Now showing items 1-20 of 20

  • 3D tištěné turboexpandéry pro mikro-aplikace - návrh a ověření radiální rovnotlaké koncepce 

   Author: Vojtěch Mareš; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá 3D tištěnými turboexpandéry pro mikro-aplikace, které by mohly mít v budoucnu uplatnění například v organickém Rankinově cyklu. V první části práce byla provedena rešerše turboexpandérů pro ...
  • Absorpční oběh pro kombinovanou výrobu elektřiny a chladu 

   Author: Szücs Dávid Juraj; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   V současné době tvoří zvyšování účinnosti energetických zařízení důležitou oblast výzkumu pro různé skupiny v průmyslu, obchodu a politice. V oblastech s omezeným množstvím nerostných surovin představuje využití odpadního ...
  • Carnotovy baterie (pumped thermal energy storage) - skladování elektřiny pomocí tepelných oběhů a systémů 

   Author: Tomáš Sklář; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Hrdlička František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato bakalářská práce se v rešeršní části zabývá seznámením s tématem Carnotových baterií (PTES), porovnáním s typickými i vyvíjenými uložišti elektřiny. Praktická část se pak zabývá návrhem primitivního modelu Carnotovy ...
  • Moderní trendy a metody pro skladování elektrické energie 

   Author: Burýšek Albert; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Neužil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá tématem skladování (akumulace) elektrické energie. V úvodu je popsána metodika, základní problematika, význam a přínos tohoto tématu. Dále jsou stručně popsány již vyspělé, komerčně využívané technologie ...
  • Možnosti a perspektivy domácích elektráren 

   Author: Martin Fejfar; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá rešerší dostupných technologií pro výrobu elektrické energie v domácích podmínkách. V práci jsou popsány jak možnosti využití obnovitelných zdrojů, tak zdrojů neobnovitelných. Ve druhé části ...
  • Možnosti konverze elektřiny do paliv 

   Author: Vojtěch Tomašík; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie konverzí do paliv. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů je využita k výrobě paliva, které lze následně uložit do doby, než bude opět zapotřebí. V první části práce ...
  • Nanotechnologie pro energetiku a jejich perspektiva ve fotovoltaice 

   Author: Martin Homola; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Špale Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Práce se zabývá nanotechnologiemi v energetice a jejich perspektivou ve fotovoltaice. První část se zabývá aplikací nanotechnologií ve výrobě, skladování, distribuci a použití energie. Ve druhé části bylo provedeno porovnání ...
  • Návrh vodní mikroturbíny vyráběné 3D tiskem 

   Author: Vilém Hron; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Špale Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Tato práce stručně prezentuje důležité informace z oboru hydroenergetiky a vodních turbín - informace stěžejní pro návrh vlastní vodní turbíny. Rešeršní část uvádí shrnutí současných metod 3D tisku a jejich vlastností. ...
  • Organický Rankinův oběh využívající vícesložkové pracovní látky 

   Author: Špale Jan; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou organického Rankinova cyklu (ORC) využívající vícesložkové směsi jako pracovní látky. Cílem práce je seznámit čtenáře se základy technologie ORC pro výrobu elektrické energie a ...
  • Skladování elektřiny pomocí vysokopotenciálního tepla 

   Author: Diviš Jaroslav; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Neužil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití a způsoby akumulace vysokopotenciálního tepla ze solárních zdrojů, používaného pro výrobu elektřiny. V první části jsou popsány možnosti a důvody, proč teplo takto skladovat. ...
  • Tepelné motory pro využití nízkopotenciálního tepla - trojúhelníkový oběh 

   Author: Vorobev Vladislav; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Vodička Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   I když současný svět trpí energetickou krizí, velké množství nízkopotenciálního tepla zůstává nevyužité kvůli nedostatku levné a efektivní technologie. Možnost využití odpadního tepla je stále velkou výzvou pro vědce po ...
  • Tepelné motory pro využití nízkopotenciálního tepla - trojúhelníkový oběh 

   Author: Martin Hofman; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Přestože svět čelí energetické krizi, velké množství odpadního tepla stále není patřičně využito. Jednou z možností jeho využití je konverze tepelné energie na elektřinu. Spolu s ostatními zdroji nízkopotenciálního tepla ...
  • Tepelné oběhy pro využití odpadního tepla pro automobily 

   Author: Pavlíček Ondřej; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   V současnosti je hlavním trendem v automobilovém průmyslu zvyšování efektivity provozu automobilu. Jsou požadavky na snižování spotřeby paliva, snižování produkce emisí skleníkových plynů a zvýšení výkonu stávajích pohonných ...
  • Trigenerace s využitím ORC 

   Author: Krempaský Jakub; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
   Tato bakalářská práce je rešerší pojednávající o možnostech výroby chladu v trigeneračním systému využívajícího Organický Rankinův cyklus. Jsou zde uvedeny některé možnosti výroby chladu a jejich spojení s trigenerační ...
  • Ukládání energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu 

   Author: Petr Smola; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá ukládáním elektrické energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu. Součástí práce je rešerše současného stavu a vývoje v oblasti dané technologie a stručný popis principu fungování. V další ...
  • Větrné turbíny s vertikální osou pro decentralizovanou energetiku 

   Author: Jan Kalousek; Supervisor: Špale Jan; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu větrné turbíny s vertikální osou rotace malého výkonu určenou pro experimentální měření v aerodynamickém tunelu. Čtenář je nejprve obeznámen s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji ...
  • Vysokoteplotní skladování tepla pro Carnotovy baterie – perspektiva systémů se štěrkovými loži 

   Author: Vít Bašta; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Pavlíčko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Práce se zabývá možnostmi skladování elektřiny, konkrétněji technologiemi skladování elektřiny ve formě tepla tzv. Carnotovými bateriemi. První část práce uvádí problematiku Carnotových baterií. Další část se věnuje popisu ...
  • Výroba elektřiny z odpadního a nízkopotenciálního tepla pomocí Stirlingova motoru 

   Author: Ni Zarbat; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Táto bakalářská práce se zabývá vysvětlením pojmu Stirling a popisem Stirlingova cyklu. Dále v práci jsou popsány typy Stirlingova motorů. Součástí rešerše je seznámení se světovymí výrobci Stirlingových motorů pro využití ...
  • Zateplení rodinného domu - technicko-ekonomická analýza různých izolačních materiálů v závislosti na tloušťce izolační vrstvy 

   Author: Bumerl Vojtěch; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Cílem této práce je určení úspory tepla potřebného k vytápění rodinného domu po provedení zateplení obvodových stěn. Zjištění doby návratnosti této varianty a její výhodnost. Dalším bodem je technicko-ekonomická analýza ...
  • Základní návrh a bilance technologie geotermální elektrárny pro tekutiny s nadkritickými parametry 

   Author: Albert Vocel; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je variantní návrh možných zapojení technologie geotermální elektrárny využívající zdroj poskytující médium o daných superkritických parametrech, které je pro zjednodušení nahrazeno vodou. ...