Show simple item record

Use of Augmented Reality in the Educational Module of the Škoda Auto a.s Production System.dc.contributor.advisorVaněček David
dc.contributor.authorJosef Král
dc.date.accessioned2022-06-01T22:52:43Z
dc.date.available2022-06-01T22:52:43Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.identifierKOS-1064580980605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100948
dc.description.abstractTato bakalářská práce má za cíl vytvoření výukového modulu pro pracovníky Škoda Auto a SOU Škoda Auto se zaměřením na efektivitu procesu, Lean principy a metod výrobního systé-mu Škoda v praxi. Dojde ke skloubení praktických činností s možnostmi z průmyslu 4.0 - rozšířená realita. Ve výukové aplikaci bude zakomponován efektivní pracovní postup v rozšířené realitě jakožto didaktický prostředek na zjištěné plýtvání v procesu. Studenti a zaměstnanci si osvojí využití a práci s moderními prostředky rozšířené reality v konkrétních podmínkách ve firmě Škoda Auto a.s. Teoretická část bude vypracována dle dostupných a nastudovaných didaktických a od-borných materiálů. Bude v ní provedeno základní objasnění pojmů – co je výrobní systém; co je rozšířená realita a její využití v praxi; jaké jsou možnosti plýtvání v procesu, jakým způsobem se projevuje a odstraňuje, formulování východisek pro nasazení rozšířené reality v pracovním procesu. Praktické části práce se budou zaměřovat na popis a navržení výukového programu. Do-jde k implementaci optimalizačních metod a rozšířené reality pro tvorbu pracovní návodky a její následnou realizaci na speciálně upravené výrobní lince výukového modulu.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis aims to create a training module for employees of Škoda Auto and the students of the SOU Škoda Auto with a focus on process efficiency, Lean principles and Škoda production system methods in practice. Practical activities will be combined with the element of Industry 4.0 - augmented reality. The education application will incorporate an effective augmented reality workflow as a didactic tool for the identified wastages in the process. Students and employees will master the use and work with modern means of augmented reality under specific conditions in the company Škoda Auto a.s. The theoretical part will be developed according to available and studied teaching and professional materials. It will explain the concepts - what is the production system; what is augmented reality and it‘s use in practice; what are the possibilities of wastages in the process, how to reveal and eliminate them, formulating the basis for the deployment of augmented reality in the work process. The practical part of the work will focus on the description and design of the training program. It will outline the implementation of optimization methods and augmented reality for the creation of work instructions and its subsequent realization on a specially adapted production line of the training module.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVýukový modulcze
dc.subjectučivocze
dc.subjectdidaktické zásadycze
dc.subjectefektivita procesucze
dc.subjectrozšířená realitacze
dc.subjectpracovní postupcze
dc.subjectautonomní údržbacze
dc.subjectLearning moduleeng
dc.subjectcurriculumeng
dc.subjectprinciples of didacticseng
dc.subjectprocess efficiencyeng
dc.subjectaugmented reali-tyeng
dc.subjectwork sequenceeng
dc.subjectautonomous maintenanceeng
dc.titleVyužití rozšířené reality ve výukovém modulu výrobního systému Škoda Auto a.s.cze
dc.titleUse of Augmented Reality in the Educational Module of the Škoda Auto a.s Production System.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠtyks Zbyněk
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record