Show simple item record

Creep of composite concrete sectionsdc.contributor.advisorBílý Petr
dc.contributor.authorMatouš Petřík
dc.date.accessioned2023-06-29T22:52:29Z
dc.date.available2023-06-29T22:52:29Z
dc.date.issued2023-06-29
dc.identifierKOS-1240924647805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/110717
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je návrh postupu výpočtu přetvoření na spřaženém průřezu beton-beton s vlivem dotvarování. Snahou je vytvořit výpočetní nástroj, který lze použít pro numerický výpočet. Práce je uvedena stručnou rešerší věnovanou problematice spřažených průřezů a dotvarování viskoelastických materiálů (zejména betonu). Dále jsou rozebrány teoretické základy pro výpočet napětí na těchto průřezech spolu s porovnáním vhodnosti výpočtu tohoto problému dle jednotlivých norem. Druhá kapitola, která využívá teoretická východiska z kapitoly první, je věnována samotnému postupu výpočtu napětí a přetvoření na spřaženém průřezu společně se zjednodušeními, která je nutno použít pro ruční výpočet. Tento postup je aplikován na konkrétní zadání příkladu v kapitole třetí, kde je krok po kroku proveden výpočet napětí a přetvoření v konkrétních časech se zobrazenými výslednými průběhy přetvoření na průřezu. Kapitola čtvrtá rozebírá problematiku přerozdělení napětí mezi dvěma částmi průřezu v čase, která byla v kapitole druhé (i třetí) zanedbána. Zde je odvozen postup pro zohlednění tohoto problému, který je opět uplatněn v páté kapitole. Výsledkem výpočtu přerozdělení jsou průběhy napětí v zadaných bodech průřezu v čase. Přílohami této práce jsou dva výpočetní nástroje v podobě aplikace Excel, které korespondují s postupem výpočtu ve třetí a páté kapitole a kód maker pro časový výpočet v programovacím jazyce VBA. Další přílohou je zdrojový kód pro výpočet napětí na spřaženém průřezu v jazyce C++.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the design of the process for calculating the strain of the composite concrete section with the effect of creep. The effort is to create a calculation tool that can be used for numerical calculation. The work is introduced with a brief research devoted to the issue of composite concrete sections and creep of viscoelastic materials (especially concrete). Furthermore, the theoretical basis for calculating the stress on these cross-sections is discussed together with a comparison of the appropriateness of the calculation of this problem of individual standards. The second chapter, which uses the theoretical resources from the first chapter, is devoted to the very procedure of calculating stress and strain on the composite cross-section together with the simplification that must be used for longhand calculation. This procedure is applied in the third chapter for a specific example, where there is performed calculation of stress and strain at specific times with the resulting strain curves displayed on the cross-section. The fourth chapter analyzes the problem of redistribution of stress between two parts of the cross-section in time, which was neglected in the second (and third) chapter. Here, a process is derived for this problem. The process is then applied again in the fifth chapter. The result of the redistribution calculation is the stress curves at the specified points of the cross-section in time. The appendices of this thesis are two calculation tools in the form of an Excel application, which correspond to the calculation procedure in the third and fifth chapters, and macro code for temporal calculation in the VBA programming language. Another attachment is the source code for calculating the stress on a composite section in C++.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectspřažený průřezcze
dc.subjectdotvarovánícze
dc.subjectdeformacecze
dc.subjectpřetvořenícze
dc.subjectnapětícze
dc.subjectviskoelasticitacze
dc.subjectfunkce poddajnosticze
dc.subjectpracovní součinitelcze
dc.subjectsoučinitel dotvarovánícze
dc.subjectAAEMcze
dc.subjectEurokód 2cze
dc.subjectalgoritmizacecze
dc.subjectvýpočetní nástrojcze
dc.subjectnehomogenní průřezcze
dc.subjectproces výstavbycze
dc.subjectpřerozdělení napětícze
dc.subjectpředpjatý betoncze
dc.subjectmatice tuhosticze
dc.subjectcomposite concrete sectioneng
dc.subjectcreepeng
dc.subjectdeformationeng
dc.subjectstraineng
dc.subjectstresseng
dc.subjectviscoelasticityeng
dc.subjectcompliance functioneng
dc.subjectmodular ratioeng
dc.subjectcreep coefficienteng
dc.subjectAAEMeng
dc.subjectEurocode 2eng
dc.subjectalgoritmizationeng
dc.subjectcalculation tooleng
dc.subjectnonhomogeneous cross sectioneng
dc.subjectconstruction processeng
dc.subjectredistribution of stresseng
dc.subjectprestressed concreteeng
dc.subjectstiffness matrixeng
dc.titleDotvarování spřažených průřezů beton-betoncze
dc.titleCreep of composite concrete sectionseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2023-06-29
dc.contributor.refereeKrybus David
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record