Now showing items 1-20 of 46

  • Zhodnocení vlivu pružné stěny potrubí na proudové pole pro použití v oblasti hemodynamiky 

   Author: Jan Šimkovský; Supervisor: Schmirlerová Hana; Opponent: Horný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá numerickou simulací proudění newtonské kapaliny poddajnou trubicí. Taková simulace má významné uplatnění v biomedicínském inženýrství, odkud vznikla i motivace pro tuto práci. V této práci ...
  • Využití neuronových sítí s fyzikální znalostí při řešení proudění v kavitě 

   Author: Miroslav Říha; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Jančík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Diplomová práce se v první části zabývá teoretickým rozborem problematiky neuronových sítí, jejich funkcí a architekturou. Ve druhé části následuje popis tvorby sítě na příkladu rovnice vedení tepla v 1D. Poslední část ...
  • Experimentální výzkum turbulence za malou leteckou vrtulí 

   Author: František Měkuta; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Flídr Erik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Práce se zabývá měřením intenzity turbulence v úplavu za vrtulí pomocí metody CTA. Nejprve je představena základní teorie vrtulí týkající se geometrických, aerodynamických a výkonových charakteristik. Dále je probrána ...
  • Zlepšení tvaru leteckých profilů pomocí adjungované optimalizace a panelové metody 

   Author: Marek Belda; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Stodůlka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá adjungovanou optimalizací vztlakového profilu, která byla použita v kombinaci s panelovou metodou pro řešení proudění. Výhodou adjungované metody je zejména její nízká výpočetní náročnost, ...
  • Strojové rozpoznávání vírů v datech z numerických simulací 

   Author: Mikhail Veshkin; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Schmirlerová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Práce se zabývá vývojem strojového algoritmu pro rozpoznávaní viru v tekutině. Algoritmus vkládá do proudového pole parametrický model víru a určuje jeho parametry minimalizací funkcionálu cellové energie nebo minimalizací ...
  • Porovnání experimentálního a numerického řešení vývoje mezní vrstvy na leteckém profilu 

   Author: Jiří Walter; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Suchý Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
   Diplomová práce je zaměřena na porovnání experimentálního a numerického řešení vývoje mezní vrstvy na leteckých profilech. V teoretické části byla provedena rešerše v oblasti aktuálně používaných laminárních leteckých ...
  • Model chlazení pohonu elektrobusu 

   Author: Terezie Kreuzová; Supervisor: Polanský Jiří; Opponent: Kolář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Práce popisuje chlazení synchronního elektromotoru vyvíjeného v rámci projektu TAČR. Vzhledem k významu jednotlivých mechanismů a technologické jednoduchosti řešení se zaměřuje především na aktivní chlazení drážkou kostrou ...
  • Zlepšení termodynamických vlastností vysokorychlostní DRTA sondy pomocí numerických simulací 

   Author: Josef Krubner; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Práce se zaměřuje na vývoj DRTA sondy pro měření vysokých podzvukových rychlostí plynů, která je založena na principu měření rovnovážných teplot pomocí odporových teplotních snímačů s rozdílnými restitučními faktory. Zkoumán ...
  • Aplikace hysterezního modelu materiálu pro akumulaci tepla na latentní akumulátor s PCM ve válcových pouzdrech 

   Author: Jan Langer; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Sláma Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá numerickým modelováním chování PCM a latentního tepelného akumulátoru s akumulační látkou uloženou ve válcových pouzdrech. Cílem bylo rozšíření simulačních možností modelu akumulátoru o ...
  • Modelování prostupu tepla stěnou turbodmychadla za použití komerčního CFD programu 

   Author: Jan Štěpán; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Schmirler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá CFD teplotní analýzou vodou chlazeného turbodmychadla, která by měla posloužit k ověření splnění požadavků na maximální povrchovou teplotu. Aby bylo možné uskutečnění simulace, byla provedena ...
  • Využití dopředné neuronové sítě k predikci výkonu větrné elektrárny a k odhadu spotřeby tepla objektu 

   Author: Jan Dyntar; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Jančík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím dopředných neuronových sítí k predikci chaotických časových řad. K tomuto účelu byla použita data rychlosti větru a tepla odebíraného ze systému dálkového vytápění. Cílem práce bylo ...
  • Stanovení střední aerodynamické tětivy křídla obecného půdorysu 

   Author: František Frantál; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Suchý Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   V této práci byl objasněn pojem střední aerodynamická tětiva, její běžně uváděný geometrický význam, a zejména její role ve výpočtech statické stability. Byl vytvořen přehledný souhrn výpočetních a grafických metod včetně ...
  • Porovnání proudových charakteristik v modelech nosní dutiny před a po operaci nádoru hypofýzy 

   Author: Filip Trnka; Supervisor: Schmirlerová Hana; Opponent: Stodůlka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Tato diplomová práce je zaměřena na numerickou simulaci proudění nosními dutinami. Nosní dutiny jsou používány při operaci adenomů hypofýzy jako přístupové cesty. V této práci jsou porovnávány hodnoty tlakových rozdílů ...
  • Stanovení výkonů bezpilotního letadla s využitím dat z letových měření 

   Author: Václav Papež; Supervisor: Nožička Jiří; Opponent: Prokop Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   V této práci byla navržena metoda letových měření pro určení výkonů bezpilotních prostředků. Následně proběhlo ověření tohoto způsobu pomocí souboru simulovaných dat a byly zjištěny vlastnosti metody, zejména robustnost ...
  • Modelování latentního akumulátoru tepla za požití komerčního CFD programu 

   Author: Elizaveta Schastlivtseva; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Sláma Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Práce se zabývá modelováním části latentního akumulátoru tepla typu výměník v komerčním CFD programu. V rešeršní části je uveden popis třech základních principů akumulace tepelné energie. Dále jsou popsány materiály používané ...
  • Měření aerodynamických parametrů leteckých vrtulí 

   Author: Jan Mixa; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Prokop Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   V této práci bylo navrženo laboratorní zařízení určené k měření statických charakteristik leteckých vrtulí, včetně návrhu senzorického vybavení a návrhu řídícího a vyhodnocovacího softwaru. Následně byly změřeny statické ...
  • Vliv Gurneyho klapky na aerodynamiku leteckého profilu s Fowlerovou klapkou 

   Author: Tetiva Martin; Supervisor: Nožička Jiří; Opponent: Vrchota Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vztlakové mechanizace v leteckém odvětví a jejím zefektivněním pomocí Gurneyho klapky. Součástí práce je numerická simulace pro jednotlivé varianty Gurneyho klapky a vztlakové ...
  • Aplikace Gurneyho klapky na lopatkách pomaloběžného ventilátoru 

   Author: Pešán Lukáš; Supervisor: Suchý Jakub; Opponent: Šimurda David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Práce se zabývá vytvořením náhledu do problematiky vlivu Gurneyho klapky na parametry leteckých profilů, teoretické predikce těchto vlivů a jejich aplikace na profil v režimu axiálního ventilátoru. Tyto předpoklady jsou ...
  • Experimentální a numerické vyšetřování hluku axiálního ventilátoru 

   Author: Kohout David; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Práce se zabývá numerickým výpočtem hluku axiálního ventilátoru a sestavením experimentu pro validaci výpočtu. Zkoumanými vlivy na hluk ventilátoru jsou poloha překážky před nebo za ventilátorem a poloha ventilátoru v ...
  • Proudění stlačitelné tekutiny obtokovým kanálem trasového uzávěru 

   Author: Burešová Kateřina; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato práce řeší proudění obtokovým kanálem trasového uzávěru pomocí Fanova procesu s přítomností třecích a místních ztrát. K tomuto účelu je zahrnuta teorie Fanova procesu a postup určování třecích a místních ztrát. V práci ...