Now showing items 1-14 of 14

  • Alternativní směry jaderné energetiky 

   Author: Pártlová Andrea; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-21)
   Bakalářská práce "Alternativní směry jaderné energetiky" se zabývá využitím energie z jádra k účelům jiným, než je primární výroba elektrické energie. Nejprve je prostor věnován jednotlivým možnostem alternativního využití ...
  • Chlazení první stěny termojaderného reaktoru 

   Author: Kratochvíl Martin; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku chlazení první stěny vodou chlazeného blanketu fúzního reaktoru. Významná část práce je věnována technologiím jaderné fúze a základním metodám intenzifikace přestupu tepla v ...
  • Energetické využití jaderné fúze 

   Author: Najman Dominik; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši zaměřenou na vývoj jaderného výzkum a poté na problematiku energetického využití jaderné fúze v současnosti. Ve druhé části je analyzováno Lawsonovo kritérium a dále je ...
  • Evropská energetická politika v kontextu havárie na jaderné elektrárně Fukušima 

   Author: Palouček Jan; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Evropská energetika v kontextu havárie na JE Fukušima 

   Author: Kateřina Haasová; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Burket Daneš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem evropské energetiky po havárii na jaderné elektrárně Fukušima. Obsahuje popis havárie, současný stav jaderné elektrárny a roli sdělovacích prostředků. Dále je popsáno shrnutí výsledků ...
  • Lawsonovo kritérium - základ fúzní energetiky 

   Author: Vojtěch Smolík; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se v teoretické části zabývá současným stavem fúzní energetiky a jejím budoucím potenciálem. V části praktické části jsou výpočty Lawsonova kritéria pro stav igniton a srovnání výsledků pro různé druhy ...
  • Možnosti akumulace elektrické energie pro provoz obnovitelných zdrojů 

   Author: Hrabal David; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Bělík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Akumulace energie je v této době velmi ožehavý problém. Tato práce se bude zabývat aktuálními možnostmi akumulace energie a jejich efektivní aplikací do rozvodné sítě.
  • Možnosti akumulace elektrické energie pro provoz obnovitelných zdrojů 

   Author: Aleš Bašta; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Úvodní část práce se zabývá možnostmi akumulace elektřiny, jakožto jedno z možných řešení problému kolísavého výkonu z obnovitelných zdrojů. V další části je představen teoretický model, který simuluje potřebnou kapacitu ...
  • Problematika těžkých havárií se zachycením roztaveného paliva pro zmírnění následků havárie 

   Author: Nikl Tomáš; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Kujal Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá problematikou těžkých havárií a zmírněním jejich následků zachycením taveniny uvnitř nebo vně nádoby. Poslední část práce se zabývá citlivostním výpočtem vlivu hlavních veličin na délku rozlivu.
  • Prodlužování životnosti jaderné elektrárny Dukovany 

   Author: Tomáš Křinecký; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Burket Daneš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prodlužování životnosti na Jaderné elektrárně Dukovany a jejím vlivem na jadernou bezpečnost. Nejprve jsou sepsány důvody k prodlužování životnosti jaderné elektrárny Dukovany. ...
  • Rešerše současného stavu rozvoje jaderné energetiky ve světě 

   Author: Jakub Klíma; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Svoboda Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Práce se zabývá aktuálním stavem jaderné energetiky ve světě. Obsahuje informace o blocích jaderných elektráren, které jsou uváděny do provozu nebo ve fázi výstavby.
  • Rešerše současného stavu vývoje rychlých reaktorů ve světě 

   Author: Antonín Vaclík; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Gleitz Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Práce je zaměřena na rešerši aktuálního stavu vývoje rychlých reaktorů ve světě. Práce popisuje jejich výhody a nevýhody. Zabývá se jejich ekonomickou stránkou a bezpečností. V závěru práce je uveden přehled provozovaných ...
  • Využití chemických přeměn v rámci akumulace elektrické energie v souvislosti s provozem obnovitelných zdrojů energie 

   Author: Jiří Burda; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Krempaský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá výrobou, využitím a problematikou akumulace vodíku z kolísavých obnovitelných zdrojů energie. Úvodní část práce obsahuje stručný přehled kolísavých obnovitelných zdrojů energie a způsoby ...
  • Způsoby nakládání s nízko a středně aktivními jadernými odpady 

   Author: Vojtěch Berger; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Prehradný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Teoretická část této práce se zabývá radioaktivními odpady. Nejprve se věnuje kategorizaci radioaktivních odpadů a následně se řeší problematika jejich způsobu zpracování, úpravy a konečného uložení. Je věnována pozornost ...