Now showing items 1-15 of 15

  • Aerodynamické a tepelné vlastnosti 3D tištěných tepelných výměníků 

   Author: Ondřej Prošek; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   V této práci byly experimentálně změřeny aerodynamické vlastnosti komerčních a vlastních výměníků tepla používaných při chlazení počítačových komponent. V rámci experimentů byla vyzkoušena i možnost měření tepelných ...
  • Experimentální studie dlouhodobého ukládání CO2 ve formě hydrátů 

   Author: Adam Huněk; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na experimentální zkoumání tvorby hydrátů oxidu uhličitého. Jsou zde sepsány základní vlastnosti hydrátů a teoretický popis jejich vzniku. Praktická část se věnuje výrobě hydrátů v laboratorních ...
  • Fluidní způsob sušení biomateriálů 

   Author: Jan Jírovec; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   V této práci jsem se zabýval sušením bio materiálů. Zpracoval jsem rešerši typů sušek a vzájemně je porovnal. Z těchto typů sušek jsem vybral vhodné typy pro sušení biomasy. Dále jsem se zabýval fluidními suškami a provedl ...
  • Možnosti akumulace energií 

   Author: Mertl Jakub; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   Práce se zabývá základním rozdělením technologií pro akumulaci elektrické energie. Podle typu přeměny energie jsou možnosti rozděleny na mechanickou, elektrochemickou, chemickou a elektromagnetickou akumulaci energie. ...
  • Návrh elektrárny se sušením biomasy 

   Author: Dlouhý Vojtěch; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Tato práce se zabývá návrhy elektráren spalujících biomasu. Uvádí také různé metody sušení. V práci jsou porovnány návrhy dvou elektráren. Jedna elektrárna využívá ke spalování nevysušené palivo, druhá palivo vysušené ze ...
  • Návrh ohříváku vody v kotli pro spalování biomasy 

   Author: Daniel Sysel; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelných výměníků do parního kotle spalujícího biomasu. V první části práce je obecné pojednání o biomase a kotlích. V druhé části je samotný výpočet dvou variant řazení výměníků. ...
  • Návrh sušky pro odpadní biomasu s vysokou vlhkostí 

   Author: Štefánik Juraj; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Sabatini Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Práce se zabývá návrhem sušárny pro biomasu s vysokým obsahem vlhkosti, procesem sušení a různými druhy sušek. Návrh sušky vychází z experimentálně zjištěných dat pomocí kampaňovité sušárny v laboratoři. Návrh obsahuje ...
  • Návrh výměníku pro dochlazení spalin 

   Author: Andrey Filin; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem výměníku na odpadní teplo. Dále jsou v práci popsány typy výměníků tepla a provedena literární rešerše k problematice pekárenské technologie a konstrukce výměníků na ...
  • Návrh výměníku pro ohřev materiálu využitím odpadní páry 

   Author: Vojtěch Faltus; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce má přiblížit čtenáři problematiku jednotlivých druhů výměníků tepla. Práce obsahuje popis jednotlivých typů výměníků a vztahy pro jejich výpočet a návrh. Dále text obsahuje samostatnou část, která se ...
  • Návrh výměníku tepla pro rekuperaci odpadní páry z technologie přípravy krmiv 

   Author: Strnádek Lukáš; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá vysvětlením pojmu tepelný výměník. Dále jsou v práci popsány typy tepelných výměníků a provedena literární rešerše k problematice návrhu výměníku. Součástí rešerše je seznámení s přestupem ...
  • Porovnání vlastností uhlí z různých ložisek v ČR 

   Author: Máslík Vojtěch; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Práce se zabývá porovnáním vlastností uhlí z různých ložisek uhlí na území ČR. Jsou zde popsány hlavní ložiska uhlí v ČR a k nim přiřazeny složení a vlastnosti příslušných typů uhlí. Dále je popsána příprava uhlí před jeho ...
  • Potenciál odpadní biomasy pro energetické využití 

   Author: Bujdoš Lukáš; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalárska práca sa v prvej časti zameriava na základné rozdelenie, zloženie a určenie hlavných zástupcov odpadovej biomasy v Českej republike. Následne skúma potenciál všetkých druhov odpadovej biomasy. Ďalej popisuje ...
  • Srovnání vlastností různých druhů biomasy a návrh vhodné přípravy paliva před jeho dalším energetickým zpracováním 

   Author: Babor Miroslav; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se zabývá srovnáním různých druhů biomasy, jejich vlastností, způsobu jejich zpracování a případné možnosti jejich dalšího energetického využití se zaměřením na Českou republiku. Dále řeší vliv vlhkosti paliva na ...
  • Sušení pevných paliv 

   Author: Hrabánek Jaroslav; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zhodnocení vývoje cen vybraných druhů paliv 

   Author: Slánský Jan; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem cen nejvíce využívaných paliv pro vytápění v České republice. V úvodu práce je provedena rešerše vlastností těchto paliv. V další části jsou shrnuty ceny palivového dřeva, hnědého ...