Now showing items 1-20 of 311

  • Adaptace na klimatickou změnu na Praze 9 a 14 

   Author: Nesnídal David; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Kos Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Alternativa zpracování tekutých odpadů - skládka Růžodol 

   Author: Grünbaum Jakub; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Analýza historického vývoje rybníků na Bohdanečsku 

   Author: Papežová Hana; Supervisor: David Václav; Opponent: Kavka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Práce se zabývá grafickým porovnáním historického vývoje rybníků od roku 1720 do současnosti. Podkladové mapy zahrnovaly mapy Müllerova mapování, I. vojenského mapování, II. vojenského mapování, III. vojenského mapování, ...
  • Analýza historického vývoje rybníků v oblasti mezi Chocní a Borohrádkem 

   Author: Keprtová Erika; Supervisor: David Václav; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V oblasti mezi Chocní a Borohrádkem se dříve nacházelo mnoho rybníků, které následně byly vypuštěny. O několik desítek let později byly některé rybníky obnoveny nebo vystavěny nové. V bakalářské práci se využijí staré mapy ...
  • Analýza plošného zastoupení vegetace na zemědělském pozemku s využítím družicových dat a dat RPAS 

   Author: Tomáš Najman; Supervisor: Krása Josef; Opponent: David Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Práce se zabývá využitelností družicových a RPAS dat v oblasti stanovení prostorové distribuce pokryvnosti vegetace. Za tímto účelem byly nad zemědělským pozemkem osetým řepkou ozimou provedeny dva nálety (podzimní a jarní) ...
  • Analýza problémů a vyhodnocení podkladů pro protipovodňovou ochranu obcí Zvířetice-Podhradí 

   Author: Rechcíglová Nikola; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach 

   Author: Slavíková Lucie; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Hála Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V diplomové práci "Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach" je popsán výpočet stoletého průtoku s využitím srážko-odtokového modelování v software HEC-HMS. Analýza je provedena pro povodí toku ...
  • Biocentrum Doubice 

   Author: Mlčkovská Zuzana; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Kučerová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Citlivostní analýza vstupních parametrů modelu HEC-HMS 

   Author: Vlasák Karel; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Hanel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá citlivostní analýzou vstupních parametrů hydrologického modelu HEC-HMS. Jedná se o parametry CN (číslo odtokové křivky), počáteční ztráta, procento nepropustných ploch a doba zdržení. Analýza ...
  • Časový vývoj odtokových poměrů v oblasti Kladna 

   Author: Borčová Jana; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Dobrovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Detailní analýza proudových poměrů v údolní nivě 

   Author: Rosenbergová Eva; Supervisor: Valentová Jana; Opponent: Filip Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Experimentální výzkum infiltrace do substrátu zelené střechy 

   Author: Tománková Klára; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Balík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální výzkum infiltrace do substrátu zelené střechy 

   Author: Šebestová Jana; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Jelínková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Fotogrammetrické vyhodnocení kapkové eroze 

   Author: Michal Vrána; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Zumr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním kapkové eroze na třech odlišných půdách na čtyřech měřících stanovištích v Rakousku a České republice. Půdní vzorky byly vystaveny přirozeným srážkám. Na každém měřícím ...
  • Fyzikální a hydraulické charakteristiky technogenní půdy pro dešťové zahrady 

   Author: Hečková Petra; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Pyšková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením změny půdní struktury a hydraulických charakteristik člověkem vytvořených půd používaných v zasakovacích zařízeních typu dešťová zahrada. Dešťové zahrady se nedávno staly populární ...
  • Fyzikální modelování infiltrace srážky pod hranou fotovoltaického panelu 

   Author: Pytlová Eva; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Jelínková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Hodnocení charakteristik povrchového odtoku a ztráty půdy během vegetační sezóny 

   Author: Hažerová Lada; Supervisor: Davidová Tereza; Opponent: Kroulík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Hodnocení retenční kapacity malých vodních nádrží a potenciálu jejího zvýšení v povodí Blanice 

   Author: Zrzavecká Anna; Supervisor: David Václav; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Snaha o zvyšování zásoby vody v krajině je v dnešní době stále více aktuální hlavně v souvislosti s extrémně suchými obdobími. Významným zdrojem zásoby vody pro řešení tohoto problému jsou bezesporu malé vodní nádrže v ...
  • Hrazení bystřin v povodí LP č. 9 Lužické Nisy 

   Author: Tomáš Horák; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem diplomové práce je řešit problematiku hrazení bystřin v lokalitě blízko obce Panenská Hora v Libereckém kraji. Práce je zhotovena jako projektová dokumentace stupně DSP, dokumentace pro stavební povolení. V ...
  • Hydrologická bilance malých vodních nádrží 

   Author: Anna Tceliapina; Supervisor: David Václav; Opponent: Beran Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Daná diplomová práce je věnovaná problematice bilance malých vodních nádrží. Byla sestavena bilanční rovnice a byl dán předpoklad, že přítok podzemní vody bude jedním z prvků ovlivňujících tuto bilanci. V teoretické části ...