Now showing items 1-19 of 19

  • Adobe Brick as a Building Material 

   Author: Gubasheva Samal; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Adobe je jedním z nejstarších stavebních materiálů ze země a některých organických materiálů. Dostupnost, jednoduchost výroby a minimální úsilí pro dlouhodobou údržbu cihel Adobe činí tento materiál populární po celém ...
  • Analýza soudržnosti chemické kotvy v cementových kompozitech 

   Author: Holíková Barbora; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá soudržností chemické kotvy. Cílem je zjistit, jaký vliv má použití drátkobetonu a množství použitých drátků na hloubku kotvení dodatečně vlepované výztuže, a porovnat výsledky s prostým betonem. Pro ...
  • Design of load-bearing structure of an office building with large slab opening 

   Author: Zharas Madina; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato bakalářská práce je základním stavebním provedením kancelářské budovy INTOZA. Všechna konstrukční a technické řešení řešení hlavních nosných konstrukcí, obálky a výpočty budov byly provedeny podle českých a evropských ...
  • Konstrukční řešení objektu s konferenčním sálem 

   Author: Slavata Martin; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této práce je porovnat konstrukční varianty objektu s konferenčním sálem a provést návrh jedné vybrané varianty. Ve stručnosti jsou představeny jednotlivá konstrukční řešení, jejich výhody a nevýhody. Při návrhu ...
  • Konstrukční řešení zelené fasády 

   Author: Haber Josef; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a pozdějším návrhem vertikální vegetační konstrukce, známou též jako zelená fasáda. Práce se zabývá vlivy tohoto řešení na vnitřní prostředí budov, stejně tak jako na vliv celé stavby ...
  • Kroucení železobetonových prvků 

   Author: Vesecký Jan; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce je zaměřena na problematiku kroucení železobetonových prutových prvků. V úvodu jsou popsány typické případy, při kterých ke kroucení dochází. Dále je podrobněji popsáno několik normových návrhových postupů a na ...
  • Krystalizační přísady a odolnost betonu proti působení tlakové vody 

   Author: Kovář Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Fládr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na otestování vlivu krystalizační přísady do betonu. Jejím obsahem je přehled dostupných krystalizačních přísad, které jsou nabízeny na trhu, jejich charakteristiky a možnosti využití. ...
  • Optimalizace betonových prvků pomocí genetických algoritmů 

   Author: Kuvaldina Margarita; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   This abstract can include spoilers to the thesis. If you would like to enjoy the process of reading more, I kindly suggest you skipping it and getting back to it later on. In the following work, the author has developed a ...
  • Ponorné molo z vláknobetonu 

   Author: Buchlák Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh systému modulových ponorných mol z vláknobetonu, která jsou nadnášena vzduchovým vakem, který se při nebezpečí velké vody vypustí a molo tak klesne ke dnu. Začátek tvoří obecné ...
  • Průhyby stropních konstrukcí od smršťování 

   Author: Genserová Tereza; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení procentuálního podílu průhybu od smrštění na celkovém průhybu železobetonových stropních konstrukcí. Nejprve jsou popsány průhyby a smršťování. Dále jsou uvedeny výpočtové ...
  • Social Welfare Centre 

   Author: Adámková Sabina; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Zadání: Existující novostavba psychoterapeutické a psychosomatické kliniky, Praha 10 - Strašnice. Řešení:Předběžný návrh nosných konstrukcí stavby, detailní návrh ohybové výztuže stropní konstrukce
  • Statické řešení vložkového stropu nad rohovým oknem 

   Author: Harš Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na statické řešení vložkového stropu nad rohovým oknem. Začátek tvoří shrnutí používaných variant řešení stropu nad rohovým oknem. Dále je navrženo řešení, jakým by se dal staticky řešit ...
  • Studie velkorozponové stropní konstrukce administrativní budovy 

   Author: Bělohradská Lucie; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem velkorozponové stropní konstrukce na objektu řešeném v rámci semestrálního projektu. V první části práce jsou popsány různé varianty stropní konstrukce na větší rozpony. V další části už ...
  • Tvorba a aplikace výpočetní pomůcky pro stanovení vnitřních sil na deskách 

   Author: Bulíčková Aneta; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Hlavním cílem této práce je vytvoření přehledné výpočetní pomůcky, která stanovuje momenty na železobetonových deskách po obvodě podepřených. Vytvořený program umožňuje snadné zadání parametrů desky a po provedení výpočtu ...
  • Úbytek záměsové vody v čerstvém betonu během dopravy na stavbu 

   Author: Hlavsa Zdeněk; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Fládr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na odpařování vody z čerstvého betonu a problematiku vodního součinitele. V první části jsou uvedeny vlivy jednotlivých složek betonu na celkový obsah vody a hodnotu vodního součinitele. ...
  • Vliv geometrie konstrukce na statické působení lokálně podepřených desek 

   Author: Hynek Tomáš; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Obsahem bakalářské práce je analýza lokálně podepřených desek s ohledem na rozdílnou geometrii nosných konstrukcí. V první části práce je zpracován základní přehled problematiky lokálně podepřených desek a jejich statického ...
  • Vliv příměsí na rychlost nárůstu pevnosti 

   Author: El Aminová Barbora; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Bakalářská práce se zaměřuje na příměsi, které se mimo jiné používají do vysokohodnotných betonů. Nejprve se zabývá složkami, návrhem receptury a výrobou prostého a vysokohodnotného betonu, následně jsou specifikovány možné ...
  • Využití neuronových sítí pro tvorbu materiálových modelů 

   Author: Benková Patrícia; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   V tejto práci je predstavené využitie umelých neurónových sietí pri predikcii správania materiálov. Hlavnou motiváciou je tvorba pracovného diagramu betónu raného veku s cieľom vymodelovať vhodnú neurónovú sieť a porovnať ...
  • Vyztužování stropních desek na protlačení 

   Author: Kirschbaum Jakub; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou protlačení u stropních desek. Hlavním předmětem zájmu bude návrh třmínkové výztuže a smykových trnů. Třmínková výztuž bude navrhována dle postupu, který je uveden v ČSN ...