Show simple item record

Rehabilitation of Santini water system in the Plasy monasterydc.contributor.advisorBurgetová Eva
dc.contributor.authorJakub Řehák
dc.date.accessioned2022-02-09T23:52:19Z
dc.date.available2022-02-09T23:52:19Z
dc.date.issued2022-02-09
dc.identifierKOS-1198096169305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99763
dc.description.abstractDiplomová práce navazuje na bakalářskou práci Současný stav historického odvodňovacího a odvětrávacího systému Plaského kláštera a zabývá se navrženou obnovou Santiniho přetlakového vodního systému s následným vyhodnocením dopadu této opravy na vnitřní mikroklima konventu. Původní vodní a odvětrávací systém konventu v Plasech je detailně popsán na základě zpracování archivních zpráv, provedených průzkumů a dlouhodobých terénních měření in-situ. Dopad obnovy přetlakového vodního systému konventu na vnitřní mikroklima budovy byl vyhodnocen na základě ročního monitoringu (měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu) v prostorech severního a jižního kontrolního zrcadla a Santiniho oválného schodiště v nemocničním křídle. Dále byla provedena chemická analýza vodního zdroje pro posouzení jeho vhodnosti ke konzervaci dubové základové konstrukce. Výsledky chemické analýzy byly využity pro ověření změny chemického složení vody ve vodním systému konventu a srovnání anorganického složení vody s měřením z roku 1994. Nedestruktivní průzkum vzlínající vlhkosti pomocí termokamery v nemocničním křídle byl proveden se zaměřením na funkčnost chemických clon provedených v minulosti. U jižního a severního kontrolního zrcadla se monitorovala výška vzlínající vlhkosti ve zdivu nechráněném horizontální hydroizolací. V odvětrávací štole byl v zimě pomocí termokamery ověřen princip předávání v létě naakumulovaného tepla otvory v parapetech oken do ambitové chodby. Na závěr práce byla provedena stopovací zkouška pro ověření vzájemného propojení jednotlivých částí vodního systému konventu.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis follows the bachelor's thesis Current state of the historical drainage and ventilation system of the Plasy monastery and deals with the proposed restoration of Santini's pressurized water system of the Plasy monastery with subsequent evaluation of the impact of this repair on the building's internal microclimate. The original water and ventilation system of the Plasy convent is described in detail on the basis of the processing of archival reports, of surveys conducted and a long-term in-situ measurements. The impact of the renewal of the convent's pressurized water system on the building's internal microclimate was evaluated on the basis of annual monitoring (temperature and relative humidity measurements) in the north and south control mirrors and Santini's oval staircase in the hospital wing. Furthermore, chemical analysis of the water source was used to verify the suitability for conservation of the oak foundation structure. Chemical analysis was also used to assess the changes in the chemical composition of water in time and to compare the changes in inorganic water composition with measurements from 1994. A survey of rising damp was conducted in situ using an infra-red camera in the hospital wing and focused on the functionality of previously applied chemical barriers. In the southern and northern control mirrors, the height of rising damp in the masonry without dpc. was assessed. In the crawlway ventilation cavity, the principle of transfer the accumulated heat from the summer time through the openings in the window sills to the cloister corridor was verified by means of an infra-red camera in the winter. The final part of the work shows a tracking test to verify the interconnection of individual parts of the water system of the convent.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHistorický odvodňovací a odvětrávací systémcze
dc.subjectnevhodné zásahycze
dc.subjectdřevěné pilotycze
dc.subjectmonitoring vnitřního prostředícze
dc.subjectdegradace dřevěné konstrukcecze
dc.subjectstopovací zkouškacze
dc.subjectchemická analýza vodycze
dc.subjectvlhkostní průzkum termokameroucze
dc.subjectHistorical drainage and ventilation systemeng
dc.subjectunfavourable interventionseng
dc.subjectwooden pileseng
dc.subjectmonitoring of internal climateeng
dc.subjectdegradation of timber structureseng
dc.subjecttracking testeng
dc.subjectsuitability of water for conservation of wooden structureeng
dc.subjectmoisture survey by infra-red cameraeng
dc.titleRehabilitace Santiniho vodního systému v klášteře v Plasíchcze
dc.titleRehabilitation of Santini water system in the Plasy monasteryeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBoháčová Denisa
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record