Now showing items 1-20 of 278

  • Analýza plošného zastoupení vegetace na zemědělském pozemku s využítím družicových dat a dat RPAS 

   Author: Tomáš Najman; Supervisor: Krása Josef; Opponent: David Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Práce se zabývá využitelností družicových a RPAS dat v oblasti stanovení prostorové distribuce pokryvnosti vegetace. Za tímto účelem byly nad zemědělským pozemkem osetým řepkou ozimou provedeny dva nálety (podzimní a jarní) ...
  • Posouzení změn využití území v povodí VN Vrchlice a jejich vlivu na retenci srážek 

   Author: Julie Winterová; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Dostál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce sleduje vývoj využití území a průměrných hodnot CN v povodí nádrže Vrchlice od 19. století do současnosti. Práce pojednává o možnostech využití historických mapových podkladů k získání mapy land-use v daném ...
  • Zrnitostní složení rýhové eroze 

   Author: Romana Kubínová; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Žížala Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Obsahem této diplomové práce je stanovení a porovnání zrnitostního složení půdního sedimentu získaného z odtoku během zadešťování venkovních i laboratorních experimentálních ploch dešťovým simulátorem. V rámci práce byly ...
  • Studie revitalizace Rožanského potoka 

   Author: František Novotný; Supervisor: Koudelka Petr; Opponent: David Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá revitalizací Rožanského potoka v zátopě plánované suché nádrže u obce Království v délce zhruba 300 m. Cílem je zpracování revitalizace toku, s ohledem na dané podmínky a omezení území. V ...
  • Studie výstavby nádrže u obce Aydarly v Kazachstánu 

   Author: Anastassiya Bukharina; Supervisor: David Václav; Opponent: Černochová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je studie výstavby vodní nádrže na řece Kokterek v obci Aydarly v Kazachstáně. Tato nádrž je určena především pro plnění závlahových potřeb hospodářství společnosti TOO Žarkent Frukt zaměřeného ...
  • Teplotní režim zkušebních ploch zelených střech 

   Author: Marek Petreje; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Klečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice teplotního režimu experimentálních zelených střech na budově Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) v Buštěhradě. V rámci teoretické části byla zpracována ...
  • Odtok z experimentálních ploch extenzivních zelených střech 

   Author: Markéta Frídová; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Sobotková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a zhodnocením srážkoodtokových vlastností na čtyřech experimentálních zkušebních plochách umístěných na střeše Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu. Zkušební ...
  • Návrh zkušebních ploch pro výzkum souvrství intenzivních zelených střech 

   Author: Tereza Zemanová; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Trakal Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato práce se zabývá tématikou souvrství intenzivních zelených střech a je rozdělena na rešeršní, teoretickou, laboratorní a projekční část. Rešeršní část diplomové práce je zpracovaná na téma zelené střechy se zaměřením ...
  • Studie výstavby malé vodní nádrže v lokalitě Za tratí u Bílého Kostela nad Nisou 

   Author: Klára Vejvalková; Supervisor: David Václav; Opponent: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce je dle zadání zpracována formou studie. Jedná se o výstavbu malé vodní nádrže či tůně. V práci se zabývám návrhem a posouzením možných variant řešení. Varianty jsou zpracovány jako kombinace dvou ...
  • Fotogrammetrické vyhodnocení kapkové eroze 

   Author: Michal Vrána; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Zumr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním kapkové eroze na třech odlišných půdách na čtyřech měřících stanovištích v Rakousku a České republice. Půdní vzorky byly vystaveny přirozeným srážkám. Na každém měřícím ...
  • Posouzení možnosti zvýšení transformace povodňové vlny kaskádou rybníků v Dolním Dobřejově 

   Author: Monika Smrčinová; Supervisor: David Václav; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá možností zvýšení transformace povodňové vlny kaskádou rybníků. Nejdříve je provedeno posouzení transformace vlny na nejníže položeném rybníku, který je jako jediný aktuálně průtočný. Následně ...
  • Studie rekonstrukce malých vodních nádrží v Týnci nad Labem 

   Author: Anna Tceliapina; Supervisor: David Václav; Opponent: Koudelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je rekonstrukce soustavy tvořené třemi rybníky ve městě Týnec nad Labem. Práce má formu studie a skládá se ze tří částí. První z nich se zabývá obecnou problematikou rybníků. V druhé časti ...
  • Návrh kompostárny města Králíky 

   Author: Jílková Markéta; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato práce v úvodu pojednává o stávající legislativě se zaměřením na nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a dále zmíní společenské i politické tendence nakládání s těmito odpady. Také popíše základní charakteristiku ...
  • Využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy 

   Author: Adensamová Šárka; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Hanzík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Teoretická část diplomové práce obsahuje rešerši přístupů k navrhování objemů akumulačních nádrží na dešťovou vodu pro využití v závlahových systémech. Shrnuje známé postupy výpočtu dle technických norem a dalších zdrojů. ...
  • Vodohospodářká opatření povodí Hajného potoka 

   Author: Bauer Petr; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je koncepční vodohospodářské řešení na území o rozloze asi 2,5 ha nacházejícím se v Národním parku Šumava, v okresu Prachatice. Cílem je náprava nevhodných technických opatření provedených ...
  • Ovesenský potok - studie VH opatření 

   Author: Všetečka Jan; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této bakalářské práce je studie vodohospodářských opatření pro Ovesenský potok, nalezení a vypracování koncepčních opatření na korytě vodního toku nad zaústěním do zatrubněného úseku. Za tímto účelem bude proveden ...
  • Příprava technického zadání rekonstrukce ÚRAO Richard Litoměřice 

   Author: Joštová Adéla; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Hladová Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Hlavním tématem práce je příprava rekonstrukce úložiště radioaktivního odpadu Richard v Litoměřicích, a to zejména druhé etapy této rekonstrukce, ve spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů. Výsledkem práce je ...
  • Studie biodegradačního zařízení pro kontaminované stavební odpady 

   Author: Funkeová Veronika; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Blažková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato diplomová práce pojednává o dekontaminačním zařízení, na kterém budou sanovány nebezpečné odpady biodegradací. Pozornost je zde soustředěna na stavební odpady dle Katalogu odpadů. Tato sanační metoda na základě ...
  • Návrh sportovně rekreačního areálu-Tismenické údolí, Tábor 

   Author: Pánová Lucie; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Jirkovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   V diplomové práci jsem se zaměřila na možnost revitalizace nevyužívané rokle v centru města Tábor za účelem vytvoření sportovně rekreačního areálu v lesoparku. Součástí revitalizace je návrh vodohospodářských úprav na ...
  • Revitalizace Klenečského potoka 

   Author: Hevák Zdeněk; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Nevšímalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení revitalizace Klenečského potoka v přírodní rezervaci Postřekovské rybníky. V rámci práce je navrženo nové, přírodě blízké koryto Klenečského ...