Now showing items 1-16 of 16

  • 3D tištěné turboexpandéry pro mikro-aplikace - návrh a ověření radiální rovnotlaké koncepce 

   Author: Vojtěch Mareš; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá 3D tištěnými turboexpandéry pro mikro-aplikace, které by mohly mít v budoucnu uplatnění například v organickém Rankinově cyklu. V první části práce byla provedena rešerše turboexpandérů pro ...
  • Absorpční oběh pro kombinovanou výrobu elektřiny a chladu 

   Author: Szücs Dávid Juraj; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   V současné době tvoří zvyšování účinnosti energetických zařízení důležitou oblast výzkumu pro různé skupiny v průmyslu, obchodu a politice. V oblastech s omezeným množstvím nerostných surovin představuje využití odpadního ...
  • Analýza energetických potřeb budovy UCEEB ČVUT 

   Author: Rajnič Peter; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této bakalá?ské práce je navrhnout a analyzovat energetické pot?eby objektu Univerzitního centra energeticko efektivních budov. Souhrnn? p?edstavuje analýzu a návrh pokrytí spot?eby tepelné energie pro vytáp?ní, ...
  • Dodatečná instalace tepelného čerpadla a fotovoltaických zdrojů energie do stávajícího RD 

   Author: Libor Šlefr; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato práce se zabývá optimalizací tepelných ztrát rodinného domu s přihlédnutím na optimální provoz tepelného čerpadla a využitím produkce elektřiny z fotovoltaické elektrárny.
  • Ekonomická proveditelnost ORC pro využití nízkopotenciálního tepla 

   Author: Chabreček Erik; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Dytrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   V úvodu práce je popsána technologie organického Rankinova cyklu, dále vyu?ívány zdroje tepla a aplika?ní mo?nosti za?ízení. V dal?í ?ásti se autor v?nuje zmapování segmentu trhu se za?ízeními ORC - re?er?i výrobc?, ...
  • Energeticky nezávislá obec - výroba, skladování a spotřeba energií 

   Author: Brodníček Milan; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Koncepční návrh modelu jednotky ORC 

   Author: Charvát Tomáš; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti využití geotermální energie pro výrobu elektřiny a tepla v podmínkách ČR 

   Author: Kaňovský Tomáš; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh čerpadla pro nízkoteplotní ORC 

   Author: Brenner Filip; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení účinnosti biomasového horkovodního kotle z pohledu požadavků norem pro uvedení na trh 

   Author: Vojtěch Mervart; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Zelený Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Tato bakalářská práce mapuje aktuální legislativou pro uvedení horkovodního kole na trh s výhledem na potenciální nové požadavky. V další části nabízí průzkum trhu horkovodních kotlů na biomasu o jmenovitém výkonu do 10 ...
  • Rešerše metodik prokazování energetických úspor dosahovaných regulací v budovách 

   Author: Jaroslava Panáková; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Šantín Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Práce se zabývá problematikou prokazování vlivu regulace na úsporu energie při vytápění budov. Nejdříve je provedena rešerše metodik používaných pro vyhodnocení efektivity regulátoru, poté následuje prozkoumání podmínek a ...
  • Tepelné motory pro využití nízkopotenciálního tepla - trojúhelníkový oběh 

   Author: Martin Hofman; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Přestože svět čelí energetické krizi, velké množství odpadního tepla stále není patřičně využito. Jednou z možností jeho využití je konverze tepelné energie na elektřinu. Spolu s ostatními zdroji nízkopotenciálního tepla ...
  • Tepelné oběhy pro využití odpadního tepla pro automobily 

   Author: Pavlíček Ondřej; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   V současnosti je hlavním trendem v automobilovém průmyslu zvyšování efektivity provozu automobilu. Jsou požadavky na snižování spotřeby paliva, snižování produkce emisí skleníkových plynů a zvýšení výkonu stávajích pohonných ...
  • Tepelné výměníky pro nízkoteplotní ORC 

   Author: Vacek Jiří; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Mydlil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Teplárna se spalovací turbínou pro průmyslový podnik 

   Author: Kuptík Jan; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Trigenerace s využitím ORC 

   Author: Krempaský Jakub; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
   Tato bakalářská práce je rešerší pojednávající o možnostech výroby chladu v trigeneračním systému využívajícího Organický Rankinův cyklus. Jsou zde uvedeny některé možnosti výroby chladu a jejich spojení s trigenerační ...