Now showing items 1-20 of 22

  • Bilance oxyfuel spalování biomasy ve fluidním kotli 

   Author: Radim Kochan; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá spalováním biomasy v kotli s bublinkující fluidní vrstvou v oxyfuel a vzduchovém režimu. V první řadě je provedena rešerše na téma biomasy, oxyfuel technologie a fluidního spalování. Následuje ...
  • CCS technologie pro snižování emisí oxidu uhličitého 

   Author: Miroslav Rathan; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snižování emisí skleníkových plynů pomocí technologií CCS. Poslední část je věnována bilanci produkce emisí CO2 z výroby elektřiny a potenciál jejich snížení pomocí technologie CCS.
  • Emise NOx při spalování biomasy 

   Author: Vápeník Adam; Supervisor: Vodička Matěj; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se zabývá palivovými vlastnostmi biomasy a znečišťujícími látkami vznikajícími při jejím spalování. Největší pozornost je věnována oxidům dusíku: jejich vlastnostem, mechanismům vzniku, specifikům při spalování ...
  • Energeticky nezávislá domácnost 

   Author: Michael Jaroš; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem této práce je návrh energeticky nezávislé domácnosti bez připojení na rozvod zemního plynu a elektrické energie včetně ekonomického zhodnocení. Na základě informací o spotřebě skutečného rodinného domu byla vytvořena ...
  • Energeticky soběstačný dům 

   Author: Matyáš Hruška; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá energetickou soběstačností v kontextu rodinného bydlení. V dané problematice byly analyzovány malé zdroje elektrické. Dále byl popsán konkrétní objekt, rodinný dům v Pardubickém kraji, pro který ...
  • Energetický audit domácnosti 

   Author: Wudy Josef; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se zabývá výpočtem a změřením energetických spotřeb v domácnosti. Spočítané a naměřené hodnoty budou porovnány se skutečným stavem a budou navrženy možnosti na snížení nákladů.
  • Fluidní způsob sušení biomateriálů 

   Author: Jan Jírovec; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   V této práci jsem se zabýval sušením bio materiálů. Zpracoval jsem rešerši typů sušek a vzájemně je porovnal. Z těchto typů sušek jsem vybral vhodné typy pro sušení biomasy. Dále jsem se zabýval fluidními suškami a provedl ...
  • Možnosti akumulace energií 

   Author: Mertl Jakub; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   Práce se zabývá základním rozdělením technologií pro akumulaci elektrické energie. Podle typu přeměny energie jsou možnosti rozděleny na mechanickou, elektrochemickou, chemickou a elektromagnetickou akumulaci energie. ...
  • Návrh a vyhodnocení změny vytápění rodinného domu 

   Author: Jonášová Světlana; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh ohříváku vody v kotli pro spalování biomasy 

   Author: Daniel Sysel; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelných výměníků do parního kotle spalujícího biomasu. V první části práce je obecné pojednání o biomase a kotlích. V druhé části je samotný výpočet dvou variant řazení výměníků. ...
  • Návrh teplovodního kotle na spalování biomasy 

   Author: Pokorný Jindřich; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá návrhem malého teplovodního kotle na dřevní pelety. V úvodní části práce je pojednáváno o významu biomasy a především dřevních pelet a také popisuje základní vlastnosti a principy kotlů na spalování ...
  • Návrh vytápění rodinného domu 

   Author: Chalupská Kateřina; Supervisor: Pečený Petr; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato práce se zabývá navržením optimálního vytápění pro modelový dům. Obsahuje rešerši dostupných paliv a vybrání vhodného zdroje pro vytápění. Na výsledku se promítne konstrukční řešení domu, ekonomické zhodnocení ...
  • Porovnání vlastností uhlí z různých ložisek v ČR 

   Author: Máslík Vojtěch; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Práce se zabývá porovnáním vlastností uhlí z různých ložisek uhlí na území ČR. Jsou zde popsány hlavní ložiska uhlí v ČR a k nim přiřazeny složení a vlastnosti příslušných typů uhlí. Dále je popsána příprava uhlí před jeho ...
  • Posouzení efektivnosti projektu větrné elektrárny 

   Author: Holub Luděk; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Problematika emisí Hg po spalování hnědého a černého uhlí z velkých spalovacích zdrojů 

   Author: Michael Dvořák; Supervisor: Pilař Lukáš; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce sumarizuje legislativu týkající se emisí rtuti, distribuci rtuti v procesu spalování, koncentraci rtuti v palivech, koncentraci rtuti ve spalinách a vliv na výslednou koncentraci. Dále použitelné metody záchytu ...
  • Problematika koncentrací NOx ve spalinách po spalování pevných fosilních paliv 

   Author: Jan Růzha; Supervisor: Pilař Lukáš; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Práce se zabývá vlastnostmi oxidů dusíku, jejich dopadem na životní prostředí, legislativou emisí v současnosti a budoucnu, vznikem jednotlivých typů oxidů dusíku, snižováním emisí oxidů dusíku pomocí primárních opatřeních ...
  • Produkce oxidu uhličitého ze zdrojů domácího vytápění 

   Author: Anastasios Boumpas; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Hlavním cílem této práce je určení produkci emisí CO2 různých zdrojů vytápění pro rodinný dům. Součástí je vyhodnocení tepelné ztráty tohoto objektu dle normy ČSN EN 12 831. V další části je určena roční potřeba tepla a ...
  • Technologie oxyfuel spalování ve fluidních kotlích 

   Author: Havlík Martin; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   První polovina teoretické části práce obsahuje rešerši popisující technologii fluidního spalování a fluidní vrstvy. Dále výčet základních vzorců pro výpočty fluidních rychlostí, jednotlivé typy technologií společně s ...
  • Vyhodnocení tepelné ztráty rodinného domu 

   Author: Brož Tomáš; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Hlavním cílem této práce je vyhodnotit tepelné ztráty rodinného domu použitím platné normy ČSN EN 12 831. Součástí je podrobný rozbor výpočtu dle této normy. V další části jsou výsledky porovnány s výsledky volně dostupných ...
  • Základní charakteristika inertních materiálu pro spalování ve fluidní vrstvě 

   Author: Daniel Balvín; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   První polovina práce je věnována rešerši popisující problematiku fluidní vrstvy. Rešerše se zejména zabývá vznikem a typy fluidní vrstvy, geometrickými a fyzikálními vlastnostmi inertních materiálů ovlivňující její chování ...