Now showing items 1-20 of 147

  • Porovnání vyrovnání mikrosítí mostních objektů na D35 v systémech Groma, KNET, GNU Gama, Matlab 

   Author: Kryštof Sedlák; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Bakalářská práce se věnuje zpracování mikrosítí mostních objektů na dálnici D35 (úsek Janov – Opatovec) vyrovnáním volných sítí pomocí MNČ, cílem práce pak je porovnání výsledků vyrovnání mikrosítí ze zvolených výpočetních ...
  • Porovnání mračen bodů stěny lomu vytvořených různými měřickými metodami 

   Author: Štěpán Vybíral; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním měřických metod a jejich výstupů prostřednictvím měření těžební stěny kaolinového lomu. Porovnávanými metodami bylo pozemní laserové skenování, letecké laserové skenování a letecká ...
  • Geodetické práce před zahájením výstavby 

   Author: Matouš Nedoma; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá geodetickými pracemi před zahájením výstavby servisního a školícího zařízení Emil Frey – Kyje. Nejprve byla zaměřena základní vytyčovací síť, která dále byla transformována a vyrovnána v ...
  • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu v Konojedech 

   Author: Tomáš Mlejnek; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá zaměřením skutečného stavu stavebního objektu v Konojedech. Na začátku práce zmiňuje základní informace o objektu, přípravné práce nebo použité souřadnicové systémy. Následně popisuje metody ...
  • Geodetické zaměření fasády zámku Zahrádky 

   Author: Eliška Slabá; Supervisor: Braunová Hana; Opponent: Fládrová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením fasády zámku v Zahrádkách a následným vyhotovením výkresové dokumentace. Zaměření je provedeno pomocí metod laserového skenování a letecké fotogrammetrie. Umístění objektu ...
  • Geodetické práce při provedení stavebních úprav ulice Bojiště 

   Author: Anna Šimůnková; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Michal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Tato bakalářská práce pojednává o práci geodeta zhotovitele při provádění stavebních úprav ulice Bojiště ve městě Sadská. Popisuje kancelářské a terénní práce, teorii použitých měřických či výpočetních metod a potřebné ...
  • Vybrané geodetické práce při rekonstrukci tramvajové tratě na Bubenečském nábřeží 

   Author: David Sucharda; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Floriánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Cílem této bakalářské práce je přiblížit postup prací geodeta při rekonstrukci tramvajové trati, počínaje budováním vytyčovací sítě, vytyčovacími pracemi a vyhotovením konečných výstupů. Práce probíhaly na Bubenském nábřeží ...
  • Geodetické práce pro projekt účelové komunikace v okolí hotelu Emerich v Peci pod Sněžkou 

   Author: Rozálie Havrdová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Michal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Předmětem této bakalářské práce bylo podrobné polohopisné a výškopisné zaměření situace v okolí hotelu Emerich (k.ú. Pec pod Sněžkou, okres Trutnov). Situace byla zaměřena pro projekt nové účelové komunikace, parkoviště a ...
  • Zaměření rodinného domu pomocí UAV fotogrammetrie 

   Author: Amálie Šťastná; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Dvořáček Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tato bakalářská práce popisuje postup zaměření rodinného domu v obci Dražíč. Dále se zabývá zpracováním naměřených dat, výpočtem fotogrammetrického modelu a zpracováním vybraných stavebních výkresů objektu. Při sběru dat ...
  • Geodetické měření posunů bodů zárubní zdi na TÚ 182 Staňkov-Poběžovice 

   Author: David Šlais; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá etapovým měřením na TÚ 182 Staňkov-Poběžovice za účelem sledování posunů kontrolních bodů zárubní zdi. Poloha a výška kontrolních bodů v jednotlivých etapách je porovnávána vůči etapě základní. ...
  • Doplnění bodového pole štoly Josef body s boční stabilizací 

   Author: Tadeáš Šimek; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Cílem této bakalářské práce je doplnění základního důlního polohového bodového pole štoly Josef o body s boční stabilizací. Součástí práce bylo navržení vhodných míst pro body s boční stabilizací, zaměření polygonového ...
  • Geodetické práce pro projekt cyklostezky v oblasti Zlaté Koruny 

   Author: Eliška Jorová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Dvořáková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá geodetickými pracemi během polohopisného a výškopisného zaměření lokality pro projekt cyklostezky v oblasti Zlaté Koruny. Náplní práce je představení lokality, popsání způsobu kontroly a budování ...
  • Testování přesnosti a využitelnosti Leica AP20 AutoPole 

   Author: Dmitrii Solovev; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá testováním využitelnosti a přesnosti nového systému Leica AP20 AutoPole, který umožňuje měření při libovolném náklonu výtyčky s hranolem. Přesnost kompenzace náklonu byla zjišťována opakovaným ...
  • Dokumentace skutečného stavu primárního ostění tunelu PAD4 trasy metra D 

   Author: Lucie Antošová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Fiala Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá geodetickými pracemi při výstavbě tunelu a zpracováním dokumentace skutečného stavu primárního ostění pomocí statického skenování. Výstupem práce je rozvinutá plocha primárního ostění a jednotlivé ...
  • Testování absolutní přesnosti GNSS RTK měření 

   Author: Anna Chrbolková; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je testování absolutní přesnosti GNSS RTK měření. Experimentálně byla porovnána starší a novější GNSS aparatura celkem třemi navrženými testy zaměřující se na změnu přesnosti vlivem zakrytého ...
  • Určení tvaru ocelových prvků během zátěžových zkoušek 

   Author: Tereza Chmelová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá určením tvaru ocelových prvků během zátěžových zkoušek. Konkrétně se jedná o měření nosníkového sloupu a rámu z nerezové oceli. Hlavní přínos této práce spočívá v porovnání dat ze dvou ...
  • Geodetické práce při výstavbě dobíjecí stanice pro elektromobily 

   Author: Dominik Chladil; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Seidl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářské práce je zaměřena na kompletní proces geodetických prací při výstavbě dobíjecích stanic pro elektromobily. Výsledkem práce je mapa vzniklá z mapování, vytyčovací protokol, protokol o dokumentaci skutečného ...
  • Určení kubatury sedimentu na dně rybníka Březničák 

   Author: Adéla Kozderková; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Faiferlík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá polohopisným a výškopisným zaměřením rybníku Březničák a jeho okolí za účelem určování kubatur sedimentu třemi různými výpočetními a grafickými metodami. Výstupy bakalářské práce jsou výkresy ...
  • Geodetická dokumentace kontejnerového překladiště 

   Author: David Ambrož; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Faiferlík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá zhuštěním a následným zaměřením měřické sítě v lokalitě kontejnerového překladiště. Vyrovnání volné prostorové sítě je realizováno pomocí metody vyrovnání zprostředkujících s podmínkami MNČ. Z ...
  • Porovnání přesnosti mobilního skenovacího systému Riegl VMX-2HA se statickým skenovacím systémem FARO Focus 3D X330 a totální stanicí Leica TS16 

   Author: Nikola Soukupová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním přesnosti vyhodnocení fasády mobilního skenovacího systému RIEGL VMX-2HA se statickým skenovacím systémem FARO FOCUS 3D X330 a totální stanicí Leica TS16. Práce je složena z teoretického ...