• Možnosti využití spalovací turbíny v energetice ČR 

   Autor: Březina Martin; Vedoucí práce: Vitvarová Monika; Oponent práce: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2013-06-21)
   Tato práce se zabývá popisem energetických zdrojů se spalovací turbínou jejich výhodami a nevýhodami. Součástí práce je zhodnocení potenciálu využití této technologie pro ČR, včetně výběru nejvhodnější varianty systému pro ...
  • Rekonstrukce malé vodní elektrárny 

   Autor: Šípek Antonín; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Bláha Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-11)
   Tato bakalářská práce shrnuje poznatky týkající se problematiky malých vodních elektráren. Zabývá se popisem stávajícího stavu konkrétní malé vodní elektrárny. Dále popisuje několik možných variant zvýšení efektivity provozu ...
  • Jaderné pohony pro kosmická zařízení 

   Autor: Pašta Ondřej; Vedoucí práce: Veselý Ladislav; Oponent práce: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Tato rešeršní práce má za úkol vyhledat všechny veřejně dostupné pohony využitelné v kosmu a následně popsat jejich princip fungování. Již v dnešní době se používá jaderná energie k pohybu ve vesmíru a dodávání elektrické ...
  • Reaktory chlazené tekutými kovy 

   Autor: Krysl Bohumír; Vedoucí práce: Burian Ondřej; Oponent práce: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Tato práce pojednává o jaderných reaktorech chlazených tekutými kovy od počátečního výzkumu na prvních pokusných reaktorech až po současné a budoucí využití této technologie s více než padesátiletou historií. Práce je ...
  • Geotermální elektrárna na suchou páru 

   Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Vodička Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá základním bilančním návrhem elektrárny pro geotermální systém typu suchá pára. V teoretické části je popsán princip elektráren na suchou páru a jejich celosvětový přehled. Ve druhé části se zabývám ...
  • Alternativní směry jaderné energetiky 

   Autor: Pártlová Andrea; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-21)
   Bakalářská práce "Alternativní směry jaderné energetiky" se zabývá využitím energie z jádra k účelům jiným, než je primární výroba elektrické energie. Nejprve je prostor věnován jednotlivým možnostem alternativního využití ...
  • Využití a potenciál energie z biomasy v ČR 

   Autor: Šindelářová Lenka; Vedoucí práce: Hrdlička Jan; Oponent práce: Vávrová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomická proveditelnost ORC pro využití nízkopotenciálního tepla 

   Autor: Chabreček Erik; Vedoucí práce: Maščuch Jakub; Oponent práce: Dytrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   V úvodu práce je popsána technologie organického Rankinova cyklu, dále vyu?ívány zdroje tepla a aplika?ní mo?nosti za?ízení. V dal?í ?ásti se autor v?nuje zmapování segmentu trhu se za?ízeními ORC - re?er?i výrobc?, ...
  • Možnosti aplikace palivového článku v oblasti decentralizované výroby elektřiny a tepla 

   Autor: Samiec Adam; Vedoucí práce: Vitvarová Monika; Oponent práce: Čermáková Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce se zabývá ekonomickým zhodnocením mo?nosti vyu?ití palivových ?lánk? jako zdroje pro decentralizovanou energetiku v podmínkách ?R. Analýza/zhodnocení bylo provedeno pro pasivní d?m s definovanými ro?ními spot?ebami elekt?iny ...
  • Validace termohydraulického systémového kódu na jednoduchém příkladu 

   Autor: Kopeček Vít; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Hrebor Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této práce je seznámit se s postupy validace termohydraulických kódů. Jako modelový příklad je použit trubicový manometr. K analytickému měření byl vytvořen jednoduchý matematický model. Následné numerické měření ...
  • Vliv emisních parametrů páry na účinnost turbogenerátoru 

   Autor: Janda Martin; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení efektivnosti projektu fotovoltaické elektrárny 

   Autor: Janoušek Milan; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení efektivnosti projektu větrné elektrárny 

   Autor: Holub Luděk; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sušení pevných paliv 

   Autor: Hrabánek Jaroslav; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zkušební trasa pro měření součinitelů místních ztrát ve spojích potrubí z termoplastů 

   Autor: Hemerka Filip; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Bláha Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti využití geotermální energie pro výrobu elektřiny a tepla v podmínkách ČR 

   Autor: Kaňovský Tomáš; Vedoucí práce: Vitvarová Monika; Oponent práce: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energeticky nezávislá obec - výroba, skladování a spotřeba energií 

   Autor: Brodníček Milan; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Určení střední doby mezi jadernými haváriemi v současnosti provozovaných reaktorů 

   Autor: Ivánek Jakub; Vedoucí práce: Dostál Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a vyhodnocení změny vytápění rodinného domu 

   Autor: Jonášová Světlana; Vedoucí práce: Hrdlička Jan; Oponent práce: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Teplárna se spalovací turbínou pro průmyslový podnik 

   Autor: Kuptík Jan; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)