Now showing items 21-40 of 332

  • Proudění komplexních kalů s nenewtonskou nosnou kapalinou 

   Author: Mikoláš Kesely; Supervisor: Matoušek Václav; Opponent: Havlík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-21)
   Tato práce se zabývá prouděním nenewtonských komplexních směsí v potrubí. V rámci plnění cílů byla vytvořena unikátní a rozsáhlá experimentální databáze obsahující informace o chování směsí se značným rozpětím tokových ...
  • Optimalizace účinnosti odlehčovacích komor 

   Author: Jiří Procházka; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-23)
   Disertační práce se zabývá základním rozborem problematiky odlehčovacích komor, specificky trubní odlehčovací komory CSO Hobas Chamber. V první části práce se věnuji literární rešerši současného stavu OK, vhodnosti použití ...
  • Optické měření posunů pmocí SIR 

   Author: Jakub Antoš; Supervisor: Nežerka Václav; Opponent: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Vývoj technologií internetu věcí (IoT) otevřel cestu pro vzdálené hodnocení statického stavu konstrukcí. Takové posouzení může být provedeno monitorováním relativních posunů konstrukčních prvků, protože bezprostřední selhání ...
  • Nevytápěný půdní prostor a jeho trpelně-vlhkostní chování 

   Author: Jan Richter; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Ostrý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Nevyhřívaný půdní prostor (tzv. „Studený podkroví“), pokud jde o jeho vlhkost, je v posledních několika desetiletích jedním z nejproblematičtějších prostor ve stavební praxi. Problémy jsou obvykle spojeny s kondenzací, ...
  • Chování tenkostěnných Z-vaznic za požáru 

   Author: Ivo Schwarz; Supervisor: Wald František; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Studie shrnuje poznatky v řešení problematiky ocelových tenkostěnných profilů z hlediska návrhu za běžné teploty, zejména ale za požáru. Práce se konkrétně zaměřuje na Z vaznice při požární situaci, kdy dochází k přechodu ...
  • Vývoj vysoce únosného energii absobujícího, systému s kontrolovanou deformací 

   Author: Petr Hála; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-16)
   Přestože počet smrtelných dopravních nehod klesá, podíl kolize motorového vozidla s pevnou překážkou na počtu úmrtí zůstává neměnný. Za účelem snížení závažnosti těchto nehod a s tím spojených rizik siliční dopravy je v ...
  • Materiálová a konstrukční analýza silničních záchytných bodů 

   Author: Jiří Studnička; Supervisor: Pavlík Zbyšek; Opponent: Matiašovský Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-10)
   Hlavním cílem disertační práce bylo stanovení metody pro vývoj a validaci postupů pro počítačové modelování dějů zjištěných při reálných nárazových zkouškách záchytných systému a to s možností využití výsledků zkoušek ...
  • Pražské stavby pro výrobu a distribuci elektřiny a možnosti jejich konverze 

   Author: Marie Černeková; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Dvořáková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-10)
   Rozvoj techniky na přelomu 19. a 20. století je úzce spojen s rozvojem a využitím elektrické energie. Svázán je zejména s elektrárnami, rozvodnami a trafostanicemi, které jsou předmětem tohoto výzkumu. Výroba elektrické ...
  • Degradation Modelling of Concrete and Reinforced Concrete Structures Due to Carbonation, Chloride Ingress and Alkali-Silica Reaction 

   Author: Karolina Jandová; Supervisor: Šmilauer Vít; Opponent: Červenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-25)
   V dnešní době patří beton mezi nejvíce vyráběný materiál ve světě. Vlastnosti betonu a železobetonu se mohou zhoršovat z několika důvodů, v našem případě se zaměříme na karbonataci, vnikání chloridů a alkalicko-křemičitou ...
  • Analýza dynamického chování tribun vyvolaného účinky davu diváků 

   Author: Martin Verner; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-19)
   Práce se zabývá dynamickým namáháním tribun během sportovních událostí. Z pohledu proměnného zatížení, jsou tribuny primárně namáhány davem diváků. Diváci zpravidla nesledují sportovní akci pouze pasivně (vsedě nebo ve ...
  • Výzkum uplatnění plastových příčných podpor v železniční trati 

   Author: Vít Lojda; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Jiroušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-14)
   Tématem disertační práce je výzkum uplatnění pražců z polymerů v železniční trati. Železniční pražce se v ČR v současnosti vyrábějí ze dřeva, předpjatého betonu a oceli. Dřevěné pražce vynikají pro svou adaptabilitu a ...
  • Výzkum a zhodocení vybraných vlastnostní ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

   Author: Pavla Vacková; Supervisor: Luxemburk František; Opponent: Hýzl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-14)
   Důležitou položkou státního rozpočtu jsou investice do rozvoje a správy silniční infrastruktury. Takovéto investice dosahají i v malém rozsahu dopravních staveb milionových částek. Životnost asfaltových směsí, resp. ...
  • Plovoucí domy pro bydlení a rekreaci v podmínkách České republiky 

   Author: Hana Klapalová; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-29)
   Disertační práce se zabývá problematikou plovoucích domů pro trvalé bydlení a rekreaci v podmínkách České republiky. Teoretický úvod nastiňuje možnosti využívání plovoucích staveb pro bydlení i rekreaci pomocí rešerší ...
  • Ke kvalitě projektové dokumentace 

   Author: Martin Tuháček; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-24)
   Problematice projektové dokumentace a její kvalitě se obecně věnuje nedostatečná pozornost. Analýzy posudků znaleckých ústavů v České republice ukazují na skutečnost, že velký podíl vad na výstavbových projektech má často ...
  • Optimalizace kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a UHPC 

   Author: Milan Holý; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-16)
   V rámci své disertační práce jsem se zabýval optimalizací kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC nebo UHPFRC) spočívající zejména v aplikaci prefabrikované mostovky z UHPC. Využití ...
  • Využití optických vláken pro monitorování deformace v geotechnice 

   Author: Kristýna Čápová; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Tato práce poskytuje stručný a komplexní přehled dvou různých metod optovláknového snímání a jejich výhodného využití v geotechnickém monitoringu: Brillouin Optical Time Domain Analysis (BOTDA) a Fibre Bragg Gratings (FBG). ...
  • Interakce tlaku s ohybem prutů z korozivdorných ocelí 

   Author: Břetislav Židlický; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Pruty namáhané kombinací tlaku a ohybu jsou jedním z nejčastěji používaných konstrukčních prvků. Chování takovýchto prutů vyrobených z uhlíkové oceli bylo již dříve zkoumáno a na základě získaných dat byly odvozeny návrhové ...
  • Nové metody sanace plísní na stavebních konstrukcích 

   Author: Zuzana Rácová; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Demnerová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Předložená disertační práce je zaměřena především na biologickou degradaci stavebních materiálů a konstrukcí se zvláštním zřetelem na mikroskopické vláknité houby. Mikroskopické vláknité houby (plísně) se vyskytují všude ...
  • Únosnost a tuhost výztužných stěn z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva 

   Author: Lukáš Velebil; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Straka Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   V oblasti vícepodlažní výstavby získává stále větší uplatnění masivní deskový konstrukční systém z křížem vrstveného dřeva. Nejrozšířenějším způsobem spojování vrstev je celoplošné lepení, alternativou lepícího procesu je ...
  • Použití stříkané hydroizolační membrány v podzemních stavbách 

   Author: Barbora Píšová; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Kurth Helmut
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Jednou z aktuálně diskutovaných technologií v podzemním stavitelství je použití stříkaných hydroizolačních membrán. Tradičně se k zajištění vodotěsnosti podzemních staveb používají prefabrikované hydroizolační fólie, nicméně ...