Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh bytového domu v Bratislavě 

   Author: Michal Kůřil; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Šatava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Předmětem této práce je podrobné zpracování statického návrhu vybraných prvků v bytovém domě. Postupně je vypracován návrh základové desky a suterénních stěn z vodonepropustného betonu, návrh sloupů v podzemním podlaží, ...
  • Návrh nosné konstrukce domova pro seniory v Horoměřicích 

   Author: Vít Verner; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nosných konstrukcí objektu domova pro seniory v Horoměřicích. Autor provedl drobné úpravy původního architektonického návrhu, zvolil vhodný konstrukční systém budovy, stanovil působící ...
  • Porovnání mechanických vlastností zdiva pojeného tenkovrstvými maltami za různých podmínek 

   Author: Jan Harš; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato diplomová práce je zaměřená na porovnání mechanických vlastností nově vyráběné silikátově-disperzní tenkovrstvé malty s běžně používanou tenkovrstvou maltou na cementové bázi. V úvodu jsou popsány vlastnosti jednotlivých ...
  • Prefabrikované stěnové panely ze zdiva 

   Author: Kristýna Richterová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Předmětem této diplomové práce je zhodnocení proveditelnosti nového systému prefabrikovaných panelů ze zdiva. První částí je vypracování rešerše o historických a současných typech prefabrikovaných stěnových panelů ze zdiva. ...