Now showing items 1-20 of 354

  • Adaptace na klimatickou změnu na Praze 9 a 14 

   Author: Nesnídal David; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Kos Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Alternativa zpracování tekutých odpadů - skládka Růžodol 

   Author: Grünbaum Jakub; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Analýza historického vývoje rybníků na Bohdanečsku 

   Author: Papežová Hana; Supervisor: David Václav; Opponent: Kavka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Práce se zabývá grafickým porovnáním historického vývoje rybníků od roku 1720 do současnosti. Podkladové mapy zahrnovaly mapy Müllerova mapování, I. vojenského mapování, II. vojenského mapování, III. vojenského mapování, ...
  • Analýza historického vývoje rybníků v oblasti mezi Chocní a Borohrádkem 

   Author: Keprtová Erika; Supervisor: David Václav; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V oblasti mezi Chocní a Borohrádkem se dříve nacházelo mnoho rybníků, které následně byly vypuštěny. O několik desítek let později byly některé rybníky obnoveny nebo vystavěny nové. V bakalářské práci se využijí staré mapy ...
  • Analýza plošného zastoupení vegetace na zemědělském pozemku s využítím družicových dat a dat RPAS 

   Author: Tomáš Najman; Supervisor: Krása Josef; Opponent: David Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Práce se zabývá využitelností družicových a RPAS dat v oblasti stanovení prostorové distribuce pokryvnosti vegetace. Za tímto účelem byly nad zemědělským pozemkem osetým řepkou ozimou provedeny dva nálety (podzimní a jarní) ...
  • Analýza povrchových teplot substrátu extenzivní vegetační střechy 

   Author: Thi Mai Dung Do; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Šípek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Tato studie se zabývá analýzou teplotního chování experimentální zelené střechy s důrazem na povrchové teploty a její interakci s environmentálními faktory. Během třinácti týdenního období byly monitorovány povrchové teploty ...
  • Analýza problémů a vyhodnocení podkladů pro protipovodňovou ochranu obcí Zvířetice-Podhradí 

   Author: Rechcíglová Nikola; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza sběru bioodpadu na Broumovsku 

   Author: Anna Tomková; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Schwarzová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce „Analýza sběru bioodpadu na Broumovsku“ se zabývá rozborem současného stavu a následným vyhodnocením sběru bioodpadu a nakládání s bioodpadem ve členských obcích Dobrovolného svazku obcí Broumovsko (DSO ...
  • Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach 

   Author: Slavíková Lucie; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Hála Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V diplomové práci "Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach" je popsán výpočet stoletého průtoku s využitím srážko-odtokového modelování v software HEC-HMS. Analýza je provedena pro povodí toku ...
  • Aspekty návrhu akumulačních jímek na dešťovou vodu pro automatické závlahové systémy 

   Author: Anna Ratzenbeková; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Hanzík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce je věnována problematice akumulačních dešťových nádrží pro automatické závlahové systémy. Teoretická část zahrnuje rešerši využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy, dosavadní známé a využívané ...
  • Biocentrum Doubice 

   Author: Mlčkovská Zuzana; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Kučerová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Citlivostní analýza modelu Watem/SEDEM 

   Author: Šimon Kutil; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Urban Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice vodní eroze a následného transportu sedimentů. Vývoj zemědělství výrazně ovlivnil situaci v krajině a vytvořil příznivější podmínky pro intenzivnější vznik těchto nepříznivých ...
  • Citlivostní analýza vstupních parametrů modelu HEC-HMS 

   Author: Vlasák Karel; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Hanel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá citlivostní analýzou vstupních parametrů hydrologického modelu HEC-HMS. Jedná se o parametry CN (číslo odtokové křivky), počáteční ztráta, procento nepropustných ploch a doba zdržení. Analýza ...
  • Časový vývoj odtokových poměrů v oblasti Kladna 

   Author: Borčová Jana; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Dobrovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Demonstrační experiment s měřením odtoku z extenzivních zelených střech 

   Author: Eliška Johanisová; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Kavka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice zelených střech. Zkoumá odtok vody z extenzivních zelených střech o různých skladbách při skrápěcím experimentu a popisuje prostorovou nerovnoměrnost skrápění při zvolené ...
  • Detailní analýza proudových poměrů v údolní nivě 

   Author: Rosenbergová Eva; Supervisor: Valentová Jana; Opponent: Filip Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Erozní a transportní procesy v povodí Záběhlického potoka - Sedlec-Prčice 

   Author: Monika Smrčinová; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Kapička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vodní eroze v povodí Záběhlického potoka, které se nachází na hranici Středočeského a Jihočeského kraje. Oblast povodí je převážně zemědělsky využívaná, proto zde dochází k erozi a ...
  • Experimentální výzkum infiltrace do substrátu zelené střechy 

   Author: Tománková Klára; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Balík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální výzkum infiltrace do substrátu zelené střechy 

   Author: Šebestová Jana; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Jelínková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Experimentální výzkum zamrzání vody v pórovitém prostředí 

   Author: Jakub Jurák; Supervisor: Sobotková Martina; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout zcela novou experimentální sestavu a provést experimenty mrznutí a tání s aplikací vzácného plynu argonu. Experimenty byly provedeny na vzorcích naplněných odplyněnou destilovanou ...