Show simple item record

Revitalizace slepých ramen v lokaliltě Hrubé štěpnicedc.contributor.advisorVokurka Adam
dc.contributor.authorPavel Benda
dc.date.accessioned2022-06-16T22:54:27Z
dc.date.available2022-06-16T22:54:27Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifierKOS-1198094980605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102114
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na revitalizaci slepých ramen v blízkosti vodního toku Svodnice v lokalitě Hrubé štěpnice. Lokalita se nachází jihovýchodně od města Lanžhot v okrese Břeclav, v Jihomoravském kraji. Revitalizace se týká tří vzájemně oddělených slepých ramen, které vznikly napřímením vodního toku Svodnice. V rámci projektu je navrženo zprůtočnění soustavy slepých ramen při zvýšených průtocích za účelem obměny vody a proplachu slepých ramen a odlehčení vodního toku Svodnice při povodňových průtocích. Propojení bude docíleno soustavou hrazených propustků, propojovacích koryt a vybudováním nové průtočné tůně. Součástí diplomové práce je zajištění podkladů, návrh technického řešení a jeho zapracování do textové a výkresové části v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.cze
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is the elaboration of project documentation for a building permit for the revitalization of blind channels near the Svodnice watercourse in the Hrubá štěpnice locality. The locality is located southeast of the Lanžhot town in the district of Břeclav, in the South Moravian Region. The revitalization concerns three mutually separated blind channels, which were created by straightening the Svodnice watercourse. Within the project, it is proposed to make the system of blind channels flowing at increased flows in order to change the water in the blind channels, flush them. and to relieve the watercourse of Svodnice during flood flows. The interconnection will be achieved by a system of pipes with sluice, interconnecting beds and the construction of a new running pool. Part of the diploma thesis is the provision of foundation, design of technical solutions and its processing into text and drawing part in accordance with Decree No. 499/2006.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectslepé ramenocze
dc.subjectrevitalizacecze
dc.subjectzprůtočněnícze
dc.subjecthrazený propustekcze
dc.subjecttůňcze
dc.subjectvodní tokcze
dc.subjectprojektová dokumentacecze
dc.subjectBlind channelseng
dc.subjectrevitalisationeng
dc.subjectflowingeng
dc.subjectsluiced pipeeng
dc.subjectpooleng
dc.subjectwatercourseeng
dc.subjectproject documentationeng
dc.titleRevitalizace slepých ramen v lokaliltě Hrubé štěpnicecze
dc.titleRevitalizace slepých ramen v lokaliltě Hrubé štěpniceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZlatuška Karel
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record