Show simple item record

Model of development of land rices and dependance on defined input parameters

dc.contributor.advisorFrková Jana
dc.contributor.authorHorčičková Eva
dc.date.accessioned2014-06-27T11:04:50Z
dc.date.available2014-06-27T11:04:50Z
dc.date.issued2014-06-27
dc.date.submitted2014-06-27 13:03:27.0
dc.identifier87920684705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/23134
dc.description.abstractPráce se zabývá identifikací rozhodujících faktorů a mírou jejich vztahu k vývoji cen stavebních pozemků na území ČR. Analyzuje jednotlivé oblasti, jichž se téma vývoje cen stavebních pozemků dotýká (jedná se především o poznatky z oborů obecné ekonomie, makroekonomie, oceňování nemovitostí, statistiky, analýzy dat, trvale udržitelného rozvoje území, legislativy a souvisejících evropských a mezinárodních předpisů). Výsledky provedených analýz jsou součástí obsahu práce. Jedná se o ucelený soupis zjištění z oblasti určování cen stavebních pozemků na území ČR i mimo ni, odvozených na základě legislativních podkladů, předpokladů vyplývajících z analýzy historického vývoje realitního trhu ČR a analýzy působení vlivu přímých investic na vývoj cen stavebních pozemků příslušného regionu. Cílem práce bylo sestavení ekonomického modelu, který zkoumá relevantní ukazatele s prokazatelným vlivem na vývoj cen stavebních pozemků a jejich vzájemné vazby. Výsledkem práce je sestavený dvouúrovňový model pro úroveň globálního a lokálního prostředí na území ČR, identifikující jednotlivé ovlivňující faktory a znázorňující sílu jejich vazeb na vývoj cen stavebních pozemků.
dc.description.abstractThe Doctoral thesis deals with the identification of the deciding factors and the degree of their relationship to the development of prices of building plots in the Czech Republic. It analyzes individual branches, which are touched by the development of prices of building lands (mainly knowledge from the fields of general economics, macroeconomics, valuation of real estates, statistics, data analysis, sustainable development of the region, legislation and related European and International regulations). The results of these analyzes are included in the work. They are represented by a comprehensive list of findings from the fields of pricing of building lands in the Czech Republic and in foreign countries, knowledge derived on the basis of legislative documents, assumptions arising on the basis of the analysis of the previous development of the real estate market of the Czech Republic and on the basis of analysis of the influencing of direct investments on the development of prices of building plots in the region. The target of the work was to draw up an economic model that explores the relevant indicators with a verifiable influence on the development of prices of building plots and the mutual relations of these indicators. The scheme of two-level model for the level of global and local environment in the Czech Republic is the result of the Doctoral thesis. The model identifies the particular influencing factors and force of their connection to the development of building land prices.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectPůda, základní výrobní faktory, pozemek, stavební pozemek, užitek, hodnota, cena, administrativní cena, tržní cena, oceňování stavebních pozemků, cenová bublina na trhu nemovitostí, politika územního rozvoje, rozhodování, rozhodovací proces, rozhodovací model, analýza časových řad, korelační analýza, regresní analýza, ekonomický model, ekonometrický model. The soil, the basic factors of production, land, building plot, utility, value, price, administrative price, market price, valuation of building plots, price bubble of the real estate market, policy of territorial development, decision making, decision-making process, decision-making model, time series analysis, correlation analysis, regression analysis, the economic model, the econometric model.cze
dc.titleModel vývoje cen pozemků a závislost na definovaných vstupních parametrech
dc.titleModel of development of land rices and dependance on defined input parameterseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2014-06-27T11:04:50Z
dc.date.accepted2014-06-12 00:00:00.0
dc.contributor.refereeSchneiderová Heralová Renáta
dc.description.departmentkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record