cílení totálních stanic z vyrovnání prostorové sítě 

   Author: Hana Váchová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Fuchs Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá navržením experimentálního postupu, určujícího přesnost automatického cílení totálních stanic z vyrovnání volné prostorové sítě. Do výpočtu vyrovnání byla zahrnuta Förstnerova metoda. Pomocí ...
  • Geodetické práce při výstavbě bytových domů v Nymburce 

   Author: Alice Adamcová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem geodetických prací při realizaci stavby, všechny činnosti jsou popisovány na příkladu výstavby bytových domů ve městě Nymburk. Práce popisuje jak činnosti v terénu a kancelářské ...
  • Studie o vyrovnání trigonometrické výškové sítě v lokalitě Mariánská 

   Author: Martin Horník; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Vanclová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářské práce je zaměřena na vyrovnání výškové sítě s jedním fixním bodem. Výšková síť je určena trigonometrickým určováním výškových rozdílů. Výsledkem bakalářské práce jsou vyrovnané výšky, převýšení, opravy a ...
  • Porovnání metod pro zaměřování historických mostů 

   Author: Jakub Trojan; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce porovnává zaměření a následné vyhodnocení tří základních metod při zpracování 3D modelů historických mostů. Metodami jsou fotogrammetrie, 3D skenování a tachymetrie. Pro porovnání byly zvoleny tři ...
  • Testování přesnosti a využitelnosti GNSS přijímače Trimble R12i 

   Author: Miroslav Sochor; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce vznikla za účelem otestování nového GNSS přijímače Trimble R12i, který využívá k měření tzv. kompenzaci náklonu. Přesnost a spolehlivost kompenzace náklonu byla zjišťována opakovaným měřením při různých ...
  • Zaměření štoly dělostřelecké tvrze Stachelberg 

   Author: Barbara Štropová; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením pracovní štoly dělostřelecké tvrze Stachelberg a vyhotovením dokumentace pro budoucí projekt sanace štoly. Zaměření štoly probíhalo metodou 3D laserového skenování s využitím ...
  • BIM model budovy AIR House z geodetického zaměření 

   Author: Ondřej Váňa; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Hulanová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Práce se věnuje praktickému použití BIM v geodézii. Obsahem je pomocí základních (polární metody, GNSS) a komplexních (laserové skenování) geodetických metod zaměřit stávající stav budovy AIR House, na základě zaměřených ...
  • Testování vlastností určení kubatur metodou SfM s využitím eBee RTK UAV 

   Author: Martin Boušek; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Lavička Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na testování vlastností a přesnosti určení kubatur metodou Structure from Motion. Testovanými parametry jsou rozdíl v použití souřadnic snímků a vlícovacích bodů, vliv výšky snímkovacího ...
  • Sledování posunů při rekonstrukci havarované budovy 

   Author: Jonáš Kačerovský; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce pojednává o metodice měření svislých a prostorových posunů při rekonstrukci havarované budovy. V práci jsou probrány jednotlivé metody, použitá technika, volba a osazení vztažných a pozorovaných bodů. ...
  • Geodetické zaměření softbalového hřiště 

   Author: Jakub Beck; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce Geodetické zaměření softbalového hřiště se zabývá geodetickým zaměřením nově zrekonstruovaného softbalového hřiště v Chomutově. Součástí je samotné měření podrobných bodů, zpracování měření v programech ...
  • Testování zkušební verze systému Groma určeného pro geodetické výpočty 

   Author: Eva Brhlíková; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Sehnal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá výpočetními funkcemi určenými pro systém GROMA, který se zaměřuje na geodetické úlohy. Práce zahrnuje popis vybraných geodetických výpočtů a mezních odchylek. Použitím unit testů byly ověřovány ...
  • Fotogrammetrické zaměření skládky komunálního odpadu Michalovice 

   Author: Jan Zbíral; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Brejcha Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce popisuje fotogrammetrické zaměření objektu skládky komunálního odpadu v obci Michalovice. Dále popisuje postup vyhodnocení naměřených dat a následný výpočet kubatur. Při sběru dat bylo využito technologie ...
  • Zaměření kanalizace v katastrálním území Ptýrov 

   Author: Kateřina Zimmerhaklová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Michal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá úlohou geodeta při pokládání nového kanalizačního potrubí v katastrálním území Ptýrov. Nejprve jsou popsány pomůcky použité při měření, směrnice a normy, ze kterých bylo vycházeno při měření ...
  • Zaměření vertikálních částí štoly Josef 3D skenovacím systémem ZEB Horizon 

   Author: Adam Hrdina; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením vertikálních částí štoly Josef. Konkrétně tzv. pádového komína a schodišťového komína v oblasti Čelina-východ a větrací šachty v oblasti Mokrsko. Byl popsán ruční skener ZEB Horizon. ...
  • Určení průhybu vedení vysokého napětí 

   Author: Jiří Mrkvička; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce slouží k vyhodnocení měření průhybů vedení vysokého napětí v závislosti na okolní teplotě. Součástí práce je popis oblasti, ve které bylo měření provedeno, rozbory přesnosti před měřením, během měření a po měření ...
  • Geodetické měření posunů a přetvoření tunelů trasy metra B ve stanici Křižíkova 

   Author: Aleš Bárta; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování posunů a přetvoření konstrukce tunelů metra trasy B ve stanici Křižíkova. Sledování bylo provedeno z důvodu realizace nadzemní stavby, konkrétně objektu BD RODBO Karlín. ...
  • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu v Hroznětíně 

   Author: Sabina Belecká; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením skutečného stavu rodinného domu ve městě Hroznětín. Cílem je vyhotovit geodetickou dokumentaci. Práce se na začátku zabývá popisem lokality a objektu, uvedeny jsou zde použité ...