Zobrazují se záznamy 1-20 z 337

  • Pravděpodobnostní hodnocení interakce mostu a koleje 

   Autor: Jiří Kašpárek; Vedoucí práce: Rotter Tomáš; Oponent práce: Plášek Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bezstyková kolej je v současné době preferována pro převedení běžné i vysokorychlostní dopravy po mostě. Pro posouzení přídavných sil v bezstykové koleji se aktuálně používá postup, který je založen na zastaralé metodě ...
  • MODELOVÁNÍ NEPRUŽNÝCH MATERIÁLŮ INSPIROVANÉ KVAZIKONTINUEM 

   Autor: Karel Mikeš; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Eliáš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Metoda kvazikontinua je hojně využívaná technika víceúrovňového modelování, která spočívá v použití přesného, ale výpočetně náročného atomistického nebo částicového modelu pouze v místech, kde je to vyžadováno, v kombinaci ...
  • Aplikace rázových vln na destrukci biomateriálů u IPP 

   Autor: Pavel Drlík; Vedoucí práce: Jíra Aleš; Oponent práce: Amler Evžen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Induratio penis plastica (Mb. Peyronii) je obtěžující onemocnění vazivové tkáně, postihující tuniku albugineu, na které vytváří tuhé jizevnaté pláty. Tyto pláty jsou rigidní a při erekci způsobují bolest a zakřivení penisu. ...
  • Aplikace stříkaného vlákonobetonu v konstrukcích podzemních staveb 

   Autor: Jan Sochůrek; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Stříkaný drátkobeton (vláknobeton) je technologie, která se uplatňuje v podzemním stavitelství při budování provizorních a definitivních obezdívek menších tunelových profilů, která dovoluje vynechat klasickou měkkou výztuž ...
  • Vliv drsnosti pláště betonových chladicích věží na jejich aerodynamické chování 

   Autor: Petr Harazim; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Holický Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Metody výpočetní mechaniky tekutin a plynů zažívají v posledních letech nebývalý rozmach. Využívají se zejména pro zjišťování aerodynamických vlastností konstrukcí a jejich interakce se vzdušným proudem. Díky poměrně ...
  • Optimalizace nosné konstrukce železobetonového skeletového systému 

   Autor: Michal Ženíšek; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Pukl Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-30)
   Železobetonové konstrukce jsou ve vyspělých zemích světa dlouhodobě jedním z nejvíce rozšířených stavebních systémů. Jejich velkou výhodou je široká rozmanitost tvarových řešení a výhodné statické parametry umožňující ...
  • Stavebně historický odkaz podnikatelské rodiny Kleinů od 2. poloviny 19. století 

   Autor: Petra Lenz; Vedoucí práce: Hulec Mikuláš; Oponent práce: Dvořáková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   Disertační práce se zaměřuje na stavebně historický odkaz moravské podnikatelské rodiny Kleinů v průběhu 19. století. Soustřeďuje se na mapování významných stavebních realizací v silničním a železničním odvětví, stavbu ...
  • Když Češi budovali Bulharsko. Působení českých inženýrů, architektů a stavitelů v bulharských zemích (1870-1918) 

   Autor: Nikolay Brankov; Vedoucí práce: Urlich Petr; Oponent práce: Dulla Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   Disertační práce shrnuje základní poznatky výzkumu autora, kterému se věnoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Téma působení českých architektů a inženýrů v Bulharsku (1870-1918) nebylo dosud systematicky prozkoumané a v ...
  • Cementové kompozity pro imobilizaci radioaktivního odpadu 

   Autor: Jaroslava Zatloukalová; Vedoucí práce: Kolář Karel; Oponent práce: Hobst Leonard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-28)
   Odparkové koncentráty (evaporator concentrates, EC) vznikají úpravou chladiva primárního okruhu jaderných elektráren (JE) s vodou chlazenými reaktory, jež využívají kyselinu boritou jako absorbér neutronů, a jsou klasifikovány ...
  • Aplikace biologických algoritmů při normování práce ve stavebnictví 

   Autor: Kateřina Petlíková; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Gašparík Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-22)
   Postupy normování práce v České republice jsou založené výhradně na matematické statistice. Autorka navrhuje aplikaci neuronových sítí při normování práce a při dalších odhadech realizovaných v průběhu přípravné fáze staveb. ...
  • Experimentální vyšetřování orientace vláken v cementovém kompozitu 

   Autor: Romana Lovichová; Vedoucí práce: Litoš Jiří; Oponent práce: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-17)
   Disertační práce je zaměřena na uspořádání a orientaci ocelových vláken v čerstvé směsi vysokopevnostního betonu a na možnosti záměrné orientace vláken ve směsi. Rešeršní část se věnuje podstatě, vzniku a popisu viskózního ...
  • Kompozit na bázi geopolymeru jako nový materiál v podzemním stavebnictví 

   Autor: Alexey Manaenkov; Vedoucí práce: Litoš Jiří; Oponent práce: Rovnaník Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-17)
   Mezi důvody, proč geopolymer (GP) nahrazuje portlandský cement jako pojivo v betonu, patři jeho vysoká pevnost, ultra mikro-poréznost, nízké objemové smrštění a odolnost vůči agresivnímu prostředí. GP je již využíván pro ...
  • Hyperspektrální snímkování a jeho pozemní aplikace 

   Autor: Eva Matoušková; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   Cílem práce je porovnání a zhodnocení využití několika metod používaných pro určení složení historických materiálů, zejména těch využívajících odrazivostní spektrometrii a hyperspektrálním snímkování. Tyto metody jsou ve ...
  • Vlivy působící na přesnost výstupů z RPAS 

   Autor: Jaroslav Šedina; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Hanzl Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   V této práci jsou přestaveny jednotlivé vlivy působících na přesnost výstupů z RPAS (systém dálkově řízeného letadla) a možné způsoby jejich eliminace. V práci je probrána problematika kalibrace kamery, stability prvků ...
  • Využití odpadního mramoru na bázi odprašku ve stavebnictví 

   Autor: Zdeněk Prošek; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Keršner Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   Predložená disertacní práce je souhrnem experimentálního výzkumu zamereného na charakterizaci a využití odpadního materiálu na bázi mramoru ve stavebnictví. Pro úpravu mramorového odpadu byla zvolena recyklace pomocí ...
  • Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu 

   Autor: Jaroslav Topič; Vedoucí práce: Plachý Tomáš; Oponent práce: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   Disertační práce se zaměřuje na využití velmi jemné frakce recyklovaného betonu ve stavebnictví. Rešerše je věnována recyklaci betonu ve stavebnictví a zdokumentování možností využití velmi jemné frakce. Cílem této práce ...
  • Modelování eroze půdy s využitím dat podrobného monitoringu 

   Autor: Tomáš Laburda; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-15)
   Vodní eroze půdy je v současné době stále aktuální problém, který negativním způsobem ohrožuje jak zemědělské pozemky a jejich produkční schopnost, tak i široké okolí od vodních zdrojů až po intravilán. V dnešní době ...
  • Vliv struktury balisticky odolného kompozitu na jeho odezvu vůči extrémnímu zatížení 

   Autor: Michal Mára; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-02)
   Vysokohodnotný beton vyztužený kovovými vlákny je technologicky vyspělý kompozit s vysokou schopností absorpce a disipace energie. Z důvodu zvýšení balistických vlastností byly vyrobeny a zkoumány betonové vzorky s rozdílným ...
  • evakuace předškolních dětí ve věku 3 až 6 lete 

   Autor: Hana Najmanová; Vedoucí práce: Kupilík Václav; Oponent práce: Mózer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-25)
   Děti předškolního věku představují zranitelnou složku naší populace, neboť jejich potenciálně limitovaná schopnost samostatného pohybu a orientace může při mimořádné události vyústit ve velmi specifické podmínky a požadavky ...
  • Využití stříkaného betonu pro definitivní ostění podzemních staveb 

   Autor: Vlastislav Trunda; Vedoucí práce: Hilar Matouš; Oponent práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-25)
   Jednim ze způsobů ražby modernich podzemnich staveb je využiti konvečnich metod, které vychazeji ze zasad Nove rakouske tunelovaci metody. Vyrub těchto podzemnich staveb byva zpravidla zajištěn dvouplašťovym ostěnim, jehož ...