Show simple item record

Analysis of the Flood Protection System and Measures of the City of Beroundc.contributor.advisorHes Václav
dc.contributor.authorMichael Bláha
dc.date.accessioned2022-10-25T07:56:13Z
dc.date.available2022-10-25T07:56:13Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifierKOS-1200669645605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104825
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu systému povodňové ochrany a opatření města Beroun (dále jen „systém povodňové ochrany města“), tedy zhodnocením zásadních součástí a opatření ve vztahu k ochraně životů, zdraví a majetku ve správním obvodu města Beroun při povodních. Město Beroun se nachází na soutoku vodních toků Berounky a Litavky a nachází se zde náhon řeky Berounky, kterým je vytvořen v podstatě ostrov. Také se na území města nachází mnoho nemovitostí v záplavovém území povodně s průměrnou dobou opakování 100 let. V minulosti bylo město Beroun zasaženo různými druhy povodní. V teoretické části diplomové práce je popsána problematika povodní v České republice se zaměřením na přirozené povodně. Dle odborné literatury je uvedeno rozdělení jednotlivých druhů povodní včetně příslušných charakteristik a jsou popsány faktory ovlivňující vznik a průběh povodně. Dále je v práci popsána ochrana před povodněmi vycházející z příslušné legislativy a metodických dokumentů včetně činností a kompetencí povodňového orgánu obce a další. V praktické části diplomové práce je charakterizováno město Beroun z hlediska povodňové problematiky a stručně popsána jeho povodňová historie. Z této charakteristiky vyplývá závěr, že město Beroun je ohroženo povodněmi a vyžaduje mít adekvátní systém povodňové ochrany. Cílem této diplomové práce je zhodnocení současného systému povodňové ochrany města Beroun. Pro splnění tohoto cíle byly identifikovány zásadní součásti systému povodňového ochrany města mající vztah k ochraně životů, zdraví a majetku, a to při poslední povodni velkého rozsahu v období 1.6.2013–12.6.2013 a tohoto systému v současném stavu. Komparací těchto součástí byly charakterizovány konkrétní rozdíly. Bylo zjištěno, že systém povodňové ochrany byl upraven. Od povodně v roce 2013 došlo ke změně nebo nově vzniklo 12 z celkem 24 identifikovaných součástí. Z výsledků komparace byly použity identifikované součásti ke zhodnocení systému povodňové ochrany pomocí SWOT analýzy. Byla identifikována jednotlivá kritéria SWOT analýzy, tedy interní kritéria (silné stránky a slabé stránky) a externích kritéria (příležitosti a hrozby) systému povodňové ochrany města. Analýza byla vyhodnocena metodou párového rozhodování pomocí Fullerova trojúhelníku. Výsledná hodnota interních faktorů je 0,64. Výsledná hodnota externích faktorů je -0,02. Celková bilance SWOT analýzy je 0,62. Byl zjištěn uspokojivý výsledek interních faktorů a neuspokojivý výsledek externích faktorů. Celkovou bilanci SWOT analýzy lze hodnotit jako mírně uspokojivou. Bylo zjištěno, že systém ochrany města Beroun je dostatečný k ochraně životů, zdraví a majetku. Nicméně tyto cíle jsou stále nadměrně ohroženy identifikovanými hrozbami a současně nejsou využity příležitosti. Výstupem práce je souhrnné zhodnocení současného systému povodňové ochrany města, kdy ze SWOT analýzy vyplývá jednoznačná možnost využití příležitostí k potlačení hrozeb. Po potlačení hrozeb je nasnadě se dále zaměřit na využití příležitostí k vylepšení slabých stránek. Toto doporučení může být využito k další optimalizaci.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the evaluation of the current state of the flood protection system and measures of the city of Beroun (the city flood protection system), It is the evaluation of essential components and measures for the protection of lives, health, and property in the administrative district of the city of Beroun during the floods. The city of Beroun is located at the confluence of the Berounka and Litavka rivers and there is a drive of the Berounka River, which creates an island. There are also many properties in the city flood area with an average recurrence period of 100 years. In the past, the city of Beroun was affected by various types of floods. The theoretical part of the thesis describes the issue of floods in the Czech Republic with a focus on natural floods. According to the literature, the distribution of individual types of floods, including the relevant characteristics, and the factors influencing the occurrence and course of the flood are described. The work also describes the flood protection based on the relevant laws and methodological documents, including the activities and competencies of the flood authority of the municipality and others. The practical part of the diploma thesis characterizes the city of Beroun in terms of flood issues and briefly describes its flood history. These characteristics leads to the conclusion that the city of Beroun is at risk of floods and requires an adequate flood protection system. This diploma thesis aims to evaluate the current system of flood protection in the city of Beroun. To accomplish this goal, the essential components of the city's flood protection system related to the protection of lives, health, and property were identified during the last large-scale flood in the period 1.6.2013–12.6.2013 and this system in its current state. By comparing these components, specific differences were characterized. It was found that the flood protection system had been modified. Since the flood in 2013, 12 of 24 identified components have changed or been newly created. From the results of the comparison, the identified components were used to evaluate the flood protection system using SWOT analysis. Internal criteria (strengths and weaknesses) and external criteria (opportunities and threats) of the city flood protection system were identified. The analysis was evaluated by the method of pair decision and the Fuller triangle. The resulting value of internal factors is 0.64. The resulting value of external factors is -0.02. The overall balance of the SWOT analysis is 0.62. A satisfactory result of internal factors and an unsatisfactory result of external factors were found. The overall balance of the SWOT analysis can be assessed as slightly satisfactory. It was found that the protection system of the city of Beroun is sufficient to protect lives, health, and property. However, these goals are still over-threatened by the identified threats and at the same time opportunities are not seized. The output of the work is a comprehensive evaluation of the current system of flood protection in the city. The SWOT analysis shows a clear opportunity to use opportunities to suppress threats. After the threats have been suppressed, it is obvious to focus on seizing opportunities to improve weaknesses. This recommendation can be used for further optimization.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPovodněcze
dc.subjectProtipovodňová ochranacze
dc.subjectProtipovodňová opatřenícze
dc.subjectPovodňový pláncze
dc.subjectPovodňové orgánycze
dc.subjectFloodseng
dc.subjectFlood protectioneng
dc.subjectFlood protection measureseng
dc.subjectFlood planeng
dc.subjectFlood authoritieseng
dc.titleAnalýza systému povodňové ochrany a opatření města Berouncze
dc.titleAnalysis of the Flood Protection System and Measures of the City of Berouneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMirovský Petr
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record