Now showing items 42-61 of 76

   Subject
   povodně, protipovodňová opatření, ochranná hráz, Staré Ouholice [1]
   propustek, hydraulika propustků, vtok, geometrie vtoku, volná hladina, tlakové proudění, místní ztráta, zúžená hloubka, součinitel, vír, kapacita, fyzikální modelování, zahlcení vtoku [1]
   propustky, ztráta na výtoku z propustku, ztráta náhlým rozšířením, Bordova ztráta, součinitel místní ztráty na výtoku, fyzikální modelování [1]
   proudění vzduchu,rychlost a směr větru,logaritmický profil větru,drsnostní výška,třecí rychlost,přízemní vrstva atmosféry [1]
   Proudění,jednorozměrný model,kapacita koryta,Červený potok,průtok,záplavové čáry,program HEC-RAS,ochranné hrázky [1]
   překlopné srážkoměry, intenzita srážek, čidlo vlhnutí listu, doba trvání srážky, laserový detektor srážek, městská hydrologie [1]
   radiační bilance zemského povrchu,krátkovlnná radiace,albedo,dlouhovlnná radiace,pyranometr,pyrgeometr,difuzní krátkovlnné záření,extenzivní zelené střechy [1]
   radiation balance of the Earth's surface,shortwave radiation,albedo,longwave radiation,pyranometer,pyrgeometer,diffuse shortwave radiation,extensive green roof [1]
   Rainfall detection,non-traditional sensors,TMS3 sensors,laser precipitation monitor [1]
   rainfall interception, interception loss, saturated interception capacity, free throughfall, rainfall interception model, Norway spruce [1]
   River hydraulics,one-dimensional and two-dimensional mathematical modeling of water flow,HEC-RAS River Analysis System,unsteady flow,water divider,reservoir,Manning´s roughness coefficient [1]
   Sediment transport, uncertainty analysis, delivered concentration [1]
   Sediment transport,bimodal mixture,image processing,porosity [1]
   široká koruna, měření průběhů hladin, vliv spodní vody, vlnovitý vodní skok [1]
   Široká koruna,zatopený přepad,nedokonalý přepad,posouzení metod výpočtu nedokonalého přepadu,úplav za korunou,věta o hybnosti proudu kapalin [1]
   Temperature gradient,atmospheric stability,air temperature and humidity,atmospheric boundary layer,wind roses,water vapor flux [1]
   Teplotní gradient,stabilita atmosféry,teplota a vlhkost vzduchu,mezní vrstva,větrné růžice,přízemní vrstva atmosféry,toky vodní páry [1]
   teplotní stratifikace vodních nádrží,klimatická změna,vliv změny klimatu,emisní scénáře,projekce změny klimatu v regionálním měřítku,vodárenské nádrže Souš a Josefův důl v Jizerských horách [1]
   tipping bucket raingauge, rainfall intensity, leaf wetness sensor, rainfall duration, laser precipitation monitor, urban hydrology [1]
   Transport sedimentu, analýza nejistot, dopravní koncentrace [1]