Recently added

Now showing items 21-40 of 145

  • Metodika stanovení hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace C pomocí mobilního dešťového simulátoru 

   Author: Roudnická Adéla; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Mistr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Vliv jednotlivých druhů vegetace na vodní erozi na zemědělských plochách (C-faktor) byl v minulosti stanovován již několikrát mnoha lidmi a institucemi a mnoha různými způsoby. Pro české podmínky tyto hodnoty naposledy ...
  • Pozemkové úpravy katastrálním území Údlice 

   Author: Wlazlová Kateřina; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Jusková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním zjednodušené studie návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Údlice. Cílem práce je zpracovat návrh protierozních opatření pro erozně hodnocené plochy a návrh konceptu ...
  • Využití dat RPAS pro hodnocení stavu zemědělských pozemků 

   Author: Středa Lukáš; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Brant Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Multispektrální data, obzvláště pak z červené a blízké infračervené spektrální oblasti, prokázala svůj význam při detekci vegetace v aplikacích dálkového průzkumu Země. V~současné době je těchto poznatků využíváno v oboru ...
  • Studie vodní nádrže v povodí toku Jacaré (Brazílie) 

   Author: Dřímal Zdeněk; Supervisor: David Václav; Opponent: Nováková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá komplexní studií výstavby malé vodní nádrže v povodí toku Jacaré, které se nachází v centrální Brazílii ve státě Distrito Federal (dále DF) ve Federativní Republice Brazílie. Cílem této práce ...
  • Optimalizace návrhu revitalizačních opatření malých a středních vodních toků na základě způsobu hodnocení jejich hydromorfologického stavu dle požadavků Rámcové směrnice o vodách 

   Author: Šindlarová Tereza; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Galia Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce řeší návrh revitalizačních opatření na malých a středních vodních tocích. Cílem práce je návrh takových opatření, která prokazatelně dosáhnou dobrého stavu hydromorfologické složky ekologické kvality toků tak, ...
  • Vývoj půdního mikrotensometru pro bodové měření výšky vody 

   Author: Holečková Martina; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Boháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V současné době neexistuje mnoho zařízení, které by byly schopny spolehlivě bodově měřit tlakovou výšku vody v pórovitém prostředí. Tato diplomová práce se zabývá vývojem mikrotenzometrů s průměrem propustných elementů 1,1 ...
  • Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela 

   Author: Chalupová Anna; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Richter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce je jednou ze součástí mnohooborového průzkumu barokních kostelů z takzvané Broumovské skupiny, vytvořené na základě návrhů stavitelů a architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Práce zkoumá transport ...
  • Studie řešení situace zamokření pozemků v hospodářském obvodu podniku Agra Řisuty s.r.o. 

   Author: Kačenová Klára; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Job Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá zamokřením zemědělských pozemků a důsledky, které toto zamokření přináší. Zkoumá příčiny zamokření pomocí analýz, průzkumů a pozorování. Na konec také navrhuje možnosti řešení problémů na jednotlivých ...
  • Vyhodnocení vodního režimu rašeliny na lokalitě NPR Rašeliniště Jizery 

   Author: Sedlmaierová Pavlína; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Dušek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením vodního režimu rašeliny v lokalitě Ochranného pásma Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery (OP NPR Rašeliniště Jizery), konkrétně v dílčí lokalitě Velká jizerská louka ? ...
  • Studie protierozních a protipovodňových opatření v k.ú.Zeměchy, okr.Mělník 

   Author: Burda Josef; Supervisor: Vrána Karel; Opponent: Benešová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Cílem této diplomové práce je návrh protipovodňových a protierozních opatření na pozemcích směřujících do obce Zeměchy (okr. Mělník). Nejprve byla spočítána a vyhodnocena erozní ohroženost jednotlivých pozemků povodí a ...
  • Testování nových čidel tlaku půdního vzduchu 

   Author: Špinettiová Darina; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tématem diplomové práce je zjišťování tlaku půdního vzduchu pomocí nově vyvinutých čidel tlaku půdního vzduchu a vyhodnocení dat, která tato čidla naměřila v terénu. Diplomová práce je rozdělena do tří část. První část ...
  • Návrh suché nádrže nad obcí Nučice - rozšířená dokumentace pro ÚR 

   Author: Kysela Ondrej; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Ansorge Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá terénním průzkumem zaměřeným na posouzení stavu povodí Konojedského potoka nad obcí Nučice. Shromažďování potřebných dat pro tvorbu dokumentace pro územní rozhodnutí na projekt suché nádrže. Tato nádrž bude ...
  • Studie revitalizace návesní nádrže v obci Lounky, okr.Roudnice n.L. 

   Author: Marčík Erik; Supervisor: Vrána Karel; Opponent: Čašek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   V diplomové práci s názvem Studie revitalizace návesní nádrže v obci Lounky, okres Litoměřice jsem se zaměřil na návrh malé vodní nádrže, s členitým dnem přírodního charakteru. Obsahem této práce bylo navrhnout tvar nádrže, ...
  • Studie revitalizace části toku Hustířanka 

   Author: Hejtman Aleš; Supervisor: Koudelka Petr; Opponent: Buršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem mé práce bylo provést návrh revitalizace na vodním toku Hustířanky, a to ve vybraném úseku 2,5 až 3,3 ř.km. Práce byla vytvořena dle struktury dokumentace pro stavební povolení a na základě získaných podkladů. V ...
  • Posouzení odběrů závlahové vody z Labe v oblasti Hradec Králové - Pardubice-Přelouč 

   Author: Tejkl Adam; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Skalická Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Tato diplomová práce pojednává o kvantifikaci objemů vody použitelné k závlaze zemědělských ploch v oblasti Hradec Králové - Pardubice - Přelouč. Praktickým cílem práce je návrh metodiky pasportizace závlahových čerpacích ...
  • Studie PPO v povodí Nihošovického potoka 

   Author: Soutor Jiří; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Baloun Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomová práce se věnuje srážko-odtokovým poměrům na povodí Nihošovického potoka a na základě výsledků odtoků řeší možná protipovodňová opatření místních vybraných obcí. Na základě získaných a vytvořených podkladů ...
  • Studie zahrazení strže Schüttinggraben a Holzschlaggraben 

   Author: Melhubová Sabina; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Zuna Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Diplomová práce na téma Studie zahrazení strže Schüttinggraben a Holzschlaggraben řeší návrh stabilizace aktivních strží na povodí Gimbach. Diplomová práce se nejprve věnuje popisu povodí Gimbach z hlediska přírodovědeckého ...
  • Studie PPO v povodí Třebčického potoka 

   Author: Raganová Jana; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Tichá Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce se zabývá studií srážko-odtokových poměrů na povodí Třebčického potoka a možnostmi protipovodňové ochrany obcí v něm ležících. Na základě podkladů zpracovaných v SW ArcGIS byl vytvořen současný model povodí, ...
  • Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach 

   Author: Slavíková Lucie; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Hála Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V diplomové práci "Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach" je popsán výpočet stoletého průtoku s využitím srážko-odtokového modelování v software HEC-HMS. Analýza je provedena pro povodí toku ...
  • Přírodní areál pro sport a vzdělání - území Houštka 

   Author: Provazník Oktavián; Supervisor: Babuská Jana; Opponent: Málek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)