Now showing items 1-6 of 6

  • CCS technologie pro snižování emisí oxidu uhličitého 

   Author: Miroslav Rathan; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snižování emisí skleníkových plynů pomocí technologií CCS. Poslední část je věnována bilanci produkce emisí CO2 z výroby elektřiny a potenciál jejich snížení pomocí technologie CCS.
  • Energeticky soběstačný dům 

   Author: Matyáš Hruška; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá energetickou soběstačností v kontextu rodinného bydlení. V dané problematice byly analyzovány malé zdroje elektrické. Dále byl popsán konkrétní objekt, rodinný dům v Pardubickém kraji, pro který ...
  • Možnosti využití spalovací turbíny v energetice ČR 

   Author: Březina Martin; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2013-06-21)
   Tato práce se zabývá popisem energetických zdrojů se spalovací turbínou jejich výhodami a nevýhodami. Součástí práce je zhodnocení potenciálu využití této technologie pro ČR, včetně výběru nejvhodnější varianty systému pro ...
  • Použití hybridního fotovoltaického kolektoru na vylepšení energetické bilance RD 

   Author: Michal Androník; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato práce se zabývá použitím hybridního fotovoltaického kolektoru na vylepšení energetické bilance rodinného domu, optimalizací zapojení otopné a elektrické soustavy RD do tepelného a elektrického okruhu hybridního ...
  • Problematika emisí Hg po spalování hnědého a černého uhlí z velkých spalovacích zdrojů 

   Author: Michael Dvořák; Supervisor: Pilař Lukáš; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce sumarizuje legislativu týkající se emisí rtuti, distribuci rtuti v procesu spalování, koncentraci rtuti v palivech, koncentraci rtuti ve spalinách a vliv na výslednou koncentraci. Dále použitelné metody záchytu ...
  • Problematika koncentrací NOx ve spalinách po spalování pevných fosilních paliv 

   Author: Jan Růzha; Supervisor: Pilař Lukáš; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Práce se zabývá vlastnostmi oxidů dusíku, jejich dopadem na životní prostředí, legislativou emisí v současnosti a budoucnu, vznikem jednotlivých typů oxidů dusíku, snižováním emisí oxidů dusíku pomocí primárních opatřeních ...