Now showing items 1-15 of 15

  • Analýza výstavby malé čistírny odpadních vod v obci do dvou tisíc ekvivalentních obyvatel 

   Author: Hošková Hana; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu výstavby biologicko-mechanické čistírny odpadních vod včetně kompletní kanalizační sítě. Práce nejprve popisuje úvod do problematiky zneškodňování odpadních vod, včetně přehledu ...
  • Ekonomické vyhodnocení variant plánované přeložky silnice II/154 Třeboň 

   Author: Potužák Jan; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá plánovanou přeložkou silnice II/154 Třeboň v Jihočeském Kraji. Nejprve práce představuje veřejné zakázky. Dále práce představuje úskalí výstavby v Chráněných krajinných oblastech a popisuje ...
  • Finanční analýza a porovnání dvou stavebních podniků 

   Author: Denis Gabriel; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tématem bakalářské práce je vypracování finanční analýzy dvou stavebních podniků a jejich následné porovnání. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První je teoretická část a zabývá se vysvětlením finanční ...
  • Finanční analýza a porovnání dvou stavebních společností 

   Author: Požár Marek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je teoretické a praktické zpracování finanční analýzy a mezipodnikového srovnání stavebních společností BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. a Stylstav s.r.o. První část je teoretická a zabývá se ...
  • Finanční analýza a porovnání výkonnosti dvou stavebních podniků 

   Author: Vratislav Kořínek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy a porovnání výkonnosti dvou vybraných stavebních podniků TERMIL s.r.o. a 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Práce je zpracována do dvou částí. První část ...
  • Finanční analýza stavebního podniku 

   Author: Jiří Drahoňovský; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou stavebního podniku a je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části je popisována samotná finanční analýza, zdroje dat, vybrané metody a ukazatele. ...
  • Finanční řízení stavebního podniku 

   Author: Antošová Karolína; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce je věnovaná tématu finančního řízení stavebního podniku. V teoretické části jsou nejprve popsány úkoly, cíle a rizika působící na finanční management, následně je vysvětleno i podnikové účetnictví, ...
  • Formy a zdroje financování bydlení 

   Author: Vilikus Vilém; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá několika formami a zdroji financování bydlení v České republice. V úvodní části této práce je představen bytový fond, jeho struktura a bytová výstavba na našem území. Ve druhé části se ...
  • Hodnocení variant výstavby a ekonomické efektivnosti investičního záměru 

   Author: Kollmann Martin; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Práce se zabývá investičním projektem výstavby a prodeje bytového domu. Hlavní náplní práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost projektu. V práci je popis ekonomických ukazatelů a pojmů používaných při investičních ...
  • Nabídky na veřejné zakázky rekonstrukcí kulturních památek 

   Author: Sojková Veronika; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou správného sestavení nabídek na rekonstrukce stavebních památek do výběrových řízení veřejných zakázek. Teoretická část práce je věnována legislativě České republiky, konkrétně ...
  • Proces investičního rozhodování stavebního podniku 

   Author: Knapová Helena; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá investováním stavebního podniku do strojů a zařízení. Práce ukazuje postup výběru konkrétního stavebního stroje i postup při výběru zdroje financování této investice, a to konkrétně výběr ...
  • Řízení rizik ve velké stavební společnosti 

   Author: Buriánková Dominika; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem této závěrečné práce je snaha o přiblížení poměrně složitého procesu řízení rizik ve velké stavební společnosti. První část práce je čistě teoretická část, kde se snažím podrobněji vysvětlit základní pojmy, které ...
  • Stanovení nákladů životního cyklu silničního mostu 

   Author: Špaček Jan; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V rámci teoretické části této práce bude provedena základní analýza problematiky životních cyklů staveb a jejich nákladů, skladby těchto nákladů a způsobu jejich stanovení. V praktické části pak budou aplikovány znalosti ...
  • Studie proveditelnosti rekonstrukce objektu za účelem provozování plaveckého bazénu 

   Author: Hlaveš Ladislav; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Cílem bakalářské práce je zpracování studie proveditelnosti na rekonstrukci plaveckého stadionu. Detailnější pozornost bude věnována analýze trhu a odhadu poptávky, analýze konkurence pro projekt, dále jednotlivým technologiím ...
  • Vyhodnocení efektivnosti investice do nemovitosti určené k nájemnímu bydlení 

   Author: Sergey Mochalin; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Úkolem bakalářské práce je pomoci drobnému investorovi, který plánuje koupit starší nemovitost za účelem její celkové přeměny na bytový dům vhodný k pronájmům v rámci bytových jednotek. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr ...