• Multi-scale modeling of composite materials 

   Autor: Vorel Jan; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-12-03)
   The objective of this thesis is the determination of effective thermomechanical properties of carbon-carbon (C/C) plain weave fabric composites, particularly the effective thermal coefficients and the effective stiffness ...
  • Cohesive particle model using discrete element method on the Yade platform 

   Autor: Šmilauer Václav; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-19)
   The thesis describes implementation of particle-based model of concrete using the Discrete Element Method (DEM) using the Yade platform. DEM discretizes given domain using packing of (spherical) particles of which motion ...
  • Možnosti převádění kulminačních průtoků přes přehrady kaskádovými skluzy 

   Autor: Kysnar Filip; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce je zaměřena na popis proudění kaskádovým skluzem ovlivněným bočním přítokem vody, která přepadá přes korunový přeliv hráze. V průběhu zpracování disertační práce bylo provedeno kritické zhodnocení dostupných ...
  • Energetická náročnost v životním cyklu staveb (a její snižování s ohledem na potenciál obnovitelných zdrojů a surovin) 

   Autor: Hezl Martin; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Liška Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Předložená doktorská disertační práce řeší téma Energetická náročnost v životním cyklu staveb (a její snižování s ohledem na potenciál obnovitelných zdrojů a surovin). Tedy otázku energetiky staveb, a to zejména v kontextu ...
  • Využití hyperspektrálního snímkování v oblasti detekce kontaminovaných míst - analýza a vytvoření metodiky 

   Autor: Petruchová Jana; Vedoucí práce: Zimová Růžena; Oponent práce: Pavelka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Odpadové hospodářství a z toho vyplývající kontaminace jsou závažnou problematikou současnosti. Základním předpokladem efektivního procesu omezení kontaminační zátěže a tím i rizik pro zdraví obyvatel a životního prostředí ...
  • Řízení vodárenských provozů se zřetelem na minimalizaci ztrát 

   Autor: Veselá Renata; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce je zaměřena na řešení ztrát vody v distribučních systémech, jejich hodnocení a snižování. Teoretická část popisuje kritéria sloužící k vyhodnocení ztrát vody v distribučních systémech, metody ke snížení ...
  • Vlastnosti progresivních asfaltových směsí - Elastické mostní závěry 

   Autor: Hradil Jan; Vedoucí práce: Luxemburk František; Oponent práce: Hrdoušek Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Tématem práce je problematika elastických mostních závěrů. Práce je koncipovaná tak, aby byly dořešeny oblasti, které ve stávajících předpisech (TP80) řešeny nejsou. Práce je rozdělená do dvou částí. V rešeršní první části ...
  • Matematické modelování teploty a počátku vzniku ledových jevů v otevřených korytech 

   Autor: Pilař Zdeněk; Vedoucí práce: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Práce se zabývá odezvou železobetonových rámových konstrukcí na seizmické zatížení. Při silném seizmickém zatížení jsou konstrukce často vystaveny vysokému stupni přetvoření, jehož následkem bývá odezva v post-lineární ...
  • Poruchy stavebních materiálů v konstrukcích způsobené vlhkostí, jejich příčiny a řešení 

   Autor: Kšíkal Josef; Vedoucí práce: Černý Robert; Oponent práce: Drdácký Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Tato práce se zabývá problematikou poruch materiálů stavebních konstrukcí způsobených zvýšenou vlhkostí. V první části této práce je pojednáno obecně o poruchách stavebních materiálů. Ty jsou pro přehlednost rozděleny podle ...
  • Degradace jakosti pitné vody v distribučních systémech 

   Autor: Aschenbrennerová Petra; Vedoucí práce: Grünwald Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Modelováním kvality vody v distribučním systému lze proces distribuce pitné vody nejen hodnotit či předpovídat možné zhoršení kvality vody , ale také lze vytvořit alternativní strategii řízení pro zlepšení kvality vody v ...
  • Řízení nádrží a vodohospodářských soustav při povodňových situacích 

   Autor: Holeček Miroslav; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Povodňové události posledních let ukazují na aktuálnost řešení otázek spojených s protipovodňovou ochranou. Jednou z možností snížení povodňových škod je efektivní využití ochranného účinku nádrží a vodohospodářských ...
  • Statická a dynamická analýza stožárů při zatížení větrem 

   Autor: Lahodný Jiří; Vedoucí práce: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   U vysokých štíhlých konstrukcí, a zejména pak u stožárů, je odezva na zatížení větrem zpravidla stěžejní při posuzování spolehlivosti. Řešení účinků větru na štíhlé konstrukce prochází neustálým vývojem. Jsou získávány ...
  • Využití solární energie v rodinných nízkoenergetických a pasivních domech 

   Autor: Napoleao dos Reis Alfredo; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Až do nedávné doby bylo známo, že slunce je nevyčerpatelný zdroj energie, ale náklady na technologii pro přeměnu slunečního záření na elektrickou energii nebo na ohřev teplé vody, byl pro většinu nepřístupný. Proto byla ...
  • O odhadech topologické entropie intervalových zobrazení 

   Autor: Soukenka Martin; Vedoucí práce: Bobok Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Práce pojednává o dynamických systémech a zvláště o diskrétních dynamických systémech v jedné dimenzi. Obsahuje stručný historický přehled důležitých výsledků vztahujících se k jednomu z aspektů dynamických systémů - ...
  • Určování odrazných bodů na zemském povrchu metodou bistatické altimetrie 

   Autor: Olivík Stanislav; Vedoucí práce: Kočandrlová Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Na rozdíl od družicové altimetrie, která slouží lidem ke zkoumání tvaru a gravitačního pole planety Země již řadu let, je bistatická altimetrie teprve na počátku své existence. Kromě zpřesnění tvaru geoidu by měla sloužit ...
  • Spoje dřevěné kulatiny 

   Autor: Heidenreich David; Vedoucí práce: Semerák Petr; Oponent práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Dřevěná kulatina vždy byla tradičním stavebním materiálem používaným v Evropě. V současné době stoupá zájem o její využití na konstrukce pozemních staveb, a to z důvodů převážně ekonomických. Konstrukční využívání dřevěné ...
  • Formování odtoku v malých horských povodích 

   Autor: Pavelková Helena; Vedoucí práce: Vogel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Formování odtoku je jedním z nejvíce sledovaných jevů v hydrologii. K pochopení hydrologické odezvy malých horských povodí jsou studovány mechanismy tvorby odtoku v mělkých půdách na svahu v rámci experimentálního povodí ...
  • Modelování membránových konstrukcí 

   Autor: Čápová Jana; Vedoucí práce: Kočandrlová Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Předkládaná disertační práce se zabývá především aplikací isogeometrické analýzy při modelování membránové konstrukce bez ohledu na použitý materiál. V práci jsou zkoumány numerické metody pro nalezení počátečního rovnovážného ...
  • Možnosti využití nových metod k dokumentaci a presentaci historických objektů 

   Autor: Svatušková Jiřina; Vedoucí práce: Pavelka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   V disertační práci je popsán současný stav dokumentace a presentace památek, vytvářený odborníky z řad památkářů a archeologů. Vzhledem k tomu, že je zaznamenána potřeba řešit současný nevyhovující stav dokumentačních a ...
  • Perspektivy obchodování stavebních firem na komoditních burzách - stavební materiály a odpady, rizika 

   Autor: Tesařová Lucie; Vedoucí práce: Liška Václav; Oponent práce: Gazda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Připravovaná disertační práce pojednává o problematice komoditního obchodování v návaznosti na stavební firmy. Je provedena analýza současného stavu komoditního obchodování v České republice i v zahraničí. Problematika ...