Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 147

  • Zrnitostní složení rýhové eroze 

   Autor: Romana Kubínová; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Žížala Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Obsahem této diplomové práce je stanovení a porovnání zrnitostního složení půdního sedimentu získaného z odtoku během zadešťování venkovních i laboratorních experimentálních ploch dešťovým simulátorem. V rámci práce byly ...
  • Návrh zkušebních ploch pro výzkum souvrství intenzivních zelených střech 

   Autor: Tereza Zemanová; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Trakal Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato práce se zabývá tématikou souvrství intenzivních zelených střech a je rozdělena na rešeršní, teoretickou, laboratorní a projekční část. Rešeršní část diplomové práce je zpracovaná na téma zelené střechy se zaměřením ...
  • Návrh kompostárny města Králíky 

   Autor: Jílková Markéta; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato práce v úvodu pojednává o stávající legislativě se zaměřením na nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a dále zmíní společenské i politické tendence nakládání s těmito odpady. Také popíše základní charakteristiku ...
  • Využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy 

   Autor: Adensamová Šárka; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Hanzík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Teoretická část diplomové práce obsahuje rešerši přístupů k navrhování objemů akumulačních nádrží na dešťovou vodu pro využití v závlahových systémech. Shrnuje známé postupy výpočtu dle technických norem a dalších zdrojů. ...
  • Vodohospodářká opatření povodí Hajného potoka 

   Autor: Bauer Petr; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je koncepční vodohospodářské řešení na území o rozloze asi 2,5 ha nacházejícím se v Národním parku Šumava, v okresu Prachatice. Cílem je náprava nevhodných technických opatření provedených ...
  • Příprava technického zadání rekonstrukce ÚRAO Richard Litoměřice 

   Autor: Joštová Adéla; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Hladová Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Hlavním tématem práce je příprava rekonstrukce úložiště radioaktivního odpadu Richard v Litoměřicích, a to zejména druhé etapy této rekonstrukce, ve spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů. Výsledkem práce je ...
  • Studie biodegradačního zařízení pro kontaminované stavební odpady 

   Autor: Funkeová Veronika; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Blažková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato diplomová práce pojednává o dekontaminačním zařízení, na kterém budou sanovány nebezpečné odpady biodegradací. Pozornost je zde soustředěna na stavební odpady dle Katalogu odpadů. Tato sanační metoda na základě ...
  • Návrh sportovně rekreačního areálu-Tismenické údolí, Tábor 

   Autor: Pánová Lucie; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Jirkovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   V diplomové práci jsem se zaměřila na možnost revitalizace nevyužívané rokle v centru města Tábor za účelem vytvoření sportovně rekreačního areálu v lesoparku. Součástí revitalizace je návrh vodohospodářských úprav na ...
  • Revitalizace Klenečského potoka 

   Autor: Hevák Zdeněk; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Nevšímalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení revitalizace Klenečského potoka v přírodní rezervaci Postřekovské rybníky. V rámci práce je navrženo nové, přírodě blízké koryto Klenečského ...
  • Rychlá neutronová radiografie infiltrace do půdy s přítomností makropórů 

   Autor: Fryčová Martina; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Doležal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Diplomová práce se zabývá provedením a vyhodnocením infiltračních experimentů do půdy s přítomností makropórů. Na šesti neporušených vzorcích hlinitopísčité půdy byla provedena výtopová infiltrace s cílenou aplikací vody ...
  • Fyzikální a hydraulické charakteristiky technogenní půdy pro dešťové zahrady 

   Autor: Hečková Petra; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Pyšková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením změny půdní struktury a hydraulických charakteristik člověkem vytvořených půd používaných v zasakovacích zařízeních typu dešťová zahrada. Dešťové zahrady se nedávno staly populární ...
  • Vodní režim vegetační vrstvy extenzivní zelené střechy 

   Autor: Hanzlíková Jitka; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Císlerová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Významným úkolem při adaptaci na změnu klimatu, zejména ve městských oblastech, je vývoj antropogenních systémů půda-rostlina, jejichž příkladem jsou i zelené střechy. Podrobné studie zabývající se hydrologickou rovnováhou ...
  • Studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákov 

   Autor: Janoušová Soňa; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Buršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předmětem diplomové práce je studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákov, dle zadání soukromého investora. Autor se zabývá zhodnocením současného stavu nádrže a návrhem její rekonstrukce tak, aby mohla být znovu užívána.
  • Popis povrchu orné půdy s využitím stereofotogrammetrie 

   Autor: Florian Martin; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Kroulík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
   Diplomová práce se zabývá vývojem povrchu orné půdy s využitím stereofotogrammetrické metody. Popisuje a porovnává vývoj vybraných půdních charakteristik na čtyřech druzích kultivace v časové řadě 60 dní. Vyhodnocuje změny ...
  • Nakládání s odpady na sběrném dvoře zaolejovaných vod 

   Autor: Vlček Jakub; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a pojednává o novém uspořádání prostoru sběrného dvora v důsledku modernizace zařízení "Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod." V diplomové práci jsou zahrnuty základní ...
  • Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela Sv. Anny ve Vižňově 

   Autor: Peleška Oldřich; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce je součástí víceoborového výzkumu barokních kostelů patřících do Broumovské skupiny. V práci je pak zkoumán pohyb vody ve zdivu kostela sv. Anny ve Vižňově a v půdě v bezprostřední blízkosti kostela. V práci byla ...
  • Studie proveditelnosti revitalizace toku Musík 

   Autor: Mrázková Nikola; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Hrabák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na posouzení možnosti revitalizace vodního toku Musík na říčním kilometru 5,700 až 6,350, v katastrálním území Nalžovice. Byly vytvořeny dvě varianty revitalizačních úprav, jež byly vzájemně ...
  • Vliv hydrografické sítě na celkový odtok z povodí v modelu SMODERP 

   Autor: Frühaufová Eliška; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Niedlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část obecně popisuje povrchový odtok, hydrografickou síť a výpočet povrchového odtoku v modelu SMODERP2D. Následuje část praktická, kde byl výpočet proveden pro 2 povodí (lesní ...
  • Optimalizace měření odtoku na mobilním dešťovém simulátoru 

   Autor: Stašek Jakub; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Uhlířová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce si klade za cíl zlepšit měření na mobilním dešťovém simulátoru. Zpracovat data, vyhodnotit vzniklé chyby, jejich vliv na výsledek a limitovat jejich opakování. Data byla získána z měření povrchového ...
  • Citlivostní analýza vstupních parametrů modelu HEC-HMS 

   Autor: Vlasák Karel; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Hanel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá citlivostní analýzou vstupních parametrů hydrologického modelu HEC-HMS. Jedná se o parametry CN (číslo odtokové křivky), počáteční ztráta, procento nepropustných ploch a doba zdržení. Analýza ...