Show simple item record

Services and Resources Ensuring Cyber Security of the Selected Organizationdc.contributor.advisorKačic Matěj
dc.contributor.authorKamil Derfl
dc.date.accessioned2022-10-25T08:52:46Z
dc.date.available2022-10-25T08:52:46Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifierKOS-1200346722505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104859
dc.description.abstractTato práce se věnuje problematice bezpečnosti kyberprostoru, základní charakteristice provozu internetové sítě a možnostem jejího zabezpečení před vnějšími kybernetickými útoky. V kapitole 3 je zmíněn a vysvětlen pojem kyberprostoru a ICT, tedy informační a komunikační technologie, které mají svou nezastupitelnou funkci v době informační společnosti. V kapitole 4 je v krátkosti popsána historie vzniku sítě internet a základní charakteristika druhů a rychlostí připojení. V kapitole 5 jsou zmíněny instituce a jejich jednotlivé úkoly v souvislosti s ochranou kyberprostoru ČR před útoky, ke kterým se zneužívá internetová síť. Pojmy, které charakterizují internetovou kriminalitu a jednotlivé druhy útoků jsou probrány v kapitolách 6 a 7. Kapitola 8 se věnuje trendům rozvoje samotného kyberprostoru a jeho ochrany a standardům řízení informační bezpečnosti. Kapitola 9 prezentuje metodiku zvoleného výzkumu, pro potvrzení stanovené hypotézy a v kapitole 10 jsou pak uvedeny konkrétní výsledky, které tuto hypotézu potvrzují. V kapitole 11 jsou diskutována jednotlivá opatření, která při jejich zavedení do systému ochrany významným způsobem přispějí k vyšší informační bezpečnosti a lepšímu zabezpečení kyberprostoru.cze
dc.description.abstractThis work describe the issue of cyberspace security, the basic characteristics of the operation of the Internet network and the possibilities of its security against external cyber attacks. Chapter 3 mentions and explains the concept of cyberspace and ICT, i.e. information and communication technologies, which have their irreplaceable function in the age of the information society. Chapter 4 briefly describes the history of the Internet and the basic characteristics of connection types and speeds. Chapter 5 mentions the institutions and their individual tasks in connection with the protection of the cyberspace of the Czech Republic against attacks to which the Internet network is abused. The concepts that characterize cybercrime and the various types of attacks are discussed in Chapters 6 and 7. Chapter 8 deals with the services and means of ensuring the cyber security of the selected organization and current trends in the development of cyberspace itself and its protection, including information security management standards. Chapter 9 presents the methodology of the selected research, to confirm the established hypothesis, and Chapter 10 presents the specific results that confirm this hypothesis. Chapter 11 discusses the individual measures that, when introduced into the protection system, will significantly contribute to higher information security and better security of cyberspace.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectInternetcze
dc.subjectkyberprostorcze
dc.subjectICTcze
dc.subjectpočítačová kriminalitacze
dc.subjectkybernetická kriminalitacze
dc.subjectNÚKIBcze
dc.subjectISMScze
dc.subjectITILcze
dc.subjectDMARCcze
dc.subjectNISTcze
dc.subjectInterneteng
dc.subjectcyberspaceeng
dc.subjectICTeng
dc.subjectcomputer crimeeng
dc.subjectcyber crimeeng
dc.subjectNÚKIBeng
dc.subjectISMSeng
dc.subjectITILeng
dc.subjectDMARCeng
dc.subjectNISTeng
dc.titleSlužby a prostředky zajišťující kybernetickou bezpečnost vybrané organizacecze
dc.titleServices and Resources Ensuring Cyber Security of the Selected Organizationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNavrátil Václav
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record